Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 12. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 14. 12. 2016

Dne 14. decembra 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim obravnaval poročilo o poslovanju SDH v obdobju januar – oktober 2016, informacijo o aktivnostih SDH v zvezi z razpolaganjem in s pridobivanjem kapitalskih naložb na dan 30. 11. 2016 ter informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 30. 11. 2016.

 

V nadaljevanju je NS SDH imenoval namestnika predsednika NS SDH in člana komisije za tveganja NS SDH, ki je postal Duško Kos.

 

NS SDH je podal naslednja soglasja:

  • soglasje k spremembam Politike upravljanja SDH,
  • soglasje nadzornega sveta k Pogodbi o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o. in Plinhold, d. o. o. 

           

V zaključku seje se je NS SDH seznanil še z Navodilom o internem in eksternem poročanju ter poročanju oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in nadzor nad poročanjem o poslih.

Nazaj na novice