Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 4. 2021

Objava Letnega poročila Skupine SDH in družbe SDH, d. d., za leto 2020

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 21. aprila 2021 potrdil Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2020. 

Poslovni izid družbe SDH, d. d., pred obdavčitvijo znaša 26,6 mio EUR, načrtovanih pa je bilo 39,9 mio EUR dobička. Zaradi omejitev nadzornih institucij je družbi SDH izpadel načrtovani dividendni prihodek v višini dobrih 19 mio EUR. 

Rezultate upravljavskega portfelja in družbe SDH je v letu 2020 pomembno zaznamovala epidemija covida-19

SDH je po izbruhu epidemije še okrepil upravljavske aktivnosti pri najpomembnejših družbah portfelja in dlje časa pozorno spremljal družbe, ki so del kritične infrastrukture države, predvsem v sektorju energetike in prometa. Sproti se je tudi seznanjal z oceno vpliva epidemije covida-19 na delovanje vseh družb v upravljanju SDH, predvsem z oceno vpliva na njihove prihodke, ter spremljal ukrepe družb za varovanje zdravja zaposlenih in ukrepe za stabilizacijo poslovanja in za zagotavljanje zadostne likvidnosti. 

SDH na nivoju celotnega portfelja v letu 2020 pričakuje dobičkonosno poslovanje. Ocene poslovanja družb iz portfelja v upravljanju SDH kažejo, da bo čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja v letu 2020 predvidoma dosegla 4,3 %, kar je za 1,6 odstotne točke manj, kot je bilo predvideno z LNU 2020. Pri tem je treba omeniti, da je to rezultat brez upoštevanja enkratnega učinka slabitev naložb pri HSE zaradi TEŠ ter tudi enkratnih pozitivnih učinkov pri NLB zaradi prevzema Komercijalne banke Beograd. Ob upoštevanju omenjenih postavk je ocena čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE) portfelja v letu 2020 2,2 %.

Glede na napovedi UMAR o gospodarski rasti v Sloveniji rezultati portfelja kažejo relativno uspešno poslovanje družb v upravljanju SDH v danih okoliščinah kljub ocenjenemu upadu kazalnika ROE. Na znižanje ROE negativno vplivajo tudi nekatere regulatorne spremembe, npr. spremembe Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Učinek krize zaradi covida-19 se sicer različno odraža v poslovanju posameznih družb. V upravljavskem portfelju so bile najbolj prizadete družbe iz turistične in igralniške panoge, proizvodne družbe in družbe iz panoge prometa, najmanj negativno pa je kriza vplivala na farmacijo in telekomunikacijsko dejavnost. 
 
RS in SDH sta v letu 2020 (za poslovno leto 2019) skupaj prejela dividende v višini 85,9 mio EUR (od tega zneska je SDH prejel 23,2 mio EUR dividend). Nižji znesek od ciljne vrednosti, ki je bila z LNU 2020 postavljena na 142,4 mio EUR, je posledica zaostrenih pogojev poslovanja, ki so se odrazili v slabših rezultatih poslovanja nekaterih družb v letu 2020 in poslabšanju njihovega finančnega položaja. Ključni razlog za nižje izplačilo dividend je posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije.

Podrobnejše rezultate upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH na podlagi revidiranih in konsolidiranih izkazov družb v 2020 bo SDH predstavil v Letnem poročilu o upravljanju.
 

Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za leto 2020

 

Nazaj na novice