Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 3. 7. 2012

Dokapitalizacija NLB, d.d.

Sklep  skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d.

 

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d. objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

 

Dne 2.7.2012 je potekala seja skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d, katere se je kot edina delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. list RS št. 38/2010, 18/2011, 77/2011).

 

Na skupščini sta bila sprejeta sklep, da se za predsednika skupščine izvoli g. Ksenijo Zajc, skupščina pa se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka ga. Nevenka Tory, ter sklep, na podlagi katerega je skupščina skladno z 11. in 12. členom ZPKDPIZ dala soglasje k pridobitvi 679.916 novih navadnih imenskih delnic družbe NLB, d.d..

 

Navedeno obvestilo bo od 3.7.2012 objavljeno tudi na spletni strani www.so-druzba.si in sicer za obdobje najmanj 5 let.

                      

Uprava

 

 

Ljubljana, 3.7. 2012

Nazaj na novice