Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 4. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 22. 4. 2020

Dne 22. aprila 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in se, med drugim, seznanil z vsebino seje revizijske komisije in seje komisije za tveganja ter s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Prav tako se je seznanil tudi s poročilom o obvladovanju tveganj in ukrepov SDH v času po razglasitvi epidemije korona virusa. SDH je še okrepil izvajanje potrebnih aktivnosti upravljanja s tveganji, redno spremlja in analizira vpliv epidemije koronavirusa na SDH in njegovo likvidnost ter vpliv na družbe v portfelju. SDH od vsega začetka krize izvaja vse ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih ter ukrepov za neprekinjeno poslovanje. Večina zaposlenih od razglasitve epidemije dalje dela preko oddaljenega dostopa in tako nemoteno opravljajo redne posle kot doslej.

Tudi uprava SDH se zaveda težke gospodarske situacije vezane na posledice razglašene epidemije, ter dejstva, da je primerno dobro prakso, ki jo je predlagala nadzornim svetom družb v upravljanju, udejanjiti tudi pri plačilu za delo uprave SDH. NS SDH je zato podal soglasje k predlogu uprave o začasnem znižanju fiksnega dela prejemkov uprave SDH v višini 15%.

NS SDH se je seznanil z rezultati portfelja v upravljanju SDH v letu 2019. Prav tako je obravnaval Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019 in v zvezi s tem sprejel naslednje sklepe:

  • NS potrjuje revidirano Letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2019.
  • NS daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu za leto 2019, ki ga je pripravila revizijska družba BDO revizija, d. o. o.
  • NS predlaga skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2019 in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2019 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2019.

Letno poročilo bo v prihodnjih dneh objavljeno na SEOnetu in na spletni strani SDH.

NS SDH je podal soglasje k aneksu k Pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, d. d.

Nazaj na novice