Pogoji in merila za akreditacijo in nominacijo

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za nadzornike.

Prijava za članstvo v nadzorni svet družbe s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. vodi evidenco potencialnih kandidatov za člane v nadzornih svetih družb, ki jih ima v upravljanju. Kandidati se lahko prijavijo na veljavni javni poziv Slovenskega državnega holdinga, d. d. 

Postopek selekcije kandidatov za člane nadzornih svetov je sestavljen iz postopka akreditacije – nabora primernih kandidatov za člane NS in postopka nominacije - določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora glede na specifičnost njihovih strokovnih kvalifikacij, ciljni profil nadzornega sveta in potreb posameznih gospodarskih družb.

 

Javni poziv za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d.d. je objavil javni poziv zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak kandidat, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v organih nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) in Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga  opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane organov nadzora, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije in nominacije.

 

Akti za delo komisije

Kadrovska komisija svoje delo opravlja skladno s Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga in Poslovnikom o delu kadrovske komisije.

 

Poročilo o postopku imenovanja članov kadrovske komisije (2019)

Uprava SDH je dne 21. 2. 2019 na spletni strani SDH objavila razpis za člana Kadrovske komisije SDH

notica o javnem razpisu pa je bila objavljena tudi v Delu, Dnevniku in Financah. S sklepom pa je odločila, da se za članico KK – strokovnjakinjo s področja delovanja nadzornih svetov imenuje Urško Podpečan, eno izmed zaposlenih v SDH.

V roku so na razpis prispele 3 prijave. Komisija, ki je bila imenovana za odpiranje in pregled prijav, ter izvedbo predmetnega izbirnega postopka, je odločila da se z vsemi kandidati opravijo razgovori. Na razgovorih se je pri kandidatih preverjala uspešnost in ugled kandidata na področju korporativnega upravljanja, način ugotavljanja primernosti kandidatov za člane nadzornih svetov, poznavanje problematike konflikta interesov in poznavanje nalog in pristojnosti nadzornih svetov.

Na podlagi vseh izvedenih razgovorov, vlog in vlogam priložene dokumentacije kandidatov, je bilo ugotovljeno, da je najprimernejši kandidat za imenovanje v KK – kot strokovnjak za  področje korporativnega upravljanja g. Samo Roš. Kandidat je bil pozvan k predložitvi izjave o neobstoju konflikta interesov po določbah ZSDH-1, ki jo je predložil dne 21. 3. 2019.  Uprava SDH je z dnem 1. 4. 2019 za člana Kadrovske komisije – strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja za mandatno obdobje štirih let imenovala g. Sama Roša.

 

Imenovanje nove članice kadrovske komisije (2016)

Članica Maja Fesel Kamenik je dne 1. 3. 2016 podala odstopno izjavo s funkcije članice kadrovske komisije. Dne 5. 3. 2016 je uprava na spletni strani Slovenskega državnega holdinga in v dnevniku Delo objavila odprt javni razpis za člana kadrovske komisije. Do izteka roka za oddajo prijav je prispelo 6 prijav, od tega ena popolna in 5 nepopolnih. Kandidati z nepopolnimi prijavami so bili pozvani na dopolnitev. Po pregledu dopolnjenih prijav, je bilo ugotovljeno, da trije kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje, zato so bili vabljeni na razgovor. Uprava se je po opravljenih razgovorih odločila, da za novo članico kadrovske komisije z dnem 5. 4. 2016 imenuje Brigito Vončina, univerzitetno diplomirano in certficirano EuroPsy psihologinjo.

Člani kadrovske komisije

Samo Roš, predsednik Kadrovske komisije

Samo Roš je univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete v Ljubljani s pravosodnim izpitom. Odlikujejo ga bogate vodilne in vodstvene izkušnje v več slovenskih podjetjih kot tudi izkušnje iz vodenja in članstva v nadzornih svetih.

Od leta 2010 do 1.10.2019 je bil član uprave Lek d. d., odgovoren za kadrovsko področje, ki vključuje oblikovanje procesov, orodij in sistemov s področja kadrovanja, razvoja talentov in načrtovanja nasledstev, nagrajevanja dosežkov, ustreznega organizacijskega razvoja in izobraževanja.Še vedno je zaposlen v Leku, in sicer kot vodja projektov. 

Delovne izkušnje je pridobival na Temeljnem sodišču v Ljubljani, Ljubljanski banki, Skladu RS za razvoj, in Slovenski razvojni družbi. Pred prihodom v Lek je devet let vodil Kadrovsko-pravni sektor v podjetju Kemofarmacija. Ima bogate izkušnje iz članstev v nadzornih svetih slovenskih družb (Pokojninska družba A, Terme Čatež, Elan, TP Portorož, Delo prodaja, Iskra Telekom Holding in Goričane in Koto) kakor tudi kot član v Strokovnem svetu Zavoda RS za zaposlovanje, Komisiji za delovno pravo in socialno pravo pri Združenju delodajalcev Slovenije,  Svetu ZPIZ in Strateškem svetu za trg dela, socialno in zdravstveno politiko pri GZS.

Urška Podpečan, namestnica predsednika Kadrovske komisije

Urška Podpečan je univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete v Ljubljani. Leta 2005 se je zaposlila na Slovenski odškodninski družbi, d. d. v oddelku za denacionalizacijo. Na SDH je delovala v oddelku za pravne in kadrovske zadeve, bila višja svetovalka v kabinetu uprave, danes pa opravlja funkcijo pomočnice uprave, ki obsega, med drugim, sekretarstvo uprave in nadzornega sveta ter njegovih komisij, kot tudi članstvo in vodenje nekaterih privatizacijskih postopkov. Do aprila 2019 je opravljala tudi funkcijo namestnice predsednika nadzornega sveta v družbi Cinkarna Celje, d. d. Opravljen ima izpit iz splošnega upravnega postopka ter razpolaga s potrdili o usposobljenosti za člana NS ali UO družb ter o usposabljanju za sekretarke NS in UO.

Brigita Vončina, članica Kadrovske komisije

Brigita Vončina je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja, samostojna podjetnica in vodi psihološko selekcijo kadrov na oddelku za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. Za krajši čas dela tudi kot raziskovalka – mentorica na projektu »Super psiholog« na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ukvarja se s selekcijo kadrov za najbolj zahtevna delovna mesta, s psihološkimi testiranji, razvojem pripomočkov in postopkov selekcije kadrov. Na fakulteti se ukvarja še z mentorstvom in supervizijo psihologov na področju psihologije dela in organizacije. Sodeluje pri evalvaciji, predlogih in izboljšavah pri izgradnji celostnega sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. S področja psihologije dela in organizacije pripravlja tudi doktorsko disertacijo.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki.

Merila za akreditacijo

Splošna merila

 • formalna in neformalna izobrazba, najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba,
 • znanje in izkušnje: praviloma najmanj 3 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja, vodenja projektov. 

 

Zakonsko določeni splošni pogoji

Izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev in priporočil, kar kandidati dokazujejo z izjavo, da:

 • v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
 • kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1).

 

Kakšne nadzornike potrebujemo

Eden od ključnih lastniških vzvodov korporativnega upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenuje neodvisne in strokovne osebe, ki odgovorno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri upravljanju teh družb.

Člani organov nadzora morajo izpolnjevati dve vrsti pogojev: pogoje, ki jih predpisuje ZSDH-1 in splošne pogoje. Pogoji, ki jih določa zakon (21. člen ZSDH-1) so:

 • osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • poslovna uspešnost in ugled,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 • celovito poslovno in drugo ustrezno znanje,
 • poznavanje pravic in obveznosti člana nadzornega sveta,
 • da pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe,
 • da so časovno razpoložljivi,
 • so časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije,
 • niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in
 • nimajo potencialnih konfliktov interesov.

Poleg zakonsko določenih pogojev morajo imeti člani organov nadzora tudi potrebna znanja in sposobnosti, kot so strokovna kompetentnost, poslovna kredibilnost, finančna in strateška znanja, poznavanje osnov upravljanja podjetij, timska usmerjenost, razumevanje poslovne kulture in zavezanost k spoštovanju načel poslovne etike. Člani organov nadzora morajo imeti potrebne poslovne izkušnje in poslovno zrelost, da lahko presojajo o globalnih poslovnih trendih in priložnostih, koristih in tveganjih, ki jim je izpostavljena družba, o poslovnem ciklu in modelu družbe, o strateških usmeritvah in poslovnih politikah družbe ter sposobnost neodvisnega presojanja v dobro družbe. Člani organov nadzora morajo biti sposobni odločati o izbiri vodstva družb ter usmerjati in vrednotiti delo vodstvenih menedžerjev (uprav).

Pristojnost Slovenskega državnega holdinga je tudi  skrb za heterogeno sestavo nadzornih svetov in zagotavljanje kakovostnega nadzora nad delom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države.