Pogoji in merila za akreditacijo in nominacijo

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za nadzornike.

Prijava za članstvo v organ nadzora družbe s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. vodi evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Kandidat se lahko prijavi na veljavni javni poziv Slovenskega državnega holdinga, d. d. 

Potencialni kandidat mora vlogo za akreditacijo oziroma prijavo z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddati elektronsko, in sicer preko Portala kadrovske komisije SDH.

 

Javni poziv za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. je objavil javni poziv vsem posameznikom, da se vpišejo v evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak kandidat, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v organih nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki.

Merila za akreditacijo

Zakonski pogoji

Zakonski pogoji, ki jih morajo za uspešno akreditacijo izpolnjevati vsi potencialni kandidati za člane organov nadzora, so določeni v ZGD-1, ZSDH-1 in ZIntPK, in sicer so naslednji:

 • v zadnjih petih letih od danega trenutka ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • v času kandidature nima prepovedi opravljanja poklica kot posledico izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZFPPIPP oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • ni že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1),
 • ni mu odvzeta ali omejena poslovna sposobnost na podlagi pravnomočne sodne odločbe (255. člen ZGD-1);
 • ne opravlja niti ni v zadnjih šestih mesecih opravljal funkcije poklicnega funkcionarja (21. člen ZSDH-1);
 • nima niti v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1),
 • ni že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1), oziroma ni član organa vodenja v odvisni družbi takšne družbe, pri čemer se kot vodenje šteje tudi opravljanje prokure,
 • z ustreznim potrdilom izkazuje pridobitev znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov (21. člen ZSDH-1),
 • kandidatu ni bila izdana pravnomočna odločba Komisije za preprečevanje korupcije, s katero je bila ugotovljena kršitev integritete (21. člen ZSDH-1).

 

Dodatni pogoji

Dodatni pogoji za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora in smiselno tudi za organe vodenja se delijo v naslednje skupine:

 • dodatni pogoj formalne izobrazbe,
 • dodatni pogoj izkušenj korporativnega upravljanja,
 • dodatni pogoj strokovnih kompetenc in
 • dodatni pogoj osebne integritete.

Pri presoji pogoja formalne izobrazbe in izkušenj korporativnega upravljanja se velikost gospodarskih družb določa glede na določila ZGD-1.Izpolnjevanje vseh dodatnih pogojev kadrovska komisija presoja vsebinsko.

 

Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države

Seznam zahtevnih sistemov po 6. členu Pravilnika o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb