Pogoji in merila za akreditacijo in nominacijo

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za nadzornike.

Prijava za članstvo v nadzorni svet družbe s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. je prevzel vse naloge in obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. in s tem tudi vodenje evidence potencialnih kandidatov za člane v nadzornih svetih družb, ki jih ima v upravljanju. Kandidati se lahko prijavijo na veljavni javni poziv Slovenskega državnega holdinga, d. d. 

Postopek selekcije kandidatov za člane nadzornih svetov je sestavljen iz postopka akreditacije – nabora primernih kandidatov za člane NS in postopka nominacije - določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora glede na specifičnost njihovih strokovnih kvalifikacij, ciljni profil nadzornega sveta in potreb posameznih gospodarskih družb.

 

Javni poziv za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d.d. je objavil javni poziv zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak kandidat, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v organih nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) in Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga  opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane organov nadzora, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije in nominacije.

 

Akti za delo komisije

Kadrovska komisija svoje delo opravlja skladno s Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga in Poslovnikom o delu kadrovske komisije.

 

Poročilo o postopku imenovanja članov kadrovske komisije

Dne 21. 11. 2014 je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v javnih medijih objavila razpis za člane kadrovske komisije. Do izteka roka za oddajo prijav, je prispelo 30 prijav, 2 prijavi sta prispeli po izteku roka. Dne 9. 12. 2014 je uprava imenovala komisijo za odpiranje in pregled prijav, ki je preverila ustreznost prijav v smislu izpolnjevanja razpisnih pogojev za imenovanje člana kadrovske komisije po ZSDH-1. Komisija je dne 15. 12 2014 upravi posredovala Zapisnik komisije za odpiranje in pregled prijav, prispelih na javni razpis ter razpredelnico o izpolnjevanju pogojev. Po opravljenih razgovorih s kandidati, ki so se uvrstili v ožji krog, je uprava sprejela sklep o imenovanju kadrovske komisije v naslednji sestavi: Luka Gaberščik, Maja Fesel Kamenik in Jagoda Vitez.

 

Imenovanje nove članice kadrovske komisije

Članica Maja Fesel Kamenik je dne 1. 3. 2016 podala odstopno izjavo s funkcije članice kadrovske komisije. Dne 5. 3. 2016 je uprava na spletni strani Slovenskega državnega holdinga in v dnevniku Delo objavila odprt javni razpis za člana kadrovske komisije. Do izteka roka za oddajo prijav je prispelo 6 prijav, od tega ena popolna in 5 nepopolnih. Kandidati z nepopolnimi prijavami so bili pozvani na dopolnitev. Po pregledu dopolnjenih prijav, je bilo ugotovljeno, da trije kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje, zato so bili vabljeni na razgovor. Uprava se je po opravljenih razgovorih odločila, da za novo članico kadrovske komisije z dnem 5. 4. 2016 imenuje Brigito Vončina, univerzitetno diplomirano in certficirano EuroPsy psihologinjo.

Člani kadrovske komisije

Luka Gaberščik, predsednik

Odvetnik Luka Gaberščik je leta 2002 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Kopru se je kot odvetniški kandidat zaposlil pri Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., kjer je nato kariero nadaljeval kot odvetnik.

Samostojno odvetniško pot je pričel leta 2008 in jo nato čez dve leti nadgradil z ustanovitvijo Odvetniške družbe BGK. Posluje v slovenskem, angleškem, italijanskem in srbskem oz. hrvaškem jeziku, govori pa še nemški in španski jezik. Ukvarja se predvsem z gospodarskim, civilnim in javnim pravom.

Jagoda Vitez, članica – namestnica predsednika

Jagoda Vitez se je rodila leta 1981 v Postojni. Študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani je zaključila leta 2005 in izobraževanje nadaljevala na Univerzi na Primorskem ter si leta 2009 pridobila naziv magistrica znanosti, smer Management.

Po zaključenem študiju filozofije na Filozofski fakulteti je bila v obdobju med 2005 – 2010 zaposlena na Občini Domžale, kjer je sodelovala z Nadzornim odborom, pripravljala ter sodelovala pri pripravi vlog za pridobivanje sredstev EU, preverjala zakonitost in namenskost porabe proračunskih sredstev.

Od leta 2010 je zaposlena na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer je zadolžena predvsem za preventivne projekte kot tudi pripravo gradiv in metodologije za uvedbo in implementacijo načrtov integritete, s tem povezano uvedbo postopka prepoznavanja korupcijskih tveganj in drugih neetičnih ravnanj ter iskanjem rešitev za odpravo oziroma obvladovanje ugotovljenih tveganj.

Brigita Vončina, članica

Brigita Vončina je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja, samostojna podjetnica in vodi psihološko selekcijo kadrov na oddelku za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. Za krajši čas dela tudi kot raziskovalka – mentorica na projektu »Super psiholog« na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ukvarja se s selekcijo kadrov za najbolj zahtevna delovna mesta, s psihološkimi testiranji, razvojem pripomočkov in postopkov selekcije kadrov. Na fakulteti se ukvarja še z mentorstvom in supervizijo psihologov na področju psihologije dela in organizacije. Sodeluje pri evalvaciji, predlogih in izboljšavah pri izgradnji celostnega sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. S področja psihologije dela in organizacije pripravlja tudi doktorsko disertacijo.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki.

Merila za akreditacijo

Splošna merila

 • formalna in neformalna izobrazba, najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba,
 • znanje in izkušnje: praviloma najmanj 3 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja, vodenja projektov. 

 

Zakonsko določeni splošni pogoji

Izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev in priporočil, kar kandidati dokazujejo z izjavo, da:

 • v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
 • kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1).

 

Kakšne nadzornike potrebujemo

Eden od ključnih lastniških vzvodov korporativnega upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenuje neodvisne in strokovne osebe, ki odgovorno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri upravljanju teh družb.

Člani organov nadzora morajo izpolnjevati dve vrsti pogojev: pogoje, ki jih predpisuje ZSDH-1 in splošne pogoje. Pogoji, ki jih določa zakon (21. člen ZSDH-1) so:

 • osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • poslovna uspešnost in ugled,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 • celovito poslovno in drugo ustrezno znanje,
 • poznavanje pravic in obveznosti člana nadzornega sveta,
 • da pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe,
 • da so časovno razpoložljivi,
 • so časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije,
 • niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in
 • nimajo potencialnih konfliktov interesov.

Poleg zakonsko določenih pogojev morajo imeti člani organov nadzora tudi potrebna znanja in sposobnosti, kot so strokovna kompetentnost, poslovna kredibilnost, finančna in strateška znanja, poznavanje osnov upravljanja podjetij, timska usmerjenost, razumevanje poslovne kulture in zavezanost k spoštovanju načel poslovne etike. Člani organov nadzora morajo imeti potrebne poslovne izkušnje in poslovno zrelost, da lahko presojajo o globalnih poslovnih trendih in priložnostih, koristih in tveganjih, ki jim je izpostavljena družba, o poslovnem ciklu in modelu družbe, o strateških usmeritvah in poslovnih politikah družbe ter sposobnost neodvisnega presojanja v dobro družbe. Člani organov nadzora morajo biti sposobni odločati o izbiri vodstva družb ter usmerjati in vrednotiti delo vodstvenih menedžerjev (uprav).

Pristojnost Slovenskega državnega holdinga je tudi  skrb za heterogeno sestavo nadzornih svetov in zagotavljanje kakovostnega nadzora nad delom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države.