Odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Vodimo postopke določanja odškodnin in poravnavamo obveznosti.

Odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljevanju ZSPOZ) določa vrste in višine odškodnin za telesno in duševno trpljenje ter za izgubo življenja bližnjega. Upravičenci po tem zakonu so določeni z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja, Zakonom o popravi krivic in Zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo.

SDH vodi postopke izplačevanja odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja kot javno pooblastilo ter opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin.

Podatke o upravičencih do odškodnine in njihovih pravicah SDH prejme od pristojnih organov: upravnih enot, Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic in Ministrstva za obrambo.

SDH na podlagi ustreznih aktov in meril, določenih z ZSPOZ izračuna odškodnino in na podlagi tega izda ter izvrši odločbo o višini odškodnine.

Način izplačila odškodnine: gotovina/obveznica RS39

Gotovina

Dne 7. 4. 2009 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Glede na določilo 4. člena tega zakona, se odškodnine po odločbah, vročenih pred uvedbo spremembe zakona izplačujejo v gotovini in ne več v obrokih in obveznicah.

 

Obveznica

Pred spremembo zakona se je odškodnina po odločbah, ki so bile vročene pred 7. 4. 2009 izplačevala v gotovini do višine 1.251,88 €, preostanek (skupaj največ do višine 8.345,85 €) pa v obveznicah RS39. SDH te odločbe še vedno izvršuje.

 

Osnovni podatki o obveznici RS39

RS39
Izdajatelj     Republika Slovenija
Apoenska sestava     4,17 €
Začetek obrestovanja     1. 1. 2002
Rok dospetja     15. 9. 2008
Letna obrestna mera     TOM + 1 %
Način izplačila obresti     Letno: 15. 9.

Za izplačilo glavnice in obresti jamči Repubilka Slovenija. Obveznica RS39 ne glede na dospelost ostaja oblika odškodnine po ZSPOZ.

 

Obdavčitev obresti od obveznice RS39

Glede na 27. člen ZDoh-2 se dohodnina ne plača od odškodnine, prejete v skladu z Zakonom o denacionalizaciji, Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij ter Zakonom o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. To pomeni, da sama odškodnina, ki je bila posameznemu upravičencu priznana z odločbo, ni obdavčena, temveč so obdavčene le obresti od te odškodnine - obveznic RS39.

 

Izdaja in izvrševanje odločb o višini odškodnine

Upravičencu do odškodnine se priznana odškodnina izplača na podlagi pravnomočne odločbe o višini odškodnine in popolne zahteve za izplačilo odškodnine.

Skupaj z odločbo o višini odškodnine upravičenci prejmejo tudi zahtevo za izplačilo odškodnine, ki jo morajo s priloženimi fotokopijami v njej navedenih dokumentov vrniti SDH.

Navedena zahteva mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek upravičenca, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, če ta ne obstaja, pa datum rojstva,
  • davčno številko,
  • številko bančnega računa in banko, ki vodi račun, za nakazilo v tujino pa tudi SWIFT CODE, IBAN oziroma BIC.

Na podlagi pravnomočne odločbe o višini odškodnine in popolne zahteve za izplačilo odškodnine SDH izplača upravičencu odškodnino na način, kot ga določa zakon.

 

Dediči upravičenca

Kadar je oseba s statusom, ki daje pravico do odškodnine po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, Zakonu o popravi krivic in Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991, umrla, pripada odškodnina njenim dedičem po predpisih, ki urejajo dedovanje.

Dediči pokojnih upravičencev prejmejo odškodnino na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki mora vsebovati tudi odškodnino po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

Za vsakega dediča, ki mu glede na pravnomočni sklep o dedovanju pripada ustrezen delež odškodnine, je potrebno predložiti tudi:

  • fotokopijo osebnega dokumenta (obeh strani osebne izkaznice ali drugo in tretjo stran potnega lista),
  • fotokopijo številke bančnega računa, za nakazilo v tujino pa tudi SWIFT CODE, IBAN oziroma BIC.
  • davčno številko.

 

Informacije

Dodatne informacije v zvezi z izplačevanjem odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja lahko dobite vsak ponedeljek in torek od 10. do 12. ure na brezplačni telefonski številki 080 1779.