Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 1. 2016

Informacije s seje NS SDH z dne 11. 1. 2016

Dne 11. januarja 2016 se je sestal nadzorni svet SDH (NS SDH), ki je obravnaval in sprejel Letni načrt upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Adria Airways, d. d., ki predvideva dokapitalizacijo družbe s strani RS, pod pogojem hkratne prodaje družbe. Predlog odločitve je bil utemeljen s finančno analizo neposrednih stroškov, ki bi jih nosila RS v primeru stečaja družbe. Skladno z ZSDH-1 mora k predlaganemu letnemu načrtu podati soglasje še Vlada RS.

 

Uprava je nadzornemu svetu predložila celovito poročilo o poteku skupščine za povečanje osnovnega kapitala družbe Paloma, d. d., skupaj z vsemi prilogami, zapisniki in ostalo dokumentacijo, na podlagi česar so se člani NS lahko seznanili s celotnim dogajanjem na skupščini delničarjev. NS se je podrobneje seznanil tudi z gradivi, posredovanimi s strani malih delničarjev. NS se je s poročilom seznanil in posebnega sklepa NS v zvezi z odločitvijo uprave SDH na skupščini delničarjev Palome ni sprejel.

 

Na nadzornem svetu je bilo v razpravi poudarjeno, da je SDH skrbno proučil potek postopka in odločitev o dokapitalizaciji v luči skladnosti s pravili EU o državnih pomočeh. Skladno s pravom EU relevantne kriterije za izbor investitorja predstavljajo poleg cene, tudi zanesljivost prejema kupnine, varnost in čas izvedbe transakcije ter pogoji, pod katerimi je izvedena, pri čemer upoštevanje pogojev, ki so relevantni tudi v transakcijah med zasebnimi subjekti, ne predstavlja nedovoljene državne pomoči. V konkretnem postopku je uprava SDH zaprosila za prekinitev skupščine, natančno preučila nasprotni predlog in vso naknadno predloženo dokumentacijo s strani Eco Investa, z namenom razjasnitve vseh okoliščin. Uprava SDH je izvedla sestanek s predstavniki Eco Investa in zaprosila za dodatna pojasnila tako Eco Investa kot tudi upravo Palome. V luči tega, da iz predložene dokumentacije Eco Investa ni izhajalo, da bi bila transakcija lahko nedvomno zaključena,  se je uprava SDH na skupščini Palome iz razlogov zagotovitve dejanske izvedbe konkretne transakcije odločila podpreti predlog uprave in nadzornega sveta Palome (t.j. dokapitalizacija Palome s strani družbe Abris Capital Partners – preko PPRS Holdings Limited).

 

Po pridobitvi delnic družbe Paloma v postopku dokapitalizacije bo Abris Capital Partners zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji (vključno s SDH) možnost prodati delnice družbe Paloma za isto ceno na delnico, kot jo ponuja investitor v postopku dokapitalizacije. Sprejem javne ponudbe, predložene v skladu z Zakonom o prevzemih, je v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, d. d., in Politiko upravljanja kapitalskih naložb SDH ena od metod prodaje kapitalskih naložb. Iz tega razloga (in neodvisno od zgoraj navedene obvezne prevzemne ponudbe) ima SDH tudi možnost prodati delnice Palome v morebitnem postopku prostovoljne prevzemne ponudbe, podane skladno z merodajnimi določili Zakona o prevzemih.

 

SDH bo v skladu z zakonskimi obveznostmi prejeto kupnino namenil za poravnavanje obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji.

 

SDH je s svojo odločitvijo na skupščini delničarjev Palome, d. d., podprl odločitev, ki bo družbi Paloma, poleg kapitala za posodobitev in razvoj proizvodnih zmogljivosti, zagotovila tudi nadaljnji razvoj družbe. 

Nazaj na novice