Odškodnine za zaplenjeno premoženje

Izvajamo postopke preračuna odškodnin in poravnavamo obveznosti.

Odškodnine za zaplenjeno premoženje

SDH je bil prvotno ustanovljen kot finančna institucija za poravnavo odškodnin po ZDen, ki je bil sprejet zato, da se popravijo krivični posegi v premoženje in lastninska razmerja nekdanjih lastnikov.

Kasneje so se naloge SDH razširile na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju ZIOOZP), po katerem se zaplenjeno premoženje vrne obsojencu, če je bila kazen zaplembe premoženja pravnomočno razveljavljena. Obsojencu se premoženje vrača v naravi, če navedeni ni mogoče, se izplačuje v odškodnini.

Za plačilo odškodnine je Republika Slovenija izdala obveznice z oznako RS21. 

Način izplačila odškodnine: obveznica RS21

Obveznica Republike Slovenije RS21

SDH opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem odločb o odškodnini po ZIOOZP ter izplačevajem obveznic RS21. Število obveznic je odvisno od vrste premoženja, ki je predmet postopka, kakor tudi od obdobja, ki preteče od datuma pravnomočne razveljavitve kazni zaplembe premoženja do izdaje odločbe o določitvi odškodnine. Upravičencu za navedeno obdobje pripadajo obresti, ki se pripišejo odškodnini, določeni v pravnomočnem sklepu, kar posledično zviša znesek odškodnine.

Republika Slovenija je za plačilo odškodnine izdala obveznice z oznako RS21 v višini 83.460.000 EUR. 

 

Osnovni podatki o obveznici RS21

RS21 
Izdajatelj     Republika Slovenija
Apoenska sestava     41,73 €
Začetek obrestovanja     1. 2. 2001
Rok dospetja     1. 3. 2015
Letna obrestna mera     TOM + 1 %
Način izplačila obresti     Letno: 1. 3.

Za izplačilo glavnice in obresti jamči Republika Slovenija. Obveznica RS21 ne glede na dospelost ostaja oblika odškodnine po ZIOOZP.

 

Obdavčitev obresti od obveznic RS21

Glede na 27. člen ZDoh-2 se dohodnina ne plača od odškodnine, prejete v skladu z Zakonom o denacionalizaciji, Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij ter Zakonom o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. To pomeni, da sama odškodnina, ki je bila posameznemu upravičencu priznana z odločbo, ni obdavčena, temveč so obdavčene le obresti od te odškodnine - obveznic RS21.

SDH je v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006 in ostali, v nadaljevanju ZDavP-2) dolžan davčnemu organu in davčnemu zavezancu posredovati podatke, ki so potrebni za pobiranje dohodnine.

 

Izvrševanje odločb o odškodnini za zaplenjeno premoženje

Izvršitev odločbe sodišča lahko zahteva upravičenec na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je določena višina odškodnine za zaplenjeno premoženje. Prejemnik je lahko tudi pravni naslednik te osebe, ki se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju ali z drugim veljavnim pravnim naslovom.

SDH izplača odškodnino upravičeni osebi na njegovo zahtevo, ki mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek prejemnika, naslov stalnega prebivališča, EMŠO (če gre za pravno osebo le-te navedejo firmo, sedež in matično številko),
  • davčno številko prejemnika,
  • številko bančnega računa prejemnika in banko, ki vodi račun.

Upravičenec mora zahtevi za plačilo odškodnine priložiti odločbo s potrdilom o pravnomočnosti, fotokopijo osebne izkaznice oziroma druge in tretje strani potnega lista. Če je prejemnik pravna oseba, predloži poleg odločbe in veljavnega pravnega naslova za pridobitev pravic iz nje, izpisek iz sodnega registra.