Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 9. 2021

Informacija s seje NS SDH z dne 22. septembra 2021

Dne 22. septembra 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval več rednih poročil, in sicer:

Seznanil se je tudi z ustnimi informacijami obeh predsednikov komisij NS, komisije za tveganja in revizijske komisije o poteku obeh sej.

NS SDH je podal soglasje k Dodatku št. 4 k Pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, d. d., s čimer se refinanciranje podaljša do 30. 6. 2022. SDH želi v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju panoge, v katerem so potekali pogovori s skladom York, preučiti še dodatna tveganja kot tudi več scenarijev, ki bodo v prihodnje narekovali najbolj optimalno upravljavsko odločitev SDH v zvezi s Savo, d. d. in oblikovanjem Slovenskega turističnega holdinga. Pri tem bo lahko pomembna tudi vsebina prihajajoče posodobljene državne strategije turizma.

NS SDH je podal soglasje k spremembam in dopolnitvam politike upravljanja SDH. Zadnje spremembe Politike upravljanja SDH so bile sprejete marca 2019. V vmesnem času je SDH prejel določena priporočila Računskega sodišča glede boljše ureditve kandidacijskih postopkov in priporočila Komisije za preprečevanje korupcije o ureditvi delovanja kadrovske komisije in beleženja nabornih poti. SDH je poleg implementacije teh priporočil izboljšal tudi nekatera vsebinska področja glede razpolaganja s kapitalskimi naložbami in njihovega vrednotenja. SDH je spremembe in dopolnitve Politike upravljanja pred izdajo soglasja nadzornega sveta predložil v predhodno obravnavo na Ekonomsko socialni strokovni odbor (ESSO) in bo čistopis dokumenta objavil na spletni strani.

Nadzorni svet se je seznanil s pregledom dogajanja v družbi Pošta Slovenije d. o. o. in izvedenimi aktivnostmi SDH. Pri tem še naprej pričakuje od uprave SDH spoštovanje najvišjih standardov korporativnega upravljanja in podpira upravljavske aktivnosti SDH usmerjene v zagotovitev nadaljnjega uspešnega poslovanja Pošte Slovenije kot tudi, da se čimprej razjasnijo vsi sumi in namigovanja potencialnih nepravilnosti v družbi Pošta Slovenije, d. o. o. 

Nazaj na novice