Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 4. 6. 2021

Protokol o postopkih obveščanja o pridobivanju kapitalskih naložb

25. člen ZSDH-1 določa, da  morajo pravne osebe, ki s SDH delujejo usklajeno z zakonom, ki ureja prevzeme, upravo SDH obvestiti najmanj sedem delovnih dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe, glede katere bi v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, nastala obveznost prevzemne ponudbe. Enako dolžnost obveščanja ima SDH do teh družb. Doslej SDH ni sprejel pravil, ki bi jasno določala protokole obveščanja, določala zadolžitve posameznih oseb, obliko obveščanja in obveznosti glede vodenja in javne objave seznama oseb, ki delujejo usklajeno. Vse te vsebine se sedaj urejajo s protokolom, ki bo vzpostavil pogoje za kontinuirano obveščanje in ažurno vodenje seznama oseb, ki delujejo usklajeno po zakonu, ki ureja prevzeme.

Namen obveščanja po 25. členu ZSDH-1 je zagotoviti informiranost oseb, ki delujejo usklajeno z RS/SDH po zakonu, ki ureja prevzeme, o stanju naložb v celotni »skupini država«, s čimer naj bi se preprečevalo situacije, do katerih je prišlo v preteklosti, ko so bile »skupini država« v številnih pomembnih družbah odvzete glasovalne pravice. Oseba, ki bo nameravala pridobiti kapitalske naložbe, bo na objavljenem seznamu oseb, ki delujejo usklajeno po zakonu, ki ureja prevzeme, pred pridobitvijo (pred sklenitvijo zavezovalnega posla) preverila stanje kapitalskih naložb v skupini država, zato da ne bi nevede nastala obveznost dati prevzemno ponudbo.

Skladno z ZSDH-1 bo SDH na svoji spletni strani v roku, ki je predviden v protokolu, objavil in najmanj mesečno posodabljal seznam teh oseb, ki bo prikazoval skupni delež oseb v ciljnih družbah.

 

Protokol

Priloga 1 k protokolu

Priloga 2 k protokolu

Nazaj na novice