Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 7. 2013

SOD izboljšuje in nadgrajuje sistem akreditacije in nominacije kandidatov za nadzorne svete državnih družb

Danes je bil v medijih objavljen članek, ki med drugim, obravnava tudi sistem kadrovanja na Slovenski odškodninski družbi. Ker članek vsebuje tudi netočna dejstva novinarja in izjav sodelujočih v članku, terja zato ustrezno pojasnilo javnosti.

 

Članek navaja, da »vpliv direktorja Petrolove maloprodaje Romana Dobnikarja po mnenju sogovornikov temelji predvsem na dejstvu, da vodi nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe«. Navedba ni resnična, saj je Roman Dobnikar član nadzornega sveta SOD, vodi pa Akreditacijsko komisijo, ki je posvetovalno telo uprave in nadzornega sveta SOD. Po odstopu predsednika nadzornega sveta SOD, dr. Otmarja Zorna, začasno nadzorni svet kot namestnik predsednika, vodim  Aleksander Mervar.

 

Članek vsebuje tudi izjavo dr. Alenke Stanič, bivše članice Akreditacijske komisije SOD, ki v članku navaja: »Ob imenovanju v akreditacijsko komisijo Soda sem ugotovila, da so kriteriji, zapisani v pravilniku, nižji od kriterijev AUKN. AUKN je za položaj nadzornika v gospodarski družbi zahteval vodstvene izkušnje. Po novem zadoščajo že izkušnje z vodenjem projektov

 

Iz primerjave pogojev za nominacijo nadzornika na spletni strani SOD, ki so vsebovani v Pravilniku o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenska odškodninska družba, d. d. in/ali Republika Slovenija kapitalsko naložbo in primerjani z Merili in postopki AUKN za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov gospodarskih družb, v katerih ima RS kapitalsko naložbo je razvidno,da je izjava dr. Alenke Stanič neresnična in zavajajoča.

 

Pri izdelavi nadgrajenega Pravilnika v maju letošnjega leta, smo člani nadzornega sveta SOD izhajali iz določenih primerov slabe prakse kadrovanja AUKN, zato smo precejšno pozornost namenili odpravljanju problematike konflikta interesov in na splošno celostnem izboljševanju meril. V obstoječem Pravilniku SOD-a, katerega je sprejel aktualni nadzorni svet, je to področje ustrezno urejeno, medtem ko merila in postopki AUKN tega področja sploh niso obravnavala na način, ki bi bil uporaben in pregleden. V zadnjem času razmišljamo tudi, da bomo pravila še nadgradili in med obvezne pogoje za kandidate za nadzorne svete vnesli tudi dokazila o izpolnjevanju znanj, ki so potrebna za člane nadzornih svetov.

 

Še posebej je zavajajoča in neresnična izjava dr. Alenke Stanič v delu, ko razlaga, da je sedaj dovolj izkušnja kandidata iz področja vodenja projektov. Pri tem pa pozabi navesti, da je bil ta pogoj zadosten tudi v merilih in postopkih dela akreditacijske komisije pri AUKN.

 

Poudaril bi rad, da je nadzorni svet postavil jasna pravila, kdo je lahko in kdo ne more biti kandidat za nadzornika v gospodarskih družbah, v katerih ima Republika Slovenija neposreden ali posreden kapitalskih delež. Pravila so jasna, pregledna in javno dostopna vsakomur. Trenutno je v veljavi tri fazni sistem končnega izbora kandidatov. Akreditacijska komisija izvede akreditacijski in nominacijski postopek, predlaga upravi SOD nabor nominiranih kandidatov, slednja pa nadzornemu svetu končni predlog. Do sedaj je nadzorni svet vedno potrdil predlog uprave SOD, zato nimamo nikakršnim pripomb na do sedanje delo uprave SOD iz tega področja.

 

Nadzorni svet SOD bo tudi vnaprej redno preverjal učinkovitost in primernost celotnega sistema akreditacije in nominacije in stremel k nenehnemu izboljševanju in nadgrajevanju, saj se zavedamo, da so strokovni, izkušeni in etično ter poslovno neoporečni nadzorniki, ki imajo dobro ime ključni faktor uspešnosti upravljanja.

 

Prilagamo tudi primerjavo pogojev SOD in AUKN.

 

Aleksander Mervar,

namestnik predsednika nadzornega sveta SOD

Nazaj na novice