Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 2. 2024

Slovenski državni holding, d. d., objavlja javni razpis za člana kadrovske komisije Slovenskega državnega holdinga, d. d., - strokovnjaka s področja upravljanja človeških virov

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb, nepremičnin in terjatev Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, nepremičninami in terjatvami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so v tem razpisu uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Uprava SDH objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, za člana kadrovske komisije SDH (v nadaljevanju: kadrovska komisija).

 

Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave SDH, ki na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1) in Politike upravljanja SDH opravi zlasti izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, postopke ocenjevanja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije in nominacije. Kadrovsko komisijo skladno z 48. členom ZSDH-1 imenuje uprava SDH za obdobje štirih let. Za člane kadrovske komisije se imenujejo strokovnjaki s področja korporativnega upravljanja, upravljanja človeških virov in delovanja nadzornih svetov.

 

Uprava SDH objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, za člana kadrovske komisije SDH (v nadaljevanju: kadrovska komisija).

 

Za člana kadrovske komisije je lahko imenovana oseba, ki:

 • ima najmanj 6 let delovnih izkušenj s strokovnega področja upravljanja človeških virov,
 • ima najmanj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe oziroma najmanj drugo bolonjsko stopnjo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in veljavno nostrificirana v Republiki Sloveniji),
 • jo odlikuje osebna integriteta,
 • je neodvisna,
 • ni član organov politične stranke,
 • ni član uprave SDH ali nadzornega sveta SDH,
 • ni član organov upravljanja ali nadzora ali zaposlena v družbi, v kateri SDH upravlja kapitalsko naložbo,
 • izkazuje ustrezno strokovnost, tudi preko doseženih uspehov in ugleda na področju upravljanja človeških virov,
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine ter
 • je časovno razpoložljiva.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi,
 • potrdilo o usposabljanju za člana organov nadzora,
 • dokazila o najmanj 6 letnih izkušnjah s področja upravljanja človeških virov in druga dokazila, ki potrjujejo strokovnost kandidata,
 • pisno izjavo, da ni član organov politične stranke, da ni član uprave SDH, član nadzornega sveta SDH, in da ni član organov upravljanja ali nadzora ali zaposlen v družbi, v kateri SDH upravlja kapitalsko naložbo,
 • potrdilo Ministrstva za pravosodje, da mu ni bila izrečena kazenska sankcija,
 • potrdilo pristojnega sodišča, da zoper njega pri nobenem od okrožnih sodišč ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da  pri nobenem od okrajnih sodišč ni izdana obsodilna sodba, ki se preganja po uradni dolžnosti ter
 • pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

 • imajo izkušnje z vodenjem selekcijskih postopkov,
 • delujejo na akademskem področju,
 • so opravljali različne funkcije v strokovnih organizacijah s področja gospodarskopravnega in kadrovskega področja ter
 • imajo izkušnje s funkcijami v organih vodenja in nadzora, zlasti velikih gospodarskih družb.

 

Kandidat mora vlogi priložiti tudi pisno izjavo, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen tega javnega razpisa (povezava na izjavo).

Član kadrovske komisije bo imenovan za obdobje 4 let. Z izbranim zunanjim članom kadrovske komisije bo sklenjena pogodba o opravljanju funkcije člana kadrovske komisije SDH. Funkcija se opravlja proti plačilu.

 

Kandidat bo moral pred odločanjem o imenovanju s strani uprave SDH predložiti tudi pisno izjavo, s katero bo razkril, ali se nahaja v okoliščinah, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. list RS, št. 163/22) in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Obravnavane bodo le popolne vloge, ki jih bo SDH prejel do 16. 2. 2024 do 12. ure.

 

Kandidati vlogo pošljejo na e-naslov: kadrovska.komisija@sdh.si s pripisom: "Razpis za člana kadrovske komisije – strokovnjaka s področja upravljanja človeških virov"

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Člana kadrovske komisije bo izbrala uprava SDH. Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po odločitvi uprave SDH.

                                                                                    

                                                                                                   Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 

Nazaj na novice