Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 1. 2023

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV (m/ž) v organizacijski enoti Informacijske tehnologije

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb, nepremičnin in terjatev Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, nepremičninami in terjatvami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »skrbnik informacijskih sistemov« v organizacijski enoti Informacijske tehnologije, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • 5. stopnjo izobrazbe gimnazijske, informacijske, računalniške ali tehnične smeri,  
 • izpit B-kategorije.

 

 Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • gradnikov informacijskega sistema,
 • aktualnih operacijskih sistemov in mobilnih naprav,
 • poznavanje sistemov za kibernetsko varnost,
 • govorne in pisne komunikacije v angleščini – višji nivo
 • napredni nivo znanj analitičnih orodij ter MS Office programov,
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • spoštovanje zakonov in splošnih aktov družbe ter navodil direktorja in/ali uprave družbe,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 • skrbništvo strojne opreme (nadzor delovanja, vzdrževanje, upravljanje s spremembami strojne opreme) in izvajanje postopkov dodatnega shranjevanja podatkov na infrastrukturni mreži (back-up), operacijskih sistemov v uporabi (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, upravljanje s spremembami) in poslovnih rešitev (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, dokumentiranje),
 • zagotavljanje delovanja vseh podatkovnih zbirk družbe ter zagotavljanje in izvajanje dnevnih postopkov dodatnega shranjevanja in arhiviranja podatkovnih zbirk (dnevni back-up),
 • izvajanje nalog nadgradnje obstoječih IT aplikacij,
 • sodelovanje pri projektih razvoja sistemov na tehnološkem področju,
 • izdelavo predlogov skrbniških in uporabniških navodil,
 • izobraževanje/ozaveščanje uporabnikov,
 • poročanje o delovanju informacijskega sistema,
 • zagotavljanje ustrezne tehnološke infrastrukture in tehnološke podpore za poslovanje družbe
 • izvajanje predpisanih postopkov v primeru motenj v delovanju infrastrukturne mreže in tehnološke opreme,
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika (višji nivo),
 • dokazila o znanjih/poznavanju MS Office programov,
 • dokazila o poznavanju informacijskih sistemov,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj, če jih kandidat ima,
 • dokazilo o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do petka, 20. januarja 2023 do 12. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »skrbnik informacijskih sistemov«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

 

Nazaj na novice