Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 26. 11. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 25. 11. 2015

Dne 25. 11. 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (NS SDH) in obravnaval osnutek načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016. V skladu z ZSDH-1 je osnutek načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016 sprejela uprava SDH na podlagi sprejete strategije. V njem so opredeljeni cilji SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev. Letni načrt upravljanja naložb določa tudi pričakovane denarne tokove iz upravljanja naložb v lasti SDH in Republike Slovenije.

 

NS SDH je dal soglasje k Letnemu načrtu upravljanja z delnicami družbe MLM, d. d.

 

Slovenski državni holding potrebuje v skladu s Politiko upravljanja SDH v primeru prodaje večinske kapitalske naložbe poročilo o finančnem skrbnem pregledu in poročilo o oceni vrednosti za namen prodaje. NS SDH je v skladu s Statutom SDH podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o izvedbi finančnega skrbnega pregleda in izdelavi ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe Cimos, d. d.

 

Na seji se je NS SDH seznanil s prodajo kapitalske naložbe Adria Airways Tehnika, d. d.

Nazaj na novice