Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 2. 2016

Odziv SDH na izjave generalnega direktorja GZS

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na izjave generalnega direktorja GZS, ki so jih povzemali nekateri mediji dne 11. 2. 2016.

 

GZS navaja, da pričakuje, da SDH pravočasno razkrije jasna merila o (ne)uspešnosti poslovanja v NLB in drugih družbah v državni lasti, kot tudi razloge za zamenjavo članov NS.

 

SDH se zaveda pomena konstruktivne kritike različnih deležnikov pri upravljanju državnega premoženja, vendar pa je potrebno ponovno pojasniti, da je SDH na skupščini NLB glasoval za manjšo prenovo, kar pomeni zamenjavo le dveh obstoječih članov nadzornega sveta in razširitev članov NS NLB, slednje je SDH-ju na podlagi stališča ECB (Evropske centralne banke), ki je regulatorni organ, predlagal NS NLB. V skladu z določbo prvega odstavka 34. člena Zakona o bančništvu mora biti nadzorni svet banke sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je banka izpostavljena. Nadzorni svet banke mora biti sestavljen tudi tako, da bo možno imenovati z zakonom predvidene komisije nadzornega sveta tako, da bodo le-te sestavljene v skladu z zakonom in bodo lahko pri svojem delu učinkovite, kar je pri bankah posebej pomembno, saj so člani komisij nadzornega sveta lahko le člani nadzornega sveta (ne pa tudi zunanji strokovnjaki). SDH je upošteval tudi mnenje Banke Slovenije glede neoptimalne sestave nadzornih svetov državnih bank z vidika znanj.


SDH svoja glasovalna stališča izraža na skupščinah družb. Praviloma svojih glasovalnih stališč, preden so le-ta sprejeta, ne pojasnjuje javnosti. Predmet pojasnjevanja so zato le končno sprejete odločitve in ne predlogi. Tak način razkritij, torej poročilo po zaključeni skupščini družbe, je določen tudi v 2. odst. 66. člena ZSDH-1. SDH je širše pojasnilo javnosti o svojih glasovalnih stališčih podal nemudoma po skupščini NLB, d. d. in jih pregledno objavil na spletni strani: http://www.sdh.si/sl-si/Novica/1189

 

Očitek GZS o (ne)razkritju meril uspešnosti poslovanja NLB in drugih državnih družb ni utemeljen. Julija 2015 je Državni zbor sprejel Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki je bila objavljena v Uradnem listu dne 17. 7. 2015 (Ur. l. 53/2015). Strategija upravljanja je temeljni dokument SDH, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim država upravljavcu državnih naložb, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti sporoča svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države. Dokument, ki je prav tako javno objavljen na spletni strani SDH, vsebuje, med drugim, pričakovanja države do posameznih družb (tudi do NLB) glede doseganja uspešnosti poslovanja. V primeru NLB gre za kazalce ROE, delež operativnih stroškov v neto dohodku (CIR) in delež NPL v bruto kreditih strankam.


Prav tako je SDH pripravil Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložb države , h katerim je 16. 12. 2015 podala soglasje tudi Vlada RS. Ob tem je bilo podano soglasje Vlade RS tudi k Letnemu načrtu upravljanja državnih družb za leto 2016, kjer so za posamezne družbe določeni še podrobnejši kazalci uspešnosti in opredeljene projekcije poslovanja. Zaradi slednjega je, drugi, posebni del dokumenta, označen kot poslovna skrivnost in ga SDH ne more razkrivati javnosti.

 

Letni načrt upravljanja, Merila in Strategija upravljanja kapitalskih naložb, poleg kodeksa in politike upravljanja, predstavljajo ključne dokumente upravljanja državnih naložb, s katerim je ustrezno urejeno upravljanje državnih družb. Vsi dokumenti so javno objavljeni, zato se lahko vsi deležniki in zainteresirana javnost z njimi seznani.

Nazaj na novice