Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javna naročila 17. 11. 2017

Povabilo k oddaji ponudbe: Izbor izvajalca za spremljanje medijev (clipping)

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju SDH, d.d., oziroma naročnik), Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja oglas za Izbor izvajalca za spremljanje medijev (clipping) za obdobje 2 let oz. 24 mesecev in vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb. 


Pisne ponudbe morajo prispeti najkasneje do vključno dne 27. 11. 2017 do 9. ure na naslov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Ponudbe se lahko oddajo osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med 8. in 14. uro oziroma se pošljejo s priporočeno pošiljko. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
Prejete ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do navedenega roka pod pogojem, da so oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – SPREMLJANJE MEDIJEV«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja.


Ponudba, ki je sicer oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka navedenega zgoraj, se šteje kot nepravočasna. Nepravočasno predloženo ponudbo bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. 
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki oziroma po elektronski pošti.


Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudba mora izpolnjevati vse zahteve glede tehničnih lastnosti in pogojev za udeležbo. Ponudbe pripravijo ponudniki na svoje stroške.
Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. 


Podatki o naročniku
Slovenski državni holding, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana
Matična številka: 5727847
ID za DDV: SI46130373

Več informacije o naročniku je dostopnih na spletni strani www.sdh.si. V kolikor boste pri pripravi ponudbe potrebovali dodatne informacije, prosimo kontaktirajte Natašo Novak, e-pošta: natasa.novak@sdh.si
 

Predmet naročila

Dnevno spremljanje medijskih objav po 54 izbranih geslih v spodaj navedenih medijih in posredovanje clippinga naročniku za obdobje 24 mesecev ter po posebnem naročilu izdelava analiz. 

Povprečno število objav v letu 2017/mesec

 • 500 objav iz tiskanih medijev,
 • 260 objav iz internetnih portalov, blogov, forumov, tiskovnih agencij,
 • 350 strani zapisanih prispevkov iz televizije in radijskih oddaj (magnetogrami).

 

Opredelitev pojmov

Geslo:

Geslo je osnovna pomenska enota, po kateri se spremljajo in analizirajo mediji.

Mediji:

Mediji so občila v katerih se zasledujejo gesla. Spremljanje medijskih objav se izvaja v naslednjih medijih:

 • elektronski mediji: TV Slovenija 1, TV Slovenija 2, TV Slovenija 3, POP TV,  Planet TV, AKanal, Nova 24 TV, TV3, radio Slovenija 1 in radio Slovenija 2,
 • tiskani mediji: Delo, Dnevnik, Nedeljski Dnevnik, Večer, Primorske Novice, Slovenske Novice, Finance, Mladina, Demokracija, Reporter, Novi Tednik, Gorenjski Glas, Škandal 24; Svet 24; pri vseh naštetih medijih so vključene tudi njihove tiskane priloge,
 • spletni mediji: www.24ur.com, www.rtvslo.si, www.siol.net, www.nova24tv.si, www.portalplus.si, www.pozarreport.si.

Fiksni del spremljanja medijev:

Fiksni del je izbor medijev in sledenje le teh po dogovorjenih geslih.

Variabilni del spremljanja medijev:

Variabilni del je izbor člankov in/ali magnetogram oddaj po sledeh gesel.

 

Specifikacija izvajanja storitve »spremljanje medijskih objav« 

 • Dostavljanje clipping tudi v soboto na pet e-naslovov;
 • Pošiljanje Alarm STA dnevno in čez vikend na pet e-naslovov;
 • 24 urno dežurstvo, kar pomeni, da se željeni podatki na zahtevo naročnika dostavijo ne glede na delovni čas, tudi čez vikend in praznik;
 • Možnost brezplačnega neomejenega spletnega dostopa do spletne strani izvajalca, na kateri so objavljeni clippingi naročnika, za neomejeno število uporabnikov; 
 • Možnost iskanja objav po geslih, ključnih besedah, vsebinah, naslovih, medijih, avtorjih prispevkov, ocenah; 
 • Možnost naročnikovega vnašanja dodatnih podatkov k objavljenim prispevkom (npr. ocene, opombe, …); 
 • Po potrebi izvajanje analiz vsebin, medijev, avtorjev, ocen, AVE, …; 
 • Možnost pridobitve posnetkov objav na: CD-ju, MP3 formatu, MPG in WMW formatu; 
 • Kakovostna berljivost objav (skeniranje dokumentov v barvah, vidnost, barvno podčrtovanje ali označevanje gesel v člankih/prispevkih); 
 • Možnost arhiviranja vseh objav na način, ki bo v bodoče omogočal analize in statistični pregled objav po kriterijih: število objav, medij, avtor, bruto površina objav, zvrst; 
 • Možnost aplikacije za mobilne naprave, preko katerih je mogoče dostopati do clippingov naročnika (aktualne in arhivske objave) za neomejeno število uporabnikov; 
 • Odzivni čas za posredovanje dodatnih objav – do 1 ure za manjše število dodatno naročenih objav (do 10)  oz. do 20 ur za večje število objav; 
 • Spremljanje objav za vse dni v letu.   

 

Način obračuna

 

AKTIVNOST

NAČIN OBRAČUNA

1.

Spremljanje medijskih objav in priprava ter posredovanje izbora prispevkov iz tiskanih, elektronskih in spletnih medijev naročniku

Mesečni pavšal, ki vključuje do 500 tiskanih objav, do 300 spletnih objav in do 350 strani magnetogramov

2.

Avdio/video zapisi prispevkov iz el. medijev 

Zapis enega prispevka

3.

Naročeni magnetogrami prispevkov iz el. medijev 

Ena stran magnetograma

4.

Izrezek prispevka iz tiskanega medija

1 prispevek

5.

Izrezek prispevka iz spletnega medija

1 prispevek

6.

Analiza vsebin (do 200 objav)

1 analiza

7.

Analiza vsebin (nad 200 do 400 objav)

1 analiza

8.

Analiza vsebin (nad 400 do 600 objav)

1 analiza

9.

Analiza vsebin (nad 600 do 800 objav)

1 analiza

10.

Analiza vsebin (nad 800 do 1000 objav)

1 analiza

11.

Analiza vsebin (nad 1000 objav)

1 analiza

Spremljanje medijskih objav in priprava ter posredovanje izbora prispevkov iz tiskanih, elektronskih in spletnih medijev: ponudnik vpiše pavšalno ceno za enomesečno spremljanje domačih medijev navedenih zgoraj na podlagi naročnikovih gesel (glej Prilogo 1). 

Pavšalna cena za obdobje enega meseca velja za: 

 • 500 objav iz tiskanih medijev in vključuje vse stroške za skeniranje, objavljanje na spletni strani in posredovanje prispevkov naročniku. Vsaka posamična objava mora biti opremljena z navedbo naslova prispevka, datuma, medija, avtorja, strani objave ter žanrom; 
 • 300 objav iz spletnih medijev in vključuje vse stroške za izdelavo »screenshotov«, objavljanje na spletni strani in posredovanje  prispevkov naročniku. Vsaka posamična objava mora biti opremljena z navedbo naslova prispevka, datuma, medija, avtorja, uro objave ter žanrom;  
 • 350 strani magnetogramov objav iz elektronskih medijev in vključuje vse stroške za pripravo magnetogramov, objavljanje na spletni strani in posredovanje  prispevkov naročniku. Vsaka posamična objava mora biti opremljena z navedbo naslova prispevka, datuma, medija, avtorja, strani objave, dolžino objave ter žanrom. V ceno so vključeni tudi video zapisi priloženi k magnetogramom na podlagi objav v informativnih oddajah Dnevnik (TV Slo), 24ur (POP TV) in Svet (Kanal A).  

Dodatno naročanje

 • Naročeni avdio/video zapisi prispevkov, objavljenih v elektronskih medijih. Ponudnik vpiše ceno za zagotovitev zapisa enega prispevka, ne glede na njegovo dolžino. 
 • Naročeni magnetogrami prispevkov, objavljenih v elektronskih medijih. V skladu s sprotnim dogovorom bo izvajalec naročniku zagotavljal tudi magnetograme prispevkov, objavljenih v elektronskih medijih, ki bodo posebej naročeni (glej seznam elektronskih medijev). Ponudnik vpiše ceno za stran dodatno naročenega in s podatki iz točke »Pavšalna cena za obdobje enega meseca« obdelanega magnetograma. 
 • Izrezek prispevka iz domačih tiskanih medijev: ponudnik vpiše ceno za en dodatni prispevek, objavljen v tiskanih medijih. Cena vključuje vse stroške za skeniranje, objavljanje na spletni strani in posredovanje prispevka naročniku. Objava mora biti opremljena z navedbo naslova prispevka, datuma, medija, avtorja, strani objave ter žanrom.  
 • Izrezek prispevka iz spletnih medijev: ponudnik vpiše ceno za en dodatni prispevek, objavljen v spletnih medijih. Cena vključuje vse stroške za skeniranje, objavljanje na spletni strani in posredovanje prispevka naročniku. Objava mora biti opremljena z navedbo naslova prispevka, datuma, medija, avtorja, uro objave ter žanrom.  
 • Analiza vsebin: ponudnik vpiše ceno za pripravo analize medijskih objav (glede na število prispevkov), v kateri so obdelani sledeči podatki: geslo, datum, medij, avtor, žanr, ocena, akterji, izjave, AVE.
 • Naročnik število gesel lahko v času trajanja pogodbe brezplačno in poljubno spreminja (izpustitev obstoječih ali dodajanje novih gesel) v kolikor število gesel, ki jih mora izvajalec spremljati, ne preseže števila 70.

Ponudnik mora oddati ponudbo za opravljanje vseh storitev, ki so opisane zgoraj. Ponudbe, ki ne bodo zajemale vseh navedenih storitev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

REFERENCE kot pogoj za sodelovanje

Vsak prijavljeni ponudnik predloži najmanj 3 reference o opravljanju storitev, primerljivih predmetu naročila, pridobljene v zadnjih treh letih, na obrazcu Izjava o izpolnjevanju pogoja reference.
MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz meril:

 • cena s ponderjem 80 %  
 • dodatne reference s ponderjem 20%

 

Merila za izbor ponudnika

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz meril:

 • cena s ponderjem 80 %  
 • dodatne reference s ponderjem 20%

pri čemer mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, navedene v tem povabilu.  

 

MERILO CENA 

Pri merilu cena  je največje možno število točk 80. Upošteva se cena v EUR brez DDV, ki jo ponudnik navede pod Skupno vrednost (brez DDV) na obrazcu Ponudbena cena – predračun.

Ocenjevanje se izvede po spodaj navedenih formulah.

Pri ocenjevanju predstavlja ponudba z najnižjo ponudbeno ceno za posamezno vrsto storitev Cmin. Vsaka ostala ponudba zase pa C.  

Kriterij za ocenjevanje je ponujena končna cena zapisana na obrazcu Ponudbena cena – predračun. 

         Cmin
t = -------------  x 80
    C

pri čemer je:
t – število točk za merilo cena
Cmin – najnižja ponudbena cena za merilo cena
C – obravnavana cena za merilo cena

 

Merilo dodatne reference

Vsaka dodatna referenca ponudnika (poleg treh zahtevanih) se točkuje z 20 točkami. Največje število dodatnih referenc, ki jih bo naročnik ocenjeval, je 5 referenc. 
Naročnik bo upošteval reference ponudnika s področja prava, gospodarstva in financ. Ponudnik lahko za vsako posamezno področje predloži največ 3 reference.

Ponudnik dodatne reference izkazuje na enak način kot reference, ki so zahtevane kot pogoj za sodelovanje. Ponudnik izpolni obrazec Podatki za ocenjevanje merila dodatne reference in priloži pisna potrdila o referenčnem delu.

 

Število točk, ki jih posamezna ponudba doseže pri merilu dodatne reference – t(dodatne reference), se izračuna po naslednji formuli:

 

                                     število dodatnih referenc x 20

t(dodatne reference)= --------------------------------------- x 20

                                                           100

 

Končno merilo

Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi meril cena in dodatne reference. Največje možno število točk je 100.

Končno število točk = t(cena) + t(dodatne reference)

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov prejelo enako število točk, bo izbran ponudnik, ki je dobil največ točk pri merilu cena. V kolikor tudi po tem kriteriju ne bi mogli določiti najboljše ponudbe, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prejel največ točk pri merilu dodatne reference. V kolikor po naštetih kriterijih še vedno ne bi mogli določiti ekonomsko najugodnejše ponudbe, bo naročnik o oddaji javnega naročila odločil z žrebom (med ponudbami z enakim številom točk).

 

Cena

Ponudnik na obrazcu Ponudbena cena – predračun poda ceno v EUR brez DDV za storitve, ki so predmet javnega naročila.

Ponudba je zavezujoča, obrazec Ponudbena cena – predračun bo priloga k pogodbi.

Na podlagi tega vabila naročnik ni zavezan skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati poleg ponudbe še naslednje izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce:

Vljudno vas vabimo, da oddate svoje ponudbe.

S spoštovanjem,

 

mag. Nada Drobne Popovič                                                 Lidia Glavina

          članica uprave                                                       predsednica uprave

 

 

Nazaj na novice