Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 4. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 21. 4. 2016

Na redni seji, dne 21. 4. 2016, se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in se seznanil z nadaljevanjem predstavitve informacije o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 29. 2. 2016, z izvedenimi skupščinami družb in sklicanih skupščinah na dan 29. 2. 2016 ter z informacijo o realiziranih in načrtovanih prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS na dan 31. 3. 2016.

 

Nadalje se je prav tako seznanil z registrom tveganj SDH, z registrom procesov, s poročilom o upravljanju s tveganji na SDH za leto 2015 in poročilom o visokih tveganjih na SDH za leto 2015.

 

Predsednica revizijske komisije gospa Lidia Glavina je NS SDH predstavila ugotovitve revizijske komisije v zvezi z oceno sestave letnega poročila 2015 in mu predlagala, da skladno s sklepom revizijske komisije nadzorni svet potrdi nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo za leto končano 31. 12. 2015, da nadzorni svet obravnava poročilo revizorja za leto 2015, da nadzorni svet potrdi poročilo nadzornega sveta za leto 2015 in da nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da podeli razrešnico upravi SDH in NS SDH. Nadzorni svet bo skladno s predlogom revizijske komisije letno poročilo in poročilo revizorja obravnaval na redni seji nadzornega sveta meseca maja.

 

Nadzorni svet se je seznanil tudi s predstavitvijo modelov ekonomske upravičenosti prenosa terjatev DUTB do družbe Sava, d. d., na SDH in KAD.

 

V nadaljevanju je podal soglasje k pogodbi z izvajalcem P&S Capital, d. o. o.,  za izvedbo vrednotenja EDP ter tudi k pogodbi o storitvah svetovanja in priglasitve koncentracije z odvetniško pisarno Wolf Theiss v Republiki Sloveniji na AVK v zvezi s prenosom terjatev DUTB do družbe Sava, d. d., na SDH in KAD.

 

NS SDH se je prav tako seznanil z odstopom treh članov NS NLB. Več o tem je SDH objavil v sporočilu za javnost z dne 21. 4. 2016.

Nazaj na novice