Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 4. 2017

Obrazložitev nasprotnega volilnega predloga Slovenskega državnega holdinga, d. d., na skupščini Telekom Slovenije, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), na podlagi določbe 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Telekom Slovenije, d. d.

 

Republika Slovenija je imetnica 4.087.569 delnic družbe Telekom Slovenije, d. d., kar predstavlja 62,544 % osnovnega kapitala družbe. SDH je neposredno tudi sam imetnik 277.839 delnic družbe Telekom Slovenije, d. d., kar predstavlja 4,251 % osnovnega kapitala družbe. S tem je bil izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga, ki ga je vložil k 7. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »Imenovanje članov nadzornega sveta".

 

Slovenski državni holding je, zaradi izteka mandata petim članom nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., pripravil predlog za imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., in sicer za:

 

Barbaro Gorjup, ki je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 2006 je pridobila znanstveni magisterij s področja mednarodne ekonomije. Ima izkušnje s področja financ, računovodstva in kontrolinga.

 

Ljubomirja Rajšića diplomiranega inženirja strojništva, z bogatimi izkušnjami s področja telekomunikacij in dolgoletnimi izkušnjami vodenja različnih podjetij s tega področja.

 

Barbaro Kürner Čad univerzitetno diplomirano pravnico, z izkušnjami iz korporacijskega upravljanja in področja prestrukturiranja podjetij.

 

Lidijo Glavina, predsednico uprave SDH, ki je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija. Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

 

SDH ocenjuje, da bodo predlagani novi člani nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije lahko poglobljeno in učinkovito nadzirali celotno poslovanje družbe Telekom Slovenije, d. d., in s tem prispevali k uspešnemu poslovanju družbe.  

 

Upoštevana je bila heterogenost sestave nadzornega sveta po različnih kriterijih, kot so:

  • različnost znanja in izkušenj na temeljnih vsebinskih področjih, pomembnih za delovanje družbe (področje financ, področje marketinga, področje telekomunikacijskih operaterjev in informacijske tehnologije, področje korporativnega upravljanja in pravnih znanj),
  • heterogena izobrazbena struktura ter
  • raznolikost sestave glede na spol.

 

SDH ocenjuje, da bo širša kombinacija sposobnosti, izkušenj in demografskih različnosti članov (nacionalnost, spol, starost) omogočala obravnavanje in osvetlitev problemov z več zornih kotov, tako da bo nadzorni svet na podlagi odprte diskusije lahko sprejemal najboljše možne odločitve za družbo.

 

SDH je temeljito preveril tudi potencialna nasprotja interesov kandidatov, vključno z njihovo neodvisnostjo, in tudi z vidika teh dveh kriterijev ugotovil, da so kandidati primerni, sestava nadzornega sveta pa optimalna. SDH je pri sestavi nadzornega sveta upošteval tudi načelo kontinuitete, kar bo lahko pripomoglo k nemotenemu delovanju nadzornega sveta v novi sestavi.

 

Glede na to, da je kapitalska naložba v družbi Telekom Slovenije, d. d. ena od najpomembnejših kapitalskih naložb države, je SDH sprejel odločitev, da se v nadzorni svet družbe imenuje predsednica uprave SDH,  Lidija Glavina. S tem imenovanjem SDH izkazuje najvišjo možno stopnjo skrbnosti pri upravljanju kapitalskih naložb države.

 

 

 

 

Nazaj na novice