Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 20. 4. 2022

Informacija s seje NS SDH z dne 20. 4. 2022

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. NS SDH se je seznanil z ustno informacijo predsednice revizijske komisije o poteku redne seje in z rezultati portfelja družb v upravljanju SDH v letu 2021.

Prav tako je obravnaval Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2021 in v zvezi s tem sprejel naslednje sklepe:

  • NS potrjuje revidirano Letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2021.
  • NS daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu za leto 2021, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija, d. o. o.
  • NS predlaga skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega Letnega poročila Skupine SDH in SDH, d. d. za poslovno leto 2021 in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2021 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2021.

Letno poročilo bo v prihodnjih dneh objavljeno na spletni strani SDH.

Nazaj na novice