Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 11. 10. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 10. 10. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 10. 10. 2017 sestal na redni seji, kjer se je, med drugim, seznanil tudi z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d. d., na dan 31. 8. 2017 (od 1. 6. 2017); z vključenimi polletnimi rezultati oziroma rezultati zadnjega meseca.

 

NS SDH se je seznanil z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016 (Poročilo SDH Državnemu zboru RS)

 

NS SDH se je seznanil tudi z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016, ki ga SDH pripravi skladno z določbami ZSDH-1 in je namenjeno poročanju Državnemu zboru. SDH bo po predložitvi Državnemu zboru RS, poročilo objavil na spletni strani.

 

Ključni podatki upravljanja kažejo, da se je v letu 2016 vrednost kapitalskih deležev Republike Slovenije, merjeno po knjigovodski vrednosti, znižala za 1,2 mrd EUR, na 9,6 mrd EUR, kar je predvsem posledica odprodaje deleža v Novi KBM, d. d., in spremenjenega evidentiranja upravljanja naložbe RS v KAD. Vrednost kapitalskih deležev SDH se je povišala za 38,1 mio EUR, na 819 mio EUR. Skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH v upravljanju SDH je tako konec leta 2016 znašala 10,4 mrd EUR.

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja družb v neposredni lasti RS in SDH se je povišala tudi v letu 2016. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v izračunih za leto 2015 se je ROE portfelja neposrednih naložb RS povišal za 1,5 odstotne točke, na 5,7 %, ROE portfelja neposrednih naložb SDH se je znižal za 0,2 odstotne točke, na 9,9 %, ROE skupnega portfelja kapitalskih naložb države v upravljanju SDH pa je porasel s 4,7 % na 6,0 %.

 

Precej so se povečala tudi dividendna izplačila. V letu 2017 je RS prejela rekordno višino dividend – iz udeležbe v dobičku za poslovno leto 2016 je RS prejela 211 mio EUR dividend (v letu 2016 142 mio EUR), SDH pa 46 mio EUR (v letu 2016 44 mio EUR).

 

NS SDH je na seji potrdil prenovljen načrt integritete SDH

 

Slovenski državni holding je namreč prvi načrt integritete, v skladu z navodili Komisije za preprečevanje korupcije in veljavno zakonodajo, objavil že leta 2015. V letu 2017 je bila zaznana potreba po prenovi in prilagoditvi aktualnim razmeram celotnega registra tveganj in načrta integritete, saj so se nekateri enkratni ukrepi v obdobju od sprejetja omenjenih dokumentov realizirali, pojavila pa so se tudi nekatera nova tveganja. 

Nazaj na novice