Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 11. 1. 2017

Obveznost poročanja o spremembah premoženjskega stanja po ZSDH-1

Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju Komisiji za preprečevanje korupcije tudi člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (62. člen ZSDH-1).

 

Menimo, da je pojem prevladujočega vpliva SDH treba pravilno razumeti na način, kot je opredeljen v aktu Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga, in sicer: če ima SDH neposredno ali posredno posamično ali skupaj, večinski delež vpisanega kapitala, večino glasovalnih pravic ali pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta. Pri tem je med drugim treba upoštevati, da SDH v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZSDH-1 izvršuje glasovalne pravice tudi za Republiko Slovenijo in to po lastni presoji, zato se mu prištevajo tudi te pravice. Prav tako je med drugim treba upoštevati, da na glasovalno moč SDH vplivajo tudi razne okoliščine, kot so udeležba na posameznih skupščinah, stopnja razpršenosti lastništva, obstoj lastnih delnic, delničarski sporazumi itd.

 

Za postopke prijave zavezancev, prijave premoženjskega stanja, njegovih sprememb in opravljanja nadzora nad premoženjskim stanjem zavezancev se uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.69/11; v nadaljevanju besedila: ZIntPK). Dolžnosti v zvezi s sporočanjem sprememb so podrobno določene v 43. členu ZIntPK.

 

Zavezanci poročajo podatke o premoženjskem stanju neposredno Komisiji za preprečevanje korupcije, ki ima na svoji spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/eobrazci/eobrazci/57 objavljen tudi e-obrazec za prijavo sprememb premoženjskega stanja zavezanca:

 

https://registri.kpk-rs.si/registri/premozenjsko_stanje/spremembe/

 

Zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju po ZSDH-1 so Komisiji za preprečevanje korupcije dolžni poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja enkrat letno - do 31. januarja za preteklo koledarsko leto.

 

V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

Nazaj na novice