Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 3. 2024

Aktualne upravljavske aktivnosti v družbi MLM, d.d.

Glede na nekatere neresnične informacije o upravljavskih aktivnostih v družbi MLM, ki se pojavljajo v javnosti, SDH ponovno podaja naslednje informacije:

  1. V družbi MLM je uveljavljen dvotirni sistem upravljanja, kjer posle samostojno vodi uprava družbe, nadzorni svet pa samostojno in neodvisno nadzira poslovanje. SDH se skladno z navedenim v kakršne koli poslovne odločitve družbe ne vpleta, temveč deluje le skladno z zakonom v okviru svojih pristojnosti. Od organov nadzora in vodenja družbe pa SDH pričakuje, da delujejo v interesu družbe in sicer gospodarno, skrbno, transparentno in zakonito.
  1. Poslovanje družbe MLM je slabo, že daljše obdobje posluje z izgubo, ki se zadnji dve leti še povečuje, družba je posledično v zahtevni finančni situaciji. Družba je samo v zadnjih treh letih ustvarila za več kot 10 mio EUR čiste izgube.
  1. Kar se tiče morebitne nesolventnosti, sta tako uprava kot tudi nadzorni svet zavezana k spoštovanju določil ZFPIPP. SDH ni podal nikakršnega zahtevka za stečaj družbe, čeprav je največji upnik, ki mu družba že dalj časa ni sposobna poravnavati obveznosti, a jih je z namenom podpore nadaljnjemu poslovanju družbe doslej vedno reprogramiral.
  1. Prodajni postopek, ki ga je SDH začel dne 13. 11. 2023, še poteka. V njem je SDH pripravljen družbo prodati za 1 EUR, če ob tem investitor družbi zagotovi potrebne finančne vire za nadaljnje poslovanje ter ob upoštevanju ostalih razpisnih pogojev. V preteklosti je SDH že izvedel več prodajnih postopkov, žal neuspešnih. SDH bo javnost informiral o izidu prodajnega postopka po zaključku le-tega. Podrobnejše informacije o prodajnih pogojih so na razpolago na spletnem naslovu: https://www.sdh.si/sl-si/novice/4813/vabilo-za-javno-zbiranje-ponudb-za-nakup-100-lastniskega-deleza-v-druzbi-mariborska-livarna-maribor-d-d-in-zagotovitev-financnih-sredstev-druzbi
  1. SDH v zvezi z nepremičninami MLM nima nikakršnih načrtov, je pa v okviru prodajnega postopka zainteresiranim kupcem ponudil, da nepremičnine odkupi z namenom finančne razbremenitve družbe za ceno 10,9 mio EUR, če bi kupec tako želel. Vrednost nepremičnine je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi skupnega naročila MLM in SDH.
  1. SDH je pri kakršnihkoli nadaljnjih vlaganjih v družbo omejen zaradi pravil EU o nedopustnih državnih pomočeh. SDH je glede potencialnih rešitev ves čas sodeloval z MGTŠ, kjer je bilo SDH posredovano stališče, da kakršna koli nadaljnja državna pomoč, bodisi s strani SDH ali države, ni več mogoča in je nedopustna. MLM je namreč državno pomoč prejel že v letu 2015, pravni okvir EU (Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah in ZPRPGDZT) pa onemogoča dodelitev nove pomoči za prestrukturiranje družbe v težavah pred obdobjem 10 let od zadnje dodelitve oz. zaključenega programa prestrukturiranja.
  1. SDH je v preteklosti v podporo prestrukturiranju družbe izvedel obsežne ukrepe finančnega prestrukturiranja in druge podpore za prestrukturiranje družbe, a kljub temu poslovno prestrukturiranje družbe ni v celoti uspelo. Ti ukrepi obsegajo: (a) dokapitalizacijo družbe s konverzijo terjatev DUTB v višini 28,6 mio EUR v kapital, (b) dokapitalizacijo družbe z denarnim vložkom v višini 2,2 mio EUR, (c) zagotovitev likvidnostnega in investicijskega financiranja v skupni višini 8,8 mio EUR, (d) zagotovitev denarnega depozita v višini 5 mio EUR, danega kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem MLM za zagotovitev daljših plačilnih rokov, (e) poenostavljeno znižanje osnovnega kapitala z namenom zagotavljanja kapitalske ustreznosti družbe, (f) reprogramiranje terjatev do družbe z namenom podaljšanja roka odplačila.
  1. Vlada RS je v letu 2015 na podlagi tedaj veljavnega Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT, Uradni list RS 5/17) in pozitivnega soglasja Evropske komisije družbi dodelila državno pomoč za prestrukturiranje v višini 5,1 mio EUR (4,3 mio EUR za dokapitalizacijo in 764 tisoč EUR za obročno plačilo regresne terjatve). V letih 2019 in 2020 sta sledili dodatni državni pomoči v obliki odloga, MGTŠ pa je družbi omogočilo reprogram plačila navedene regresne terjatve. Družba je v državnih paketih pomoči za odpravo posledic epidemije COVID-19 in energetske krize v obdobju 2020-2022 po različnih instrumentih prejela še cca. 1 mio EUR.
  1. Domnevne resne nepravilnosti v družbi, ki se nanašajo na upravo družbe, o katerih je bil SDH obveščen na podlagi prijave s strani prijaviteljev domnevnih nepravilnosti, SDH resno obravnava v skladu z internimi pravili. Če bodo ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti in kršitve, bo SDH ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi in bo po potrebi zadeve predal tudi drugim pristojnim organom.

Več informacij o zgoraj navedenih zadevah lahko dobite tudi v pretekli objavi:

https://www.sdh.si/sl-si/novice/4800/pravila-eu-onemogocajo-nadaljnjo-financno-podporo-druzbi-mlm

Nazaj na novice