Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 5. 4. 2016

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Slovenski državni holding, d. d.

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

 

objavlja oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v družbah v imetništvu Republike Slovenije in v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d.d.

 

1. Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic delniške družbe oziroma poslovnih deležev posamezne družbe z omejeno odgovornostjo v imetništvu Republike Slovenije, ki jih v njenem imenu in za njen račun na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014)  upravlja Slovenski državni holding, d. d., ter spodaj navedeno število delnic delniške družbe oziroma poslovnih deležev družbe z omejeno odgovornostjo v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: skupno »prodajalci« ali posamezno »prodajalec«), in sicer:

 

Delniške družbe

 

Zap. št.

Matična številka

Izdajatelj - naziv podjetja

Število delnic v imetništvu RS ali SDH

Skupno število delnic za prodajo

Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)

1

5025249 

MURKA, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.

470 (RS)

470

0,17

2

5400210

A-COSMOS, D.D.

567 (RS)

567

0,81

3

2000156

GRADIS SKUPINA G, D.D.

1.423 (SDH)

1.423

1,36

4

5249686

SAVAPROJEKT, D.D.

154 (RS)

154

3,34

5

5733073

TELEMACH TABOR,ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE,D.D.

       12 (RS)

12

0,03

 

Družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, potrebna privolitev skupščine družbenikov

 

Zap. št.

Matična številka

Izdajatelj - naziv podjetja

Nominalna vrednost poslovnega deleža v imetništvu RS ali SDH (v EUR)

Skupna nominalna vrednost poslovnih deležev za prodajo (v EUR)

Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)

1

5510244

INKOS, D.O.O., KRMELJ*

41.729,27 (RS)

41.729,27

2,54

2

5449707

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO, D.O.O.**

1.342,71 (RS)

1.342,71

1,46

3

5949823

RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, D.O.O.***

154.494,45 (RS)

154.494,45

5,10

4

5539366

VARNOST SISTEMI, D.O.O.****

890,95 (SDH)

890,95

9,74

 

*  Za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, je potrebna privolitev skupščine družbenikov, ki o tem odloča s tričetrtinsko večino glasov.

** Za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, je potrebna privolitev skupščine družbenikov, ki o tem odloča s tričetrtinsko večino glasov.

*** Za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, je potrebna privolitev skupščine družbenikov, ki o tem odloča z dvotretjinsko večino glasov..

****  Za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, je potrebna privolitev skupščine družbenikov, ki o tem odloča z navadno večino glasov.

 

Družbe z omejeno odgovornostjo s prosto prenosljivimi poslovnimi deleži

 

Zap. št.

Matična številka

Izdajatelj - naziv podjetja

 

 

Nominalna vrednost poslovnega deleža v imetništvu RS (v EUR)

Skupna nominalna vrednost poslovnih deležev za prodajo (v EUR)

Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)

1

2148358

EKOEN, D.O.O.

 

 

442.149,06

442.149,06

49,07

2

2222833

ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O.

 

 

319.762,27

319.762,27

49,30

3

2191679

TOPLOTNA OSKRBA , D.O.O., LOČE

 

 

214.342,26

214.342,26

49,17

4

5049725

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, D.O.O.*

 

 

1.611.580,00

1.611.580,00

18,91

 

*  Predkupna pravica družbenikov z družbeno pogodbo ni izključena.

 

2. Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

  • predmet ponudbe (delnice in/ali poslovni deleži, navedeni v zgornjih tabelah);
  • ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup paketa delnic oziroma poslovnih deležev posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;
  • način in rok plačila: največ 30 dni po sklenitvi pogodbe na TRR prodajalcev;
  • rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno 29.6.2016;
  • prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti.

 

Ponudba se lahko nanaša na odkup paketa delnic oziroma poslovnih deležev posamezne družbe v imetništvu Republike Slovenije ali Slovenskega državnega holdinga, d.d., vendar le na celotno število delnic oziroma poslovni delež posamezne družbe v imetništvu Republike Slovenije ali Slovenskega državnega holdinga, d.d.

 

Ponudba mora biti brezpogojna.

 

Ponudba za odkup delnic mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, z njim podpisal pisno pogodbo o prodaji delnic, ki mu bo predložena skupaj z izjavo o sprejemu ponudbe.

 

Ponudba za odkup poslovnih deležev mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku osmih delovnih dni od dneva prejema pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe oziroma v primerih, kjer obstaja predkupna pravica družbenikov in/ali družbe na poslovnem deležu oziroma druge omejitve prenosljivosti (soglasje družbenikov), najkasneje v roku osmih delovnih dni od prejema pisnega obvestila prodajalca, da nihče izmed predkupnih upravičencev ni uveljavil predkupne pravice na poslovnem deležu oziroma, da je bilo dano pisno soglasje družbenikov za odsvojitev poslovnega deleža, s prodajalcem sklenil pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža s klavzulo o neposredni izvršljivosti glede izpolnitve obveznosti po pogodbi, v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa pogodbe nosi kupec.

 

3. Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba - izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z  določbami ZGD-1.

 

Če bo ponudbo za nakup poslovnih deležev po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo družbe, da bo, najkasneje do dne plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne poslovne deleže v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih deležev.

 

4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.


5. V primeru, da bo več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalec odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec sklenil pogodbo o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnih deležev s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic oziroma poslovnih deležev posamezne družbe, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa.

 

Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnih deležev z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Odločitev prodajalca, da pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnih deležev ne bo sklenil, ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali odškodninsko odgovornost prodajalca.

 

6. Ponudbe je treba poslati na sedež Slovenskega državnega holdinga, Mala ulica 5, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic oziroma poslovnega/ih deleža/ev družbe (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«, najpozneje do 29. 4. 2016 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.


7. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure pri ga. Špeli Bizjak, na telefonski številki 01/320 05 22 in g. Borutu Frantarju, na telefonski številki 01/320 05 33.

Nazaj na novice