Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 2. 2020

Vlada Republike Slovenije podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 in k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Ljubljana, 6. februar 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila). Načrt konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb je sestavni del posebnega dela LNU in ga je SDH pripravil skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (Strategija turizma).

Sprejem teh dokumentov je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2020 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družbe v 2020.

Ocena ROE portfelja družb v lasti RS in SDH za leto 2019 in napoved za 2020

Ocene poslovanja družb iz portfelja v upravljanju SDH za leto 2019 kažejo, da bo čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja družb v lasti RS in SDH presegla ciljno vrednost v višini 6,2 %, kot je zastavljena v LNU za 2019. Navedeni cilj, ki je bil določen v enaki višini kot v letu 2018, bo predvidoma presežen kljub bistvenim spremembam v strukturi portfelja v upravljanju SDH. Po izvedenih prodajah bank se namreč v upravljavskem portfelju SDH pomembno zmanjšuje delež stebra Finance ter pomembnih in portfeljskih naložb, na račun višjih deležev strateških naložb, ki praviloma dosegajo nižji ROE zaradi uresničevanja strateških ciljev države (upravljavski portfelj SDH ima 82 % strateških naložb). Ciljni ROE za leto 2020, upoštevajoč spremenjeno sestavo portfelja in sprememb, povezanih večinoma z regulativo, je predviden v višini 5,9 %.

Dividendni prihodki v letu 2020 (za poslovno leto 2019) so predvideni v skupni višini 142,4 mio EUR.

Knjigovodska vrednost deležev RS in SDH je na dan 30. 9. 2019 znašala 9,9 mrd EUR.

Konsolidacija in prestrukturiranje državnih turističnih družb

Pomembnejši ukrepi za doseganje ciljev iz sprejete Strategije turizma so enovito upravljanje državnih turističnih družb, konsolidacija državnega lastništva v turističnih družbah ter njihovo prestrukturiranje. V LNU je glede področja turizma predvideno, da bo konsolidacija in prestrukturiranje državnega turističnega portfelja potekala v več fazah.

Ključna cilja, ki jih želi SDH doseči z uresničitvijo načrta konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb, sta povečanje vrednosti turističnega portfelja v državni lasti in dvig njihove donosnosti ter nadaljnji razvoj turistične dejavnosti v skladu s Strategijo turizma.

Državni turistični portfelj predstavlja pomemben del slovenskega turizma, zato bo uresničitev načrta pozitivno vplivala tudi na razvoj celotne panoge.

Za uspešno izvedbo načrta na področju turizma bo izjemno pomembna podpora in sodelovanje vseh vpletenih državnih deležnikov, kot tudi aktivno sodelovanje državnih turističnih družb in njihova pripravljenost na spremembe, vse s ciljem povečanja vrednosti turističnega portfelja v državni lasti.

..//..

O sprejetih dokumentih:

LNU je eden o štirih ključnih dokumentov upravljanja SDH. Opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju naložb v lasti SDH in naložb v lasti RS, ki jih SDH upravlja. Sestavljen je iz splošnega dela, ki je javen, in posebnega dela, kjer je za vsako naložbo posebej predstavljen načrt upravljanja, in sicer so podrobno opredeljeni cilji upravljanja ter ključna merila za merjenje uspešnosti pri doseganju teh ciljev ter ukrepi in usmeritve za doseganje ciljev. Dokument vključuje tudi področje turizma, s čimer je omogočena izvedba aktivnosti, potrebnih za uresničevanje Strategije turizma. Prav tako so v LNU prikazani pričakovani denarni tokovi iz upravljanja naložb. LNU je pripravljen za vse pomembnejše naložbe v upravljavskem portfelju SDH.

Dokument Merila, ki je vsebinsko povezan z LNU, opredeljuje merila (kazalnike), s katerimi SDH spremlja uspešnost poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Merila se posodobljajo in dopolnjujejo z namenom, da se spremljanje uspešnosti poslovanja še bolj prilagodi specifikam poslovanja posameznih družb, v nekaterih primerih pa tudi zaradi uskladitve načina izračuna kazalnikov kot jih uporabljajo družbe. Na ta način bo SDH lažje in bolj zanesljivo nadzoroval uspešnost in napredek v poslovanju družb in načrtoval bodoče vrednosti kazalnikov.

Nazaj na novice