Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 7. 2015

Dokapitalizacija Slovenskih železnic

Dne 30. 6. 2015 je Ministrstvo za finance na podlagi sklepa SDH vplačalo sredstva dokapitalizacije na račun SŽ, d. o. o..

 

SDH je v vlogi ustanovitelja Slovenskih železnic, d. o. o., dne 24. 6. 2015 sprejel sklepe v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala (dokapitalizaciji) te družbe v višini 110,2 mio EUR.

 

Navedeni sklep je SDH sprejel pod odložnim pogojem, da bo pred vplačilom sredstev dokapitalizacije sprejeta novela zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015. Slednja je bila konec junija 2015 sprejeta v Državnem zboru in uveljavljena 27. 6. 2015, s čimer je bila odpravljena pravna praznina glede pristojnosti odločanja o dokapitalizaciji med RS in SDH po uveljavitvi ZSDH-1.

 

Ministrstvo za finance je na podlagi sklepa SDH dne 30. 6. 2015 iz proračunske postavke 'Povečanje kapitalskih naložb'  vplačalo sredstva dokapitalizacije na račun SŽ, d. o. o..

 

Prejeta sredstva dokapitalizacije v navedeni višini bodo uporabljena izključno za odplačilo bančnih kreditov, ki so jih Slovenske železnice v preteklosti najele za nakup in obnovo voznih sredstev za opravljanje storitev prevoza potnikov v domačem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

 

Navedeno dejavnost  opravljajo Slovenske železnice na podlagi zakona o železniškem prometu kot obvezno gospodarsko javno službo, za katero mora finančna sredstva (skladno z direktivo EU) za opravljene storitve zagotavljati tudi država. Republika Slovenija v preteklosti, vključno z l. 2014, ni zagotovila potrebne višine sredstev  Slovenskim železnicam za obnovo in vzdrževanje voznih sredstev v potniškem prometu, ki bi pokrivale tudi naložbe oziroma odplačilo kreditov  za nakup voznih sredstev. Zato je bilo potrebno sprejeti enkraten ukrep v obliki dokapitalizacije, s katerim bo sanirano  stanje visoke zadolženosti družbe SŽ – Potniški promet, d.o.o. in zagotovljeni temelji nadaljnjega opravljanja te dejavnosti.

Nazaj na novice