Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 10. 2015

Slovenski državni holding za Državni zbor pripravil Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2014

Ljubljana, 19. oktober 2015 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb pripravil Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2014. SDH je ob tem upošteval tudi  priporočila dobre prakse, zapisane v Smernicah OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti.

 

Leto 2014 je bilo za upravljanje državnega premoženja prelomno, saj je bil sprejet nov zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki je omogočil preoblikovanje Slovenske odškodninske družbe v Slovenski državni holding in tako združil upravljanje državnega premoženja pod eno streho. Že konec leta 2012 je SOD prevzel upravljanje vseh naložb Republike Slovenije, oktobra 2014 je bila z družbo D. S. U. sklenjena pogodba o odkupu kapitalskih naložb v imetništvu D. S. U., postopek pripojitve PDP in vseh njenih naložb pa se je končal v začetku julija 2015. S tem je bil dosežen eden od ciljev zakona, to je koncentrirano upravljanje državnih naložb, kar bo v prihodnje zmanjšalo stroške upravljanja, povečalo preglednost ter dolgoročno povečalo donosnost in vrednost teh naložb.

 

Tako obsežen in raznovrsten portfelj naložb SDH in naložb Republike Slovenije SDH-ju nalaga izjemno odgovornost za uspešnost upravljanja. Vizija SDH je ustvarjanje vrednosti kapitalskih naložb za lastnika.

 

V ta namen je bila v državnem zboru sprejeta strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki je temeljni dokument SDH oziroma osnovno orodje za dejavno lastništvo države, s katerim država upravljavcu državnih naložb, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti sporoča svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države. Na podlagi sprejete strategije SDH pripravlja še letni načrt upravljanja, medtem ko so merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države že pripravljena in posredovana Ministrstvu za finance. Strategija določa ključne kazalnike uspeha za posamezne družbe, naloga SDH pa je, da dejavno spremlja in nadzira uspešnost poslovanja posameznih družb. SDH to izvaja na podlagi kvartalnih finančnih poročil, periodičnih sestankov z NS in/ali upravami družb, prav tako pa enkrat letno SDH organizira tudi sestanke z družbami glede načrtovanja poslovanja. Temeljito se pripravljamo tudi na letne skupščine družb in na teh uresničujemo ostale pravice delničarja oziroma družbenika.

 

Za izboljšanje kulture korporativnega upravljanja na ravni družb smo sprejeli številne ukrepe, med pomembnejšimi dokumenti je prenovljen kodeks upravljanja, katerega cilj je z dvigom kakovosti korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države dolgoročno izboljšati poslovanje teh družb v interesu vseh njihovih deležnikov. Sprejeta je bila tudi politika upravljanja, katere cilj je zagotoviti preglednost, sledljivost in tudi preverljivost odločitev SDH. S sprejetjem pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države se izboljšuje tudi sistem kadrovanja nadzornikov, ki je pomemben dejavnik uspešnosti upravljanja.

 

SDH ima vzpostavljene tudi ukrepe za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb, prav tako pa smo v začetku leta 2015 zaposlili tudi pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

 

Analiza uspešnosti poslovanja državnih družb za leto 2014 kaže, da je bilo leto z vidika poslovanja družb v neposredni lasti RS in SDH relativno uspešno. Vrednost premoženja, merjena s knjigovodsko vrednostjo lastniških deležev, se je povečala in je konec leta znašala 10,9 milijarde evrov (Republika Slovenija) oziroma 706 milijonov evrov (SDH). V letu 2014 se je povišala tudi čista dobičkonosnost lastniškega kapitala RS in SDH. ROE portfelja Republike Slovenije je v letu 2014 znašal 1,14 %, pri čemer je v primerjavi z letom 2013 treba upoštevati, da zaradi izrednih dogodkov v bančnem sektorju pri izračunu ROE za leto 2013 niso bile upoštevane izgube bank (2,4 milijarde evrov), ki so bile konec leta 2013 dokapitalizirane s strani države. Če bi za zagotovitev medletne primerljivosti tudi iz izračuna ROE za leto 2014 izločili poslovne rezultate bank (neto čista izguba v višini 113,8 milijona evrov), bi ROE portfelja RS za leto 2014 znašal 3,35 %. ROE portfelja SDH pa se je povišal za 2,48 odstotne točke, na 11,1 %.

 

Nadaljeval se je tudi trend rasti dividend, ki sta jih za udeležbo v lastništvu prejela Republika Slovenija oziroma SDH. Znesek prejetih dividend Republike Slovenije, prejetih v letu 2015 (za poslovno leto 2014), se je povišal za 16 %, na 130,8 milijona evrov, znesek dividend SDH pa se je povečal za 22 %, na 42,4 milijona evrov.

 

S sklepom Državnega zbora RS z dne 21. junija 2013 so bile SDH dane jasne usmeritve glede odtujitve kapitalskih naložb, ki jih SDH dosledno izpolnjuje. Do oktobra 2015 so bile iz tega sklepa opravljene te prodaje: Elan, d. d., Fotona, d. d., Helios, d. d., Aerodrom Ljubljana, d. d. in Žito, d. d. Podpisana je bila tudi prodajna pogodba za Novo KBM, d. d.

 

Glavni izzivi SDH v prihodnje so izboljšanje trenutne donosnosti podjetij v portfelju, kar pomeni še dejavnejše in učinkovitejše upravljanje vseh naložb ter potrebo po prestrukturiranju dela naložb. Ker je v portfelju velik delež strateških podjetij, ki nimajo samo finančnih ciljev, bodo strokovni, etično in poslovno neoporečni nadzorni sveti tudi v prihodnje pomemben dejavnik uspešnosti upravljanja. Pri prodajah državnih družb pa še naprej ostaja izziv v mednarodno primerljivih in konkurenčnih postopkih poiskati čim primernejše lastnike, ki bodo družbe razvijali v dolgoročno konkurenčne in uspešne organizacije.

 

Priloga: Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2014

Nazaj na novice