Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 7. 11. 2016

Prikaz nasprotnih dejstev oziroma odziv na navedbe gospoda Vebra v intervjuju »Slabo banko ukinimo takoj!«

SDH aktivnosti upravljanja izvaja pregledno, strokovno in odgovorno

 

V intervjuju avtorja Cirila Brajerja z naslovom »Slabo banko ukinimo takoj!« ki je bil objavljen v sredo, dne 2. novembra 2016, na 11. strani Nedeljskega dnevnika je zapisanih več neresničnih in zavajajočih navedb Janka Vebra, ki jih v nadaljevanju zanikamo in pojasnjujemo s podajanjem resničnih dejstev in informacij. 

 

Neresnična je navedba: »Nada Drobne Popovič v SDH skrbi, da ne pride do zamenjave kadrov stranke SDS, ki bi lahko ogrozila tok svetovalnih pogodb. Med te Janševe kadre spadajo Rudolf Skobe (Telekom), Martin Novšak (NEK), Robert Senica (NKBM) in Boris Novak (Pošta Slovenije).«

 

Nada Drobne Popovič je kot članica le del uprave, ki ima pravico soodločanja, ne more pa samostojno odločati. SDH nima pristojnosti imenovanja članov uprave družbe, to je pristojnost in odgovornost nadzornega sveta družbe. Organ SDH, ki odloča o imenovanju oziroma glasovanju na skupščini glede članov nadzornega sveta družb je uprava SDH. SDH se pri imenovanju ali glasovanju za člane nadzornih svetov ravna po zakonskih določilih in internih postopkih, pravila so jasna in zelo natančno določena. Med drugim morajo predlagani kandidati za člane nadzornega sveta izpolnjevati dve vrsti pogojev: pogoje, ki jih predpisuje ZSDH-1 in splošne pogoje, ki so med drugim navedeni tudi na spletni strani SDH na naslovu: http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/merila-za-akreditacijo. V postopek nabora kandidatov, njihovega vrednotenja in nominacije je pomembno vključena tudi kadrovska komisija, ki jo sestavljajo zunanji strokovnjaki, skladno z ZSDH-1.

 

Neresnična je navedba: »Alta je »svetovala« Ivici Todoroviću pri nakupu Mercatorja in tujim kupcem Letališča Jožeta Pučnika in je za to od SDH pod vodstvom člana SMC Damjana Beliča prejela več kot 1.087.500 evrov

 

Alta v imenu SDH ni svetovala pri nakupu Mercatorja Ivici Todoroviću. SDH sploh ni sodeloval v prodajnem postopku družbe Mercator. Prav tako Alta SDH ni svetovala v postopku prodaje delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. Glede na navedeno, SDH seveda tudi ni plačal nobenega zneska oziroma nadomestila Alti niti iz naslova prodaje Aerodrom Ljubljana niti iz naslova prodaje Mercatorja.

 

.....

 

 

V »Odmevu na odmev SDH« Janka Vebra, ki je bil objavljen v sredo, dne 16. novembra 2016, na 20. strani Nedeljskega dnevnika je zapisanih več namigovanj in zavajajočih navedb, ki jih v nadaljevanju na kratko pojasnjujemo in s tem tudi zaključujemo odzivanje.

 

Navedba 6: »Vse ključne faze postopka so izključno v njenih rokah: odločitev za sklic skupščine, datum skupščine, vsebina odločanja (točke dnevnega reda) na skupščini, začetek (ali ne) postopka izbora nadomestnih nadzornikov v teh družbah, akreditacijski postopek v okviru SDH, odločitev o podelitvi razrešnice nadzornikom, odločitev o višini nagrade nadzornikom, imenovanje posameznega nadzornika v druge nadzorne svete, ki jih upravlja SDH«.  

 

Sklic skupščine družbe, vključno z določitvijo datuma skupščine in dnevnega reda skupščine je v pristojnosti posameznih uprav družb. Drugi odstavek 295. člena ZGD-1 jasno določa, da skupščino skliče poslovodstvo družbe. Takšna pristojnost se v delniški družbi ne spremeni niti v primeru, če ima družba enega delničarja. Pri enoosebnih družbah (kot so opredeljene v ZGD-1) so sicer pristojnosti družbenika v tej zvezi praviloma nekoliko drugačne, vendar pa odvisne tudi od vsakokratne ureditve v aktu o ustanovitvi.

 

Avtor želi prikazati, da ima članica uprave mag. Nada Drobne Popovič vse vzvode odločanja izključno v svojih rokah, kar ne drži, saj je uprava SDH kolektivni organ in je v tem trenutku sicer dvočlanska, po ZSDH-1 pa je praviloma tričlanska. V primeru tričlanske uprave SDH ima torej članica mag. Nada Drobne Popovič enega od treh glasov, v primeru dvočlanske uprave pa ima enega od dveh glasov, pri čemer nima odločilnega glasu, kot to ureja Statut SDH. Razen tega, da je uprava SDH kolektivni organ, v  katerem se odločitve sprejemajo z glasovanjem, za SDH veljajo številni predpisi, akti upravljanja ter interna pravila, ki vzpostavljajo zunanje in notranje mehanizme korporativnega upravljanja, katerih namen je zagotavljati, da uprava SDH deluje v interesu SDH in Republike Slovenije ter zagotavljati, da se tako upravljanje kot druge dejavnosti SDH izvajajo pregledno, strokovno in odgovorno ter po vnaprej postavljenih pravilih in kriterijih. V SDH je v skladu z ZSDH-1 in s Politiko upravljanja SDH za izvedbo kandidacijskih postopkov (akreditacijo in nominacijo) pristojna kadrovska komisija. Kadrovska komisija kandidacijske postopke izvaja po vnaprej predpisanem postopku, ki vključujejo številne varovalne mehanizme, prav tako so tudi kriteriji za nadzornike predpisani vnaprej. O prejemkih nadzornikov uprava SDH glasuje na skupščini posamezne družbe na podlagi vnaprej določenih meril za nagrajevanje nadzornikov, ki so jasno zapisana v Prilogi 1 in 2 Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

 

Odziv na navedbo št. 8: Mag. Nada Drobne Popovič ima zaključeno 8/1 stopnjo izobrazbe z nazivom magistrica znanosti za področje državnih in evropskih študij. Glede na to, da ima članica uprave SDH, mag. Nada Drobne Popovič celo višjo izobrazbo od zahtevane v ZSDH-1, se šteje, da ima izpolnjene pogoje strokovne kvalifikacije za imenovanje na mesto članice uprave SDH, d. d. Prav tako je na svojo zahtevo Fakulteto za državne in evropske študije že spomladi letos pozvala za antiplagiatoski pregled magistrske naloge, s čimer se zavračajo kakršnikoli očitki s tem v zvezi. SDH hrani vse dokumente v zvezi s pridobljeno izobrazbo, tako da jih ima Janko Veber možnost vpogledati kadarkoli.

 

Odziv na navedbo št. 9: Lidija Glavina je bila 17. julija 2015 imenovana s strani Državnega zbora RS za članico NS SDH. Z dnem 15. 7. 2016 je bila zaradi odstopa dotedanjega predsednika uprave skladno z 2. odstavkom 273. člena ZGD-1 imenovana za začasno predsednico uprave SDH, in sicer za največ 6 mesecev. V tem obdobju Lidija Glavina ne deluje kot članica nadzornega sveta SDH.

 

Družba Amrop Adria je oceno kandidatov za upravo izvedla v oktobru 2015, ko so bili imenovani Marko Jazbec, mag. Anja Strojin Štampar in mag. Nada Drobne Popovič, medtem ko je postopke za imenovanje članov NS (tudi Lidije Glavina) izvajalo Ministrstvo za finance.

 

Nadalje pojasnjujemo še zadnji del navedb Janka Vebra. Konec leta 2015 je imela SDH finančne naložbe v 55 vzajemnih skladih, katerih skupna tržna vrednost je znašala 23,7 mio EUR. Med temi naložbami so tudi točke vzajemnih skladov Alta Europe, Alta Pharma-tech, Alta Asia in Alta Global. V letu 2015 je SDH vplačal neto za 1 mio EUR točk vzajemnih skladov, medtem, ko je v letu 2016 prodal neto za 2 mio EUR točk vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje Alta. V letu 2015 in 2016 skupaj je družba Alta tako izplačala SDH-ju 1 mio neto EUR in ne obratno. Seveda nakupi in prodaje točk vzajemnih skladov niso strošek storitev, ki ga očitno želi prikazati Janko Veber, temveč investicije in dezinvesticije v točke vzajemnih skladov, ki so v skladu z veljavno naložbeno politiko SDH. Je pa SDH z Alto (skupaj z NLB) v letu 2015, torej pred imenovanjem Damjana Beliča za člana NS, sklenila Pogodbo o opravljanju investicijskih storitev v zvezi z izvedbo prve prodaje obveznice (SOS3), pri čemer pa so bili stroški le nekaj odstotkov tega, kar navaja Janko Veber.

 

 

Nazaj na novice