Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 5. 7. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 4. 7. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 4. 7. 2018 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s poročilom o poteku seje revizijske komisije, skupaj  s predlogi revizijske komisije nadzornemu svetu SDH, z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH, Informacijo SDH v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb in s predlogom sklica skupščine SDH.

NS SDH se je na seji prav tako seznanil z ugotovitvami Računskega sodišča vezane na naložbo Slovenske železnice d. o. o. in s tem v zvezi naložil upravi, da izvede aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in neučinkovitosti pri poslovanju Slovenskih železnic.

V nadaljevanju je NS SDH podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Politike upravljanja SDH, k predlogu izbora revizorja SDH in skupine SDH za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 ter k mandatni pogodbi za izvedbo finančnih storitev pri prodaji ABANKE d. d. z izbranim finančnim svetovalcem BNP Paribas iz Pariza.

NS SDH je podal tudi soglasje k predlogu za nakup večinskega lastniškega deleža kapitalske naložbe KOTO d. o. o. ter k pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža, ki bo sklenjena med prodajalcem DUTB in kupcem RS. NS SDH je upravi SDH naložil, da na skupščini družbe KOTO d. o. o. imenuje posebnega revizorja v družbi KOTO d. o. o.

 

Nazaj na novice