Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 12. 2017

Vlada Republike Slovenije podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018 in Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada Republike Slovenije (RS) je na seji dne 21. decembra 2017 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila).

LNU opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju naložb v lasti SDH in naložb v lasti RS, ki jih SDH upravlja. Sestavljen je iz splošnega dela, ki je javen, in posebnega dela, kjer je za vsako naložbo posebej predstavljen načrt upravljanja, in sicer so podrobno opredeljeni cilji upravljanja ter ključna merila za merjenje uspešnosti pri doseganju teh ciljev ter ukrepi in usmeritve za doseganje ciljev. Prav tako so v LNU prikazani pričakovani denarni tokovi iz upravljanja naložb.

Dokument Merila, ki je vsebinsko povezan z LNU, opredeljuje merila (kazalnike), s katerimi SDH spremlja uspešnost poslovanja družb s kapitalsko naložbo države.

Načrtovana nadaljnja rast povprečne ponderirane čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala portfelja družb v upravljanju SDH

Prve ocene poslovanja družb v upravljanju SDH kažejo, da bo povprečna ponderirana čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) teh družb v letu 2017 dosegla 6 %, kar bistveno presega za to leto načrtovani ROE (v višini 5,2 %). Ne glede na navedeno SDH tudi za leto 2018 načrtuje nadaljnjo rast donosnosti portfelja naložb, ki ga upravlja, in sicer v višini 6,1 %.

Za leto 2018 načrtovana donosnost je sicer nižja od ciljne donosnosti, določene v Strategiji upravljanja, vendar je pri tem potrebno poudariti, da portfelj RS sestavljata dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje različnih pomembnih družbenih interesov, in ne zgolj gospodarskih ciljev. Uresničevanje strateških in gospodarskih ciljev pa se pogosto izključuje in zavira doseganje še višje donosnosti portfelja kapitalskih naložb države.

To se kaže tudi v konkretnih podatkih, saj portfelj naložb v sektorjih, v katere je vključenih več strateških naložb (npr. energetika, kjer se ocena ROE za leto 2017 giblje okoli 3,2 %), v povprečju dosega nižji ROE od sektorjev, v katere je vključenih več portfeljskih naložb (npr. gospodarstvo, kjer se ROE za leto 2017 ocenjuje na 6,3 %).

Zato SDH ocenjuje, da je smotrno, da se metodologija določanja ROE, kot enega izmed ključnih ciljev upravljanja kapitalskih naložb države, v prihodnje v Strategiji upravljanja ali v drugem aktu določi po posameznih skupinah naložb, kot npr. glede na sektor/steber, v katerem družbe delujejo, glede na klasifikacijo naložb ipd.

Kljub doseženim rekordnim izplačilom dividend družb v upravljanju SDH, v letu 2018 načrtovana nadaljnja rast denarnih tokov iz prejetih dividend

SDH podpira razvoj in učinkovitost poslovanja podjetij iz portfelja in s svojimi odločitvami na skupščinah družb zasleduje odgovoren pristop glede politike dividend, z ustreznim ravnotežjem med dividendami in razvojnimi potrebami družb. Kljub rekordnim izplačilom dividend družb v upravljanju SDH v letu 2017 (RS je prejela 212,1 milijona EUR, SDH 45,9 milijona EUR, skupaj torej 258 milijonov EUR dividend). SDH tudi za leto 2018 pričakuje nadaljnjo rast le-teh.

V letu 2018 bo v skladu s pričakovanji, navedenimi v LNU, RS prejela 246,1 milijona EUR prilivov iz dividend ter SDH 47,7 milijona EUR prilivov iz dividend kapitalskih naložb v imetništvu SDH, skupaj torej 293,8 milijona EUR, kar je 14 % več, kot v letošnjem letu. Upoštevaje prenos dela naložb iz SDH na RS ob koncu leta 2017, se bo razmejitev načrtovanega zneska dividend med RS in SDH nekoliko spremenila, pri čemer bo skupni znesek dividend za RS in SDH ostal nespremenjen.

Prodaje kapitalskih naložb

V nadaljevanju sledi okvirni pregled kapitalskih naložb, za katere SDH v letu 2018 načrtuje izvajanje prodajnih aktivnosti.

Družba

Lastniški delež RS* (v %)

Lastniški delež SDH* (v %)

ABANKA, D.D.

100,00

 

CASINO BLED, D.D.**

 

43,00

CASINO PORTOROŽ, D.D.**

 

9,46

CETIS, D.D.

 

7,47

GEOPLIN, D.O.O.

41,24

0,05

GORENJSKA BANKA, D.D.

0,17

 

HIT, D.D.**

 

20,00

INKOS, D.O.O.

2,54

 

INTEREUROPA, D.D.

 

1,73

KDD D.D.***

 

19,23

M1, D.D.****

0,00

 

SAVAPROJEKT, D.D.

3,34

 

UNIOR, D.D.

 

39,43

VARNOST SISTEMI, D.O.O.

 

9,74

Opombe:

*Lastniški deleži kapitalskih naložb so prikazani po stanju na dan 30.9.2017.

**Pred začetkom oziroma realizacijo prodaj je potrebna sprememba Zakona o igrah na srečo.

***Sklenjena je pogodba o prodaji, ki bo realizirana po izpolnitvi vseh pogodbenih pogojev.

****Delež v družbi obstaja, vendar je zaokrožen na dve decimalki.

SDH bo v letu 2018 izvajal prodajne aktivnosti tudi za vse ostale kapitalske naložbe v imetništvu RS in/ali SDH, ki sodijo v skupino portfeljskih naložb, če bi bilo na podlagi okoliščin poslovanja teh družb, razmer na trgih, poslovnega in regulatornega okolja ter drugih dejavnikov ocenjeno, da je smotrno začeti z navedenimi aktivnostmi.

Do sedaj je bilo iz seznama 15-ih naložb, za katere je Državni zbor RS junija 2013 podal soglasje za prodajo, prodanih 9 naložb. Iz tega seznama načrtuje SDH v letu 2018 prodajo delnic družbe Unior, d. d., odločitev o ponovnem postopku prodaje delnic družb Cinkarna Celje, d. d. in Telekom Slovenije, d. d. pa bo sprejeta, upoštevajoč zgoraj navedene okoliščine in dejavnike.

SDH bo v letu 2018 pričel s ponovnim postopkom prodaje NLB, d. d., če in ko bo RS kot edina delničarka banke sprejela odločitev za izvedbo postopka prodaje.

V letu 2018 načrtuje SDH tudi aktivnosti v zvezi s prodajo delnic Abanke, d. d. in nadaljevanje aktivnosti v zvezi z menjavo in prodajo poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o. in Plinhold, d. o. o.

Drugi cilji v zvezi z upravljanjem naložb v letu 2018

Poleg prizadevanj k izpolnjevanju ekonomsko-finančnih ciljev in strateških ciljev družb s kapitalsko naložbo države, ter stalnih prizadevanj za pregledno, konkurenčno in učinkovito vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb, bo v prihodnje dan poudarek na kakovosti upravljanja, transparentnosti in skladnosti poslovanja družb v upravljanju, podpori transformacijam družb in doseganju zastavljenih ciljev. SDH si ves čas prizadeva za izboljšano kakovost in analitično vrednost informacijskih podlag, potrebnih za uspešno upravljanje kapitalskih naložb. S tem v zvezi si bo SDH v letu 2018 prizadeval doseči nadaljnje izboljšanje poročanja družb SDH-ju, s ciljem doseganja standardov javnih delniških družb ter uvedbo mesečnih načrtov in mesečnega poročanja družb v 100 % lasti RS SDH-ju. Posebno pozornost bo SDH namenil tudi nadgradnji enega od ključnih orodij upravljanja SDH, to je spremljanju in primerjavi ključnih kazalnikov posameznih družb v portfelju z relevantnimi konkurenčnimi družbami, t.i. benchmarking, s čimer bo omogočil še dejavnejše in učinkovitejše upravljanje naložb. Uresničevanje ambicioznih ciljev in ohranjanje konkurenčnosti številnih družb ne bo mogoče samo s postopnimi izboljšavami, temveč z odločno transformacijo tako strategij, poslovnih modelov, organizacije, procesov in ljudi na vseh ravneh organizacije. SDH bo zato v izbranih družbah izvedel preveritev izbranih strategij družb in si prizadeval za uvajanje sistemskega preučevanja tveganj v najpomembnejših družbah (že uvedeno v energetiki) in bo tudi v prihodnje podpiral vsa podjetja iz portfelja, da se učinkovito odzivajo na spremenjene okoliščine poslovanja in dolgoročno zagotavljajo rast in zaposlovanje.

 

Letni načrt o upravljanju kapitalskih naložb države za leto 2018 (splošni del)

Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Nazaj na novice