Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 4. 3. 2015

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Predmet prodaje je navedeno število delnic oziroma poslovnih deležev v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: SDH), Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD) ter Prvega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: PPS) in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: KS PPS), ki ju v skladu z zakonom v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Modra zavarovalnica, d. d., pri posamezni delniški družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo.

 

Besedilo oglasa si lahko pogledate tukaj.

 

Ponudbe je treba poslati na sedež Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic oziroma poslovnega/ih deleža/ev družbe (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«, najpozneje do 31. 3. 2015 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.

 

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13.00 do 15.00 ure pri ge. Tadeji Čelar, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01/47-46-714 in g. Simonu Černetiču, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01/47-46-791.

Nazaj na novice