Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 7. 2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga glede priprave študij dveh pomembnih družb portfelja SDH in RS, Luke Koper in Krke

V Slovenskem državnem holdingu, d. d. (SDH) smo s pomočjo priznane mednarodne svetovalne družbe McKinsey & Company izvedli študijo o uspešnosti poslovanja Luke Koper ter Krke, ki sta bili na rednih periodičnih sestankih predstavljeni tudi organom vodenja in nadzora posamezne družbe. Pri Luki Koper in Krki smo poglobljeno in celovito primerjali njuni poslovanji z drugimi konkurenčnimi družbami, pri čemer poudarjamo, da obe študiji temeljita na javno dostopnih podatkih, kot tudi na internih analizah panog, ki jih pripravlja svetovalna hiša. SDH je študijo naročil za svoje interne potrebe za učinkovito upravljanje naložbe v Luki Koper in Krki, sicer pa bi lahko katerikoli delničar obeh družb lahko naredil podobno študijo.

 

Krka, d. d. je ena izmed najpomembnejših naložb SDH, ki zelo pomembno vpliva na vrednost celotnega portfelja SDH. SDH se je odzval na poslabšane rezultate in dobičkonosnost Krke v letu 2016, ko je delnica upadla za skoraj 20%.

 

Luka Koper, d. d. je ena izmed pomembnih kapitalskih naložb v portfelju SDH in tudi ena izmed pomembnejših strateških naložb Republike Slovenije s posrednimi in neposrednimi učinki pristaniške dejavnosti na slovensko gospodarstvo. Pri Luki Koper je SDH želel preveriti, kako dobri so ti rezultati v primerjavi s konkurenco. Nekatere ugotovitve in spoznanja kažejo tudi na to, da bi bilo potrebno določene poslovne procese v družbi izboljšati, kar bi vodilo do izboljšane dobičkonosnosti. O nekaterih možnostih za izboljšanje rezultatov družbe je govoril tudi predsednik NS Luke Koper Rado Antolovič v intervjuju z dne 17. 7. 2017. Naslednja prioriteta naloga Luke Koper po oceni SDH je odločno urejanje problematike izvajalcev pristaniške dejavnosti (IPS) z odpravo nezakonitosti poslovanja (več o tem v novici).

 

SDH za doseganje dolgoročnega cilja države (naložbe RS, SDH in KAD) glede donosnosti portfelja do leta 2020, tj. 8%, ki ga določa Strategija upravljanja kapitalskih naložb in jo je sprejel Državni zbor v juliju 2015, postavila celovit sistem korporativnega upravljanja kapitalskih naložb države. Najpomembnejši cilj delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseganje boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje njunega premoženja, tako iz vidika prihodkov iz naslova dividend kakor tudi iz vidika vrednosti kapitalske naložbe.

 

Temeljito preverjanje učinkovitosti poslovanja, ustreznosti strategij, poslovnih modelov in poglobljene primerjave s konkurenco so skupaj z drugimi dejavnostmi in orodji aktivnega upravljavca nujne za približevanje zahtevam po izpolnjevanju dolgoročnega cilja donosnosti iz strategije upravljanja in zniževanje poslovnih tveganj portfelja v prihodnosti.

 

Pričakujemo, da bosta upravi in nadzorna sveta obeh družb temeljito proučila ugotovitve študije. Poleg navedenega SDH vsako leto na podlagi ZSDH-1 pripravi Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države za naslednje koledarsko leto, ki obsega tudi pregled ključnih poudarkov v poslovanju posamezne družbe ter določitev ciljnih strateških in finančnih kazalnikov poslovanja. Navedena študija bo SDH v pomoč pri oblikovanju pričakovanj v Letnem načrtu upravljanja za kapitalsko naložbo v obeh družbah. Letni načrt upravljanja ima in bo imel realne cilje, ki se jih bo dalo uresničiti, vendar v določeni meri tudi ambiciozne, ker je vizija SDH ustvarjanje vrednosti za lastnika, kar pomeni tudi pričakovanje, da se poslovanje družb iz leta v leto izboljšuje.

Nazaj na novice