Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 11. 2019

SDH je skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 25. 10. 2019 v roku podal Vladi Republike Slovenije informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva družbe Petrol d. d.

SDH je kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d. Informacijo o prenehanju mandata uprave družbe Petrol d. d. sta uprava in nadzorni svet družbe, ob upoštevanju določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na enakopravno obravnavo delničarjev, dne 30. 10. 2019 objavila na javno dostopnem portalu Ljubljanske borze d. d., SEOnet. Informacije iz pojasnila je SDH preučil. Iz dodatnega pojasnila o prenehanju mandata članov uprave družbe Petrol d. d. izhaja, da je razlog za predčasno prenehanje mandata predsednika in dveh članov uprave družbe v razhajanju glede izvajanja veljavne Strategije družbe. Podrobnejših pojasnil o razlogih in vzrokih, ki so nadzorni svet vodili k sprejetju odločitve za sklenitev sporazuma za predčasno prenehanje mandatov uprave, nadzorni svet ni mogel podati, saj naj bi nadzorni svet prejel zgolj soglasje o razkritju sporazumov, pri čemer pa nekdanji člani uprave niso podali soglasja o hkratnemu razkritju okoliščin, v katerih so bili sporazumi podpisani. Nadzorni svet je ocenil, da zgolj z razkritjem besedila sporazumov, brez hkratne pojasnitve dogajanja na sami seji nadzornega sveta in okoliščin, ki so pripeljale do podpisa sporazumov, zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike o razlogih za njegovo ravnanje. Iz dodatnega pojasnila tudi izhaja, da je bila odločitev za predčasno prenehanje mandatov potrebna zaradi varovanja interesov družbe in skladna z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Glede na navedeno SDH ocenjuje, da javno objavljeno dodatno pojasnilo o prenehanju mandata članov uprave družbe Petrol d. d., ki je bilo dne 30. 10. 2019 objavljeno na SEOnet, za delničarje družbe ne razkriva dovolj podatkov o okoliščinah predčasnega prenehanja mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d., zaradi česar namerava do konca tega tedna, ob upoštevanju zakonsko določene delničarjeve pravice do obveščenosti, zahtevati sklic skupščine družbe Petrol d. d., (v kolikor ne bosta uprava in/ali nadzorni svet družbe Petrol d. d. že sama sklicala skupščine družbe), na kateri bi se delničarji seznanili s podrobnejšo informacijo glede predmetne zadeve.

SDH je skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 25. 10. 2019, s katerim je Vlada pozvala SDH, da kot zakoniti upravljavec kapitalskih naložb Republike Slovenije, najkasneje do 4. 11. 2019, Vladi posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva družbe Petrol d. d., s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave, v roku o tem podal Vladi Republike Slovenije zahtevano informacijo.

Nazaj na novice