Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 10. 12. 2020

Javno zbiranje ponudb za nakup deleža družbe RCR d.o.o.

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja naslednje

V A B I L O

k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Regionalni center za razvoj d. o. o., Zagorje ob Savi

 1. PRODAJALEC

Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju SDH ali Prodajalec), v imenu in za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju RS).

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet tega vabila k dajanju ponudb je poslovni delež v kapitalu družbe Regionalni center za razvoj d. o. o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5980968000, davčna št. SI 88960978 (v nadaljevanju: Družba), in sicer poslovni delež, ki predstavlja 0,09-odstotni delež v kapitalu Družbe.

 1. IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

 1. predmet ponudbe: nakup 0,09 % deleža v družbi Regionalni center za razvoj d. o. o.;
 2. ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, se bo avtomatično upoštevala nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, se ne bodo štele za popolne. Ponujena cena ne sme biti nižja od 500,00 EUR;
 3. način in rok plačila: denarno nakazilo celotne kupnine v roku največ 30 dni po sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža (v nadaljevanju: Pogodba) na TRR, ki bo določen v Pogodbi;
 4. navedbo, da je ponudba zavezujoča in brezpogojna;
 5. rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do vključno 15.2.2021;
 6. Podatki o ponudniku: naziv ponudnika, točen naslov ponudnika, matična in davčna številka ponudnika, kontaktna oseba ponudnika;
 7. navedbo, da se ponudnik zavezuje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, skleniti Pogodbo v pisni obliki.
 8. Plačilo stroškov sklenitve Pogodbe: stroške notarja in notarskega zapisa Pogodbe nosi kupec

 

Prenos lastništva se izvede po plačilu celotne kupnine. Stroške prenosa deleža krije v celoti kupec.

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

Ponudbo lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

 1. SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Ker je SDH zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), bo pred sklenitvijo Pogodbe, v skladu z določbami navedenega zakona, zavezan opraviti pregled kupca.

Za postopke povezane s tem vabilom ter samo prodajo se uporablja pravo RS, v primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE           

Prodajalec vse zainteresirane osebe vabi, da ponudbo za nakup deleža pošljejo na sedež Slovenskega državnega holdinga, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana v zaprti pisemski ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – RCR«). Obravnavane bodo ponudbe, ki jih bo prodajalec prejel do vključno 15.1.2021 do 12.00 ure.

 1. IZBIRA PONUDNIKA

Odpiranje ponudb ne bo javno.

V primeru, da bo prodajalec prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec prodajno pogodbo sklenil s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa. Prodajalec se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.  V skladu z družbeno pogodbo Družbe imajo sicer njeni družbeniki predkupno pravico pri prodaji poslovnega deleža.

Prodajalec bo z izbranim ponudnikom sklenil pisno Pogodbo v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko bo ponudnika pisno obvestil o sprejemu njegove ponudbe.  V predmetni Pogodbi bo vsebovana določba, da pogodbeni stranki pogodbi priznavata pravno naravo izvršilnega naslova v smislu 4. člena Zakona o notariatu, pri čemer kupec izrecno soglaša, da je notarski zapis po 20.a členu Zakona o izvršbi in zavarovanju v zvezi s 4. členom Zakona o notariatu neposredno izvršljiv glede izpolnitve obveznosti ob dospelosti, to je glede plačila kupnine prodajalcu, skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi, vse v rokih, pod pogoji in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

Na podlagi tega vabila prodajalec ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Odločitev prodajalca, da prodajne pogodbe ne bo sklenili, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.

DODATNE INFORMACIJE

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajnim postopkom lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure pri gospe Mariji Šeme Irman, SDH, na telefonski številki 01/320 05 32 ali po elektronski pošti na naslovu marija.seme-irman@sdh.si.

 

Nazaj na novice