Načrt integritete Slovenskega državnega holdinga

Slovenski državni holding d. d. je prvi Načrt integritete, v skladu z navodili Komisije za preprečevanje korupcije in veljavno zakonodajo, pripravil in potrdil dne 24. 6. 2015. V letu 2017 je bila opravljena prva celovita posodobitev Načrta s potrditvijo na nadzornem svetu dne 10. 10. 2017.

V letu 2019 smo v SDH ocenili, da bi bilo zaradi dokončne realizacije nekaterih enkratnih ukrepov, spremenjenih razmer v okolju, pridobljenih izkušenj iz vsakodnevnih aktivnosti  ter razvoja na področju skladnosti poslovanja in integritete smiselno ponovno celovito pregledati vsa tveganja na področju korupcije in morebitnih protipravnih in neetičnih aktivnosti ter obstoječi Načrt integritete posodobiti.

V posodobljenem Načrtu integritete, ki ga je nadzorni svet družbe potrdil dne 29. 5. 2019, smo na novo opredelili skupine tveganj in  prenovili področje ukrepov, rokov in nosilcev, pri čemer smo posebej opredelili in razmejili tako imenovane stalne in enkratne ukrepe. Popravki so bili izvršeni na področju kvantifikacije tveganj, predvidenih stalnih in enkratnih ukrepov za obvladovanje tveganj ter rokov in nosilcev za izvedbo ukrepov.

Načrt integritete SDH vključuje vsa tveganja, ki smo jih v družbi identificirali na področju korupcije, neetičnega ali nezakonitega ravnanja ter skladnosti poslovanja.

SDH Načrt integritete tekoče posodablja, skladno z novo zaznanimi tveganji in opredeljenimi stalnimi ter enkratnimi ukrepi za obvladovanje tveganj.   

Skladno s 55. členom ZSDH-1 je za spremljanje in uresničevanje Načrta integritete odgovoren pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ki o svojih dejavnostih najmanj vsake tri mesece poroča upravi družbe ter nadzornemu svetu SDH. Slednji izvaja nadzor nad uresničevanjem Načrta, med drugim z redno obravnavo poročil pooblaščenca, s predlogi upravi SDH glede sprememb Načrta in podajanja dodatnih ukrepov za obvladovanje tveganj iz Načrta ter spremljanja izvajanja ukrepov v rokih, določenih v Načrtu.

Načrt integritete SDH je javno objavljen, skupaj s podatki o zavezancu ter odgovornih osebah. 

Objava podatkov v skladu s 64. členom ZSDH-1

ZSDH-1 v 6. poglavju, Ukrepi za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države, v sedmi alineji 64. člena med drugim določa, da je potrebno javno objaviti informacije o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oziroma bonitetah pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto ter informacije v zvezi s postopkom kadrovanja.

Javna objava podatkov po sedmi alineji 64. člena ZSDH-1: pogodbeno dogovorjeni prejemki

Osebno ime in priimek

Funkcija

Nastop funkcije

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov

Višina odpravnine

Janez Saje

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

1. 5. 2017

Osnovna bruto plača je bila ob nastopu funkcije določena v višini 5.225 EUR, povečana za dodatek na delovno dobo v višini 0,5% za vsako leto. Pooblaščenec je upravičen tudi do dela plače iz naslova delovne uspešnosti, plačila premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter pripadajočih povračil*. 

Morebitna odpravnina v skladu z ZDR-1

 

Pripadajoča povračila*:

  • gre za povračila v skladu s pogodbo o zaposlitvi: regres za prehrano, regres za letni dopust, povračilo stroškov za prihod na delo in z dela, povračilo stroškov službenih potovanj ipd. Pooblaščenec ima pravico do uporabe prenosnega telefona na stroške delodajalca.

 

Javna objava podatkov po sedmi alineji 64. člena ZSDH-1: postopek kadrovanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto (dalje: pooblaščenec)

Slovenski državni holding, d. d. (dalje: SDH) je dne 10. 3. 2017 na svoji spletni strani in na Zavodu za zaposlovanje RS objavil razpis za delovno mesto pooblaščenca. Na razpis je pravočasno prispelo devet prijav, od tega ena vloga ni bila popolna, trije kandidati niso predložili ustreznih dokazil, eden ni izpolnjeval razpisnih pogojev, štirje pa so izpolnjevali vse razpisne pogoje. Z vsemi kandidati, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, so bili opravljeni razgovori. Kandidatom so bila zastavljena enaka vprašanja, vsa s področja poznavanja SDH in dela pooblaščenca. Na podlagi opravljenih razgovorov je uprava za najprimernejšega kandidata ocenila g. Janeza Sajeta in nadzornemu svetu SDH s sklepom z dne 6. 4. 2017 predlagala, da poda predhodno soglasje k njegovemu imenovanju.

 

Nadzorni svet je na korespondenčni seji dne 10. 4. 2017 podal soglasje k imenovanju kandidata Sajeta na funkcijo pooblaščenca. Kandidat je dne 12. 4. 2017 podal izjavo, da po njegovem mnenju ni v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov skladno z 2. odstavkom 59. člena ZSDH-1. Uprava SDH je s sklepom z dne 13. 4. 2017 g. Sajeta imenovala za pooblaščenca. Z njim je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, imenovani pa je z dnem 1. 5. 2017 pričel opravljati delo.

 

Naloge pooblaščenca so predvsem ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje upravi, nadzornemu svetu, notranji reviziji in ostalim zaposlenim SDH glede krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj korupcije, nasprotja interesov ter drugih neetičnih in protipravnih ravnanj. Ob tem pooblaščenec svetuje tudi družbam, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv ter redno sodeluje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do informacij javnega značaja ter revizije.

 

Janez Saje je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki ima več kot 20-letne izkušnje v bančništvu na vodilnih oz. vodstvenih mestih, kot tudi iz opravljanja funkcij člana nadzornega sveta. Deloval je na številnih strokovnih področjih, med drugim, na področju zakladništva, upravljanja s tveganji, upravljanja s problematičnimi naložbami, skrbniških storitev in upravljanja Skupine NLB. Tekom svoje poslovne poti je podrobno spoznal in bil aktiven tudi na področjih notranje in zunanje revizije, skladnosti poslovanja, etičnosti ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Poleg navedenega je v letu 2014 pridobil tudi pozitivne ocene o ustreznosti in primernosti (fit & proper) skladno z Zakonom o bančništvu (Zban-2) in EBA smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij. Sposobnost in primernost članov temelji na mednarodni metodologiji in se ocenjuje po naslednjih merilih: izkušnje, ugled, nasprotje interesov, neodvisnost, čas, potreben za izvrševanje funkcije, in kolektivna primernost, kar predstavlja celovit okvir za kakovostno presojo kandidata.

 

Obvestila pooblaščenca za skladnost in integriteto