Načrt integritete Slovenskega državnega holdinga

Slovenski državni holding, d. d., je prvi načrt integritete, v skladu z navodili Komisije za preprečevanje korupcije in veljavno zakonodajo, objavil že leta 2015.

V načrtu integritete je bilo v letu 2015 izpostavljenih 214 različnih tveganj ter ukrepov za obvladovanje teh tveganj, določeni so bili roki za izvedbo ter nosilci.

V letu 2017 je bila zaznana potreba po prenovi celotnega registra tveganj in načrta integritete, saj so se nekateri enkratni ukrepi v obdobju od sprejetja omenjenih dokumentov realizirali, glede na spremenjene zunanje okoliščine pa so se pojavila tudi nekatera nova tveganja.

V skladu z opravljenimi aktivnostmi iz načrta integritete in realiziranimi ukrepi je nadzorni svet družbe, na podlagi iniciative uprave SDH, oddelka za finančno upravljanje  in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto sprejel sklep, da se pristopi k prenovi celotnega registra tveganj ter k prenovi načrta integritete, ki se ga ustrezno prenovi in prilagodi aktualnim razmeram.

Na podlagi internih usklajevanj z vsemi nosilci tveganj v družbi in pridobitvi mnenja oziroma sugestij Komisije za preprečevanje korupcije je bil pripravljen končni predlog načrta integritete, ki je bil dne 2. 10. 2017 potrjen na seji uprave družbe, dne 10. 10. 2017 pa tudi na seji Nadzornega sveta družbe.  

V  prihodnje bo v okviru predvidenih ukrepov iz načrta integritete, zahtev nadzornega sveta družbe in uprave družbe vzpostavljena redna diskusija na temo tveganj in ukrepov za obvladovanje in sicer v okviru:

  • komisije za tveganja nadzornega sveta,
  • odbora za tveganja družbe,
  • internega kolegija pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Objavljamo Načrt integritete Slovenskega državnega holdinga, d. d., 2017 s prikritimi zaupnimi informacijami vezanimi na način obvladovanja tveganj v družbi. V nadaljevanju objavljamo tudi podatke o zavezancu ter odgovorni osebi. 

Objava podatkov v skladu s 64. členom ZSDH-1

ZSDH-1 v 6. poglavju, Ukrepi za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države, v sedmi alineji 64. člena med drugim določa, da je potrebno javno objaviti informacije o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oziroma bonitetah pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto ter informacije v zvezi s postopkom kadrovanja.

Javna objava podatkov po sedmi alineji 64. člena ZSDH-1: pogodbeno dogovorjeni prejemki

Osebno ime in priimek

Funkcija

Nastop funkcije

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov

Višina odpravnine

Janez Saje

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

1. 5. 2017

Osnovna bruto plača 5.225 EUR + dodatek na delovno dobo 0,5% za vsako leto, plačilo 3,2% od osnovne bruto plače za premijo prostovoljnega dodatnega pokojninsko zavarovanje ter pripadajoča povračila*

Morebitna odpravnina v skladu z ZDR-1

 

Pripadajoča povračila*:

  • gre za povračila v skladu s pogodbo o zaposlitvi: regres za prehrano, regres za letni dopust, povračilo stroškov za prihod na delo in z dela, povračilo stroškov službenih potovanj ipd. Pooblaščenec ima pravico do uporabe prenosnega telefona na stroške delodajalca.

 

Javna objava podatkov po sedmi alineji 64. člena ZSDH-1: postopek kadrovanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto (dalje: pooblaščenec)

Slovenski državni holding, d. d. (dalje: SDH) je dne 10. 3. 2017 na svoji spletni strani in na Zavodu za zaposlovanje RS objavil razpis za delovno mesto pooblaščenca. Na razpis je pravočasno prispelo devet prijav, od tega ena vloga ni bila popolna, trije kandidati niso predložili ustreznih dokazil, eden ni izpolnjeval razpisnih pogojev, štirje pa so izpolnjevali vse razpisne pogoje. Z vsemi kandidati, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, so bili opravljeni razgovori. Kandidatom so bila zastavljena enaka vprašanja, vsa s področja poznavanja SDH in dela pooblaščenca. Na podlagi opravljenih razgovorov je uprava za najprimernejšega kandidata ocenila g. Janeza Sajeta in nadzornemu svetu SDH s sklepom z dne 6. 4. 2017 predlagala, da poda predhodno soglasje k njegovemu imenovanju.

 

Nadzorni svet je na korespondenčni seji dne 10. 4. 2017 podal soglasje k imenovanju kandidata Sajeta na funkcijo pooblaščenca. Kandidat je dne 12. 4. 2017 podal izjavo, da po njegovem mnenju ni v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov skladno z 2. odstavkom 59. člena ZSDH-1. Uprava SDH je s sklepom z dne 13. 4. 2017 g. Sajeta imenovala za pooblaščenca. Z njim je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, imenovani pa je z dnem 1. 5. 2017 pričel opravljati delo.

 

Naloge pooblaščenca so predvsem ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje upravi, nadzornemu svetu, notranji reviziji in ostalim zaposlenim SDH glede krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj korupcije, nasprotja interesov ter drugih neetičnih in protipravnih ravnanj. Ob tem pooblaščenec svetuje tudi družbam, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv ter redno sodeluje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do informacij javnega značaja ter revizije.

 

Janez Saje je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki ima več kot 20-letne izkušnje v bančništvu na vodilnih oz. vodstvenih mestih, kot tudi iz opravljanja funkcij člana nadzornega sveta. Deloval je na številnih strokovnih področjih, med drugim, na področju zakladništva, upravljanja s tveganji, upravljanja s problematičnimi naložbami, skrbniških storitev in upravljanja Skupine NLB. Tekom svoje poslovne poti je podrobno spoznal in bil aktiven tudi na področjih notranje in zunanje revizije, skladnosti poslovanja, etičnosti ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Poleg navedenega je v letu 2014 pridobil tudi pozitivne ocene o ustreznosti in primernosti (fit & proper) skladno z Zakonom o bančništvu (Zban-2) in EBA smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij. Sposobnost in primernost članov temelji na mednarodni metodologiji in se ocenjuje po naslednjih merilih: izkušnje, ugled, nasprotje interesov, neodvisnost, čas, potreben za izvrševanje funkcije, in kolektivna primernost, kar predstavlja celovit okvir za kakovostno presojo kandidata.

 

Obvestila pooblaščenca za skladnost in integriteto