Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 5. 2023

SDH s prenovo treh pomembnih aktov upravljanja utrjuje in bistveno izboljšuje sistem korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Ljubljana, 4. maj 2023 – SDH je prenovil tri pomembne akte upravljanja: Politiko upravljanja SDH, Priporočila in pričakovanja SDH ter Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Do konca leta 2023 namerava SDH prenoviti še Kodeks upravljanja kapitalskih naložb države.

 

»Vzpostavitev dobro delujočega in robustnega sistema korporativnega upravljanja je ključno za uspešno poslovanje družb s kapitalsko naložbo države. Kakovostno korporativno upravljanje se namreč ukvarja z vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov, ki so usmerjeni k doseganju dolgoročne vrednosti družb ter k finančni in trajnostni uspešnosti oziroma k uresničevanju drugih ciljev družb. Pri tem pomembno vlogo igra tudi kakovostna in raznolika sestava nadzornih svetov, ki omogoča skrben in odgovoren nadzor nad poslovanjem družb. Pogoji za akreditacijo in nominacijo kandidatov za upravljavsko zahtevnejše družbe so se s temi spremembami zaostrili. SDH bo privabljanju dodatnih kompetentnih oseb v nabor akreditiranih kandidatov, še posebej manj zastopanega spola, v prihodnje posvečal še več pozornosti«, je povedal predsednik uprave SDH, mag. Žiga Debeljak.

 

SDH je v začetku leta 2023 pristopil k aktivnostim za prenovo treh zgoraj navedenih aktov upravljanja, kar je najavil že v sprejetem Letnem načrtu upravljanja za leto 2023.

 

Politika upravljanja SDH je pravni akt, ki vsebuje načela, postopke in merila, v skladu s katerim ravna SDH pri opravljanju svojih nalog, ki jih določa ZSDH-1. Dokument, ki je bil zaradi prevzema terjatev in stvarnega premoženja ob pripojitvi DUTB deloma spremenjen že v lanskem decembru, se je v letošnjem letu poenotil, uskladil, strukturiral, dopolnil in celostno osvežil. Po novem Politika upravljanja vključuje tudi temeljna izhodišča za glasovanje SDH na skupščinah družb, kar je bilo doslej urejeno v ločenem dokumentu. K spremembam dokumenta je soglasje na svoji seji dne 4. maja 2023 podal tudi nadzorni svet SDH.

 

Prav tako so se dopolnila, nadgradila in optimizirala Priporočila in pričakovanja SDH. S tem aktom SDH družbam s kapitalsko naložbo države sporoča svoja priporočila in pričakovanja, ki jih ima do njih. Naslovljena so na vse družbe s kapitalsko naložbo države, ne glede na kapitalski delež oziroma delež glasovalnih pravic države ali SDH v družbi. Družbe naj jih upoštevajo po načelu »spoštuj ali pojasni«.

 

SDH je na novo pripravil sledeča priporočila:

  • Upravljanje korporativne kulture: namen je vzpodbuditi družbe k razvoju dobre korporativne kulture ob pomoči priročnika »Upravljanje korporativne kulture«, ki ga je SDH izdal februarja 2022 v sodelovanju s strokovnjaki Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete.
  • Upravljanje tveganj: družbe zavezuje k  vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj in stalni skrbi za njegovo učinkovitost in uspešnost delovanja.
  • Sklepanje sporazumov o predčasnem prenehanju mandatov članov organov vodenja, zaposlitev članov organov vodenja za določen čas, odpoklic članov organov vodenja s funkcije ter smernice za pripravo pogodb o opravljanju funkcije članov organa vodenja za obvladovanje nekaterih tveganj v zvezi z odpoklici: priporočilo je pripravljeno na podlagi priporočil KPK, ki ureja postopke družbe v primeru odpoklica člana uprave iz krivdnih razlogov in usmeritve glede sklepanja sporazumov o predčasnem prenehanju mandata članov organov vodenja ter priporočila za sklepanje pogodb o opravljanju funkcije članov organa vodenja za obvladovanje nekaterih tveganj v zvezi z odpoklici.
  • Raznolikost, pravičnost in vključenost (DEI) ter zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora: priporočilo družbe napotuje na sprejem jasnih ciljev za spodbujanje raznolikosti, pravičnosti in vključenosti ter pričakovanje, da si bodo pristojni organi družb prizadevali za uravnoteženo zastopanost spolov znotraj organov vodenja in za ta namen izvedli ustrezne ukrepe.

 

Pomembneje sta bili prenovljeni oziroma dopolnjeni priporočili glede nabave blaga in storitev ter politike prejemkov organov vodenja. Na področju nabave blaga in storitev so podana priporočila, ki se nanašajo na sklepanje pogodb v zvezi s svetovalnimi in drugimi storitvami s področja marketinga (trženja), oglaševanja, odnosov z javnostmi, komuniciranja in podobnih storitev. Na področju politike prejemkov organov vodenja je SDH smiselno upošteval pripombe družb s kapitalsko naložbo države. Na novo so določena merila, ki so povezana z uresničevanjem dolgoročnih (strateških) ciljev, razlogi za (ne)izplačilo odpravnin, dodano je priporočilo glede konkurenčne klavzule, ipd. Urejeni so tudi postopki v primeru morebitne potrebe po odstopanju od določil ZPPOGD.

 

Prenovljeni Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države podrobneje določa pogoje, merila in postopek za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države skladno z določili ZSDH-1 in Politike upravljanja SDH. Pravilnik, skupaj s prenovljeno Politiko upravljanja SDH, predstavlja pomemben korak k bolj transparentni ureditvi kadrovskih postopkov, ki so sedaj bolj jasno opredeljeni in uveljavljajo strožje nominacijske pogoje, še posebej za kandidate organov nadzora družb, ki po novi opredelitvi sodijo med zahtevne sisteme z vidika korporativnega upravljanja (javne delniške družbe, banke, zavarovalnice in večje gospodarske skupine družb). Povsem prenovljen koncept akreditacije in nominacije kandidatov za člane organov vodenja bo pripomogel h krepitvi kakovosti korporativnega upravljanja na ravni družb.

 

Do konca leta 2023 namerava SDH prenoviti še Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

 

Priloge:

 

Nazaj na novice