Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 27. 6. 2024

Informacija s seje nadzornega sveta SDH 27. junija 2024

Ljubljana, 27. junij 2024 - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 27. junija 2024 sestal na svoji redni seji. Ključna tema je bila obravnava Poročila o upravljanju naložb v prvem kvartalu letošnjega leta.

Nadzorni svet se je na seji seznanil s Poročilom o upravljanju naložb SDH, ki vključuje informacije o upravljanju naložb v prvih treh mesecih letošnjega leta. Iz poročila izhaja, da je bilo stanje kapitalskih naložb v upravljanju SDH konec marca 2024, 12,4 mrd EUR, kar je nekoliko več kot konec 2023, ko je vrednost znašala 12,2 mrd EUR. Stanje terjatev v upravljanju je na dan 31. marca 2024 znašala 198,2 mio EUR, konec leta 2023 pa 203,5 mio EUR. Knjigovodska vrednost stvarnega premoženja znaša  93,3 mio EUR, konec leta 2023 je znašala 94,3 mio EUR. Večino knjigovodske vrednosti stvarnega premoženja predstavljajo nepremičnine, in sicer 91,0 mio EUR. Tržna vrednost teh nepremičnin je višja in znaša 163,0 mio EUR.

Donosnost portfelja kapitalskih naložb v upravljanju je v prvem četrtletju 2024 znašala 8,8 odstotkov, kar je več od načrtov iz LNU za leto 2024, kjer je načrtovana donosnost 6,7 odstotkov in več, kot je znašala v enakem obdobju leta 2023, ko je donosnost portfelja kapitalskih naložb dosegla vrednost 7,6 odstotkov.

Trenutna ocena izplačila dividend s strani družb v upravljanju za letošnje leto znaša 432,5 mio EUR, kar je bistveno več, kot je bilo izplačano v letu 2023, in sicer 175,5 mio EUR, in obenem za 48,6  mio več od načrtovanih 383,9 mio EUR v LNU za leto 2024. Poleg tega bo SDH v 2024 svoj celotni bilančni dobiček leta 2023 v višini 78,9 mio EUR izplačal v namenski sklad za obnovo po poplavah in zemeljskih plazovih.

Nadzorni svet je tudi podal soglasje k bistvenim pogojem za dokončno finančno prestrukturiranje družbe Sava, d. d., ter se seznanil z informacijo v zvezi s prenosom nepremičninske dejavnosti SDH, d. d., na D. S. U., d. o. o.

Nazaj na novice