Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 2. 2020

Javni razpis za člana kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. - strokovnjaka za področje upravljanja človeških virov

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH) objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za člana kadrovske komisije.

V skladu z 48. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) imenuje uprava SDH kadrovsko komisijo, ki je njeno posvetovalno telo, in ki na podlagi zakona in politike upravljanja opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Za člana kadrovske komisije je lahko imenovana oseba, ki:

 • ima najmanj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe oziroma najmanj drugo bolonjsko stopnjo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in je veljavno nostrificirana v Republiki Sloveniji),
 • ima praviloma najmanj 6 let izkušenj s področja upravljanja človeških virov,
 • dobro pozna naloge in pristojnosti nadzornega sveta kot organa upravljanja in pravice ter obveznosti oziroma položaj posameznega člana nadzornega sveta,
 • je uspešna in ima ugled na področju upravljanja človeških virov,
 • v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno obsojena oziroma v zadnjih dveh letih ni prestajala kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
 • ni član organov politične stranke,
 • ni član uprave SDH ali nadzornega sveta SDH,
 • ni zaposlena v družbi s kapitalsko naložbo države,
 • jo odlikuje osebna integriteta,
 • je neodvisna.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o praviloma najmanj 6 letnih izkušnjah s področja upravljanja človeških virov in fotokopije dokazil, ki potrjujejo strokovnost kandidata (npr. v organizaciji oz. organizacijski enoti, ki jo je vodil, in zunaj nje, je njegovo preteklo delo spoznano kot strokovno; objavljeni znanstveni strokovni članki v domačih in tujih strokovnih publikacijah),
 • fotokopijo dokazil o poznavanju nalog in pristojnosti nadzornega sveta kot organa  oz. navedbe kandidata o znanjih s tega področja (ki se bodo preverjala na razgovoru),
 • pisno izjavo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen oziroma v zadnjih dveh letih ni prestajal kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
 • pisno izjavo, da ni član organov politične stranke, in da ni zaposlen v družbi s kapitalsko naložbo države.

Kandidat mora vlogi priložiti tudi pisno izjavo, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen tega javnega razpisa (na voljo na tej povezavi). 

 

Član kadrovske komisije bo imenovan za 4 leta. Z izbranim zunanjim članom kadrovske komisije bo sklenjena pogodba o opravljanju nalog člana kadrovske komisije.

Kandidat bo moral pred odločanjem o imenovanju upravi SDH predložiti tudi pisno izjavo, s katero razkriva, ali se nahaja  v okoliščinah, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov.

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi) in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 2. 3. 2020 do 13. ure.

 

Kandidati vlogo pošljejo na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za člana kadrovske komisije – strokovnjaka za področje upravljanja človeških virov)

p. p. 139

1001 Ljubljana

Ali na elektronski naslov:

Razpis.KadrovskaKomisija@sdh.si

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Člana kadrovske komisije bo izbrala uprava SDH. Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po odločitvi uprave SDH.

Nazaj na novice