Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 25. 10. 2019

Slovenski državni holding Državnemu zboru poslal Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018

Ljubljana, 25. oktober 2019 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Poročilo izkazuje, da so se dobri rezultati upravljanja ob ugodnem gospodarskem okolju nadaljevali tudi v letu 2018.

Na ravni portfelja je bilo leto 2017 s 6,5-odstotno čisto dobičkonosnostjo lastniškega kapitala (ROE) najuspešnejše leto, odkar imamo centralizirano upravljanje kapitalskih naložb države, v letu 2018 pa je bil kljub pomembno spremenjeni strukturi portfelja (prodaja 65 % deleža NLB) dosežen 6,2-odstotni ROE, kar je več, kot je znašal cilj, zastavljen v letnem načrtu upravljanja (LNU), ki je bil določen pri 6,1 %.

SDH podpira dolgoročni razvoj družb iz portfelja ter spodbuja njihovo uspešno in učinkovito poslovanje. S svojimi odločitvami na skupščinah družb sledi odgovornemu pristopu glede politike izplačil dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendno donosnostjo in razvojnimi potrebami družb. Družbe v upravljanju SDH so za poslovno leto 2018 (v letu 2019) sprejele odločitev o izplačilu 250,4 mio EUR dividend, ki jih prejmeta RS[1] in SDH, kar presega znesek, načrtovan v LNU, v višini 242,6 mio EUR. Dividendna izplačila za poslovno leto 2018 so na primerljivi ravni iz leta 2017, saj je treba iz primerjave izločiti nekatera visoka izplačila, ki so bila v letu 2017 posledica enkratnih, izrednih dogodkov (kot npr. izplačilo dividende NLB v višini 270,6 mio EUR in dodatne dividende Telekoma Slovenije, d. d.).

Ciljna vrednost kazalnika ROE in načrtovana višina izplačanih dividend kot dveh glavnih ekonomsko-finančnih meril uspešnosti SDH bosta v prihodnje odražali tudi spremembe v strukturi upravljavskega portfelja.

Uspešno zaključeni prodajni postopki bank (NLB, d. d., in Abanka, d. d.) bodo negativno vplivali na bodočo ciljno vrednost kazalnika ROE in na načrtovano višino dividend, ki jih prejme proračun RS, saj sta obe banki skupaj obsegali skoraj petino celotne vrednosti portfelja RS in tako s svojimi rezultati pomembno vplivali na izračun kazalnikov celotnega portfelja. V zadnjih letih sta obe izplačevali nadpovprečno visoke dividende in dosegali visoko čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala. Z navedenimi prodajami se struktura portfelja pomembno spreminja v korist naložb, ki so opredeljene kot strateške in ki že imajo največji delež v portfelju (75,9 %). Prioritetni cilj strateških naložb je doseganje strateških ciljev države, zato te družbe ne bodo mogle nadomestiti upada ROE in višine izplačanih dividend, ki bodo posledica realiziranih prodaj. Velja poudariti, da SDH prav pri nekaterih največjih strateških naložbah nima skoraj nikakršnega vpliva na višino prihodkov (Dars, EDP, delno tudi Pošta Slovenije …), saj so ti določeni s predpis, ki jih sprejme RS, zato je vpliv SDH na rezultate poslovanja omejen predvsem na nadzor nad stroški poslovanja teh družb.

Prodajni postopki v letu 2018: leto, zaznamovano s prodajo delnic NLB in pripravami na prodajo Abanke

Večina dejanj SDH v zvezi s prodajo kapitalskih naložb se je v letu 2018 nanašala na prodajo 65-odstotnega lastniškega deleža RS v Novi Ljubljanski banki, d. d. (NLB), ki je bila v novembru 2018 zaključena po metodi javne ponudbe delnic. V juniju 2019 je SDH uspešno zaključil še prodajo 10-odstotnega lastniškega deleža minus 1 delnica NLB, in sicer po metodi pospešenega postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev. RS tudi po zaključku privatizacije NLB s 25-odstotnim lastniškim deležem in eno delnico ostaja največja posamična delničarka banke.

SDH je v letu 2018 intenzivno izvajal tudi dejanja v zvezi s prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža Abanke, d. d. (Abanka), na podlagi katerih je v juniju 2019 z Novo KBM, d. d., sklenil pogodbo o prodaji in nakupu.

Prizadevanja za trajnostno delovanje družb

Ena pomembnejših prioritet SDH v prihodnje bo tudi povečanje prizadevanj, da bi družbe v upravljanju SDH pri pripravi svojih strategij poslovanja in poslovnih načrtov ter modelov v čim večji meri upoštevale tudi trajnostni vidik razvoja. SDH namerava dodatno nadgraditi dobre prakse korporativnega upravljanja, predvsem v kodeksu upravljanja in priporočilih, za katera se pričakuje, da jih družbe v upravljanju SDH spoštujejo in postopoma udejanjajo.

Priloga: Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018

 

[1] Vključno z dividendami, ki jih iz naslova imetništva delnic Zavarovalnice Triglav prejme ZPIZ.

Nazaj na novice