Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 9. 2014

Uspešno poslovanje SDH v prvi polovici leta 2014

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) si prizadeva svoje naloge opravljati strokovno in v skladu z načeli korporativnega upravljanja. Pri upravljanju naložb SDH ravna gospodarno, samostojno in neodvisno. Naloge izvaja skladno z ZSDH-1 in drugimi zakoni, kot tudi s sklepom Državnega Zbora Republike Slovenije (DZ RS) o odprodaji kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS).

 

SDH je v prvem polletju 2014 ustvaril 23,2 mio EUR dobička, ob upoštevanju odloženih davkov pa 39,7 mio EUR dobička. K temu so močno prispevali kapitalski dobički v višini 13,7 mio EUR pri prodaji delnic Heliosa in Salusa ter dividende v višini 22,3 mio EUR. Prihodki od obresti so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nekoliko nižji, saj se znižujejo tako obrestne mere kot obseg depozitov in drugih dolžniških vrednostnih papirjev.

 

Na dan 30. 6. 2014 je bil SDH delničar ali družbenik v 29 gospodarskih družbah s sedežem v Republiki Sloveniji. Gre za kapitalske naložbe v podjetja, banke in zavarovalnice, ki jih je SDH pridobil neodplačno v postopkih lastninskega preoblikovanja in na drugih zakonskih podlagah ter odplačno z nakupi oz. menjavami. Navedene naložbe so t.i. aktivne naložbe, za katere SDH izvaja vsa lastniška upravičenja. Skupno število kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih ima SDH v upravljanju, je bilo 77. Od teh je bilo aktivnih 66 naložb (vključujoč točke v treh vzajemnih skladih), neaktivnih pa 11 naložb (družbe v likvidaciji, stečaju ali v zapiranju). Skupaj torej SDH upravlja s 95 aktivnimi naložbami.

 

Stroški poslovanja se gibljejo v okviru načrtovanih, prav tako odhodki za obresti od prejetih kreditov in obveznice SOS2E. Zaradi sprememb borznih tečajev je vrednost premoženja SDH v šestih mesecih narastla za 167,7 mio EUR oziroma za dobrih 16%. Kljub izplačilom denacionalizacijskem upravičencem v višini 78,1 mio EUR, kar je osnovna naloga družbe, ki je bila ustanovljena pred dobrimi 20 leti in je za poplačilo teh odškodnin tudi prejela premoženje, se je obseg sredstev povečal. Nove naloge, ki jih je prinesel ZSDH-1 ne bodo pomembno vplivale na denarne tokove družbe SDH. Družba poleg odškodnin denacionalizacijskim upravičencem izplačuje tudi odškodnine po drugih zakonih, s tem, da se te naloge izvajajo v imenu in za račun Republike Slovenije, ki založena sredstva redno vrača SDH. V tem obdobju je družba odplačala 15 mio EUR dolgoročnih kreditov, za 135 mio EUR pa je uspela podaljšati rok zapadlosti za dve leti.

 

SDH ima za izvajanje prodajnih aktivnosti vse pravne podlage

 

V prvem polletju leta 2014 je SDH nadaljeval aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb SDH in naložb Republike Slovenije, na podlagi sklepa DZ RS, sprejetega dne 21. 6. 2013. Prav tako je SDH nadaljeval s prodajnimi aktivnostmi drugih kapitalskih naložb SDH, za prodajo katerih soglasje DZ RS ni potrebno.

 

Temeljni cilj, ki ga SDH v skladu z ZSDH-1 zasleduje pri prodajah kapitalskih naložb, je doseganje čim višje kupnine. Poleg temeljnega cilja pa si v okviru zakonskih možnosti prizadeva zasledovati še druge cilje Republike Slovenije, ki so pomembni z vidika stabilne gospodarske rasti, kot so: razvoj družb v prihodnje, izboljšanje javnih storitev, zagotavljanje konkurenčnosti, zaposlovanje, itn..

Nazaj na novice