Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 25. 3. 2024

Preveritev interesa za nakup 100 % lastniškega deleža v družbi Mariborska livarna Maribor d. d. (nezavezujoče zbiranje izkazov interesa)

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju »SDH«) je edini lastnik družbe Mariborska livarna Maribor d. d. (v nadaljevanju: MLM) in hkrati njen največji upnik. Na dan 31. 12. 2023 znaša vrednost terjatev SDH do družbe MLM 13,7 mio EUR, terjatve SDH pa so zavarovane s hipoteko na nepremičninah MLM ter zastavo na pretežnem delu opreme, zalog in terjatev do kupcev MLM.

SDH s tem vabilom preverja interes javnosti in potencialnih investitorjev za nakup 100 % lastniškega deleža v družbi MLM (v nadaljevanju: transakcija v MLM), in sicer pod naslednjimi izhodiščnimi pogoji:

 1. Kupec zagotovi dodatna finančna sredstva družbi MLM na način dokapitalizacije družbe ali z dolgoročnim finančnim posojilom družbi MLM ali na drugačen ustrezen način, ki družbi omogoča nadaljnje delovanje in razvoj.
 2. SDH proda svoj lastniški delež družbe MLM za 1,00 EUR.
 3. SDH, če kupec tako želi, odkupi celotno nepremičnino v Mariboru, na kateri družba trenutno opravlja dejavnost, po ocenjeni tržni vrednosti v višini 10,9 mio EUR in s kupnino pobota del svojih terjatev do MLM. Če kupec tako želi, lahko SDH nepremičnino odda družbi MLM v največ 10-letni najem po letni najemnini v višini 1,1 mio EUR. Najemnik za celotno obdobje najema plačuje vse stroške, povezane z nepremičnino (stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, NUSZ,…). Najemnik je vsako leto do najkasneje 31. 12. tekočega leta dolžan najemodajalcu predložiti plan investicijskih del za naslednje obračunsko obdobje, ki ga najemodajalec pisno potrdi. Za plačilo najemnine bo moral kupec SDH zagotoviti ustrezna jamstva v višini enoletne najemnine.
 4. SDH je pripravljen reprogramirati vse (preostale) terjatve do družbe MLM v največ 10-letno finančno posojilo z obrestno mero 8 % in dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice ob nespremenjenih pogojih zavarovanja terjatev ali nadomestnim zavarovanjem le-teh najmanj enake kakovosti, ki ga zagotovi kupec, z možnostjo predčasnega odplačila terjatev brez stroškov.
 5. SDH ne more dokapitalizirati družbe MLM, ji dati dodatnih posojil, odpisati terjatve ali kakorkoli drugače povečati svojo finančno izpostavljenost do družbe ali poslabšati svoj položaj upnika, ter da niti SDH niti Republika Slovenija družbi MLM ne moreta odobriti nikakršnih dodatnih nepovratnih sredstev v kakršni koli obliki, saj bi to pomenilo nedovoljeno državno pomoč, ker je družba v roku zadnjih 10 let že prejela nepovratno državno pomoč. Za državno pomoč se ne štejejo le neposredno dodeljena nepovratna sredstva, temveč vsakršna transakcija, ki je zasebni investitor ne bi izvedel (npr. odpis zavarovanih terjatev, oddaja nepremičnine v najem pod netržnimi pogoji, kreditiranje družbe pod netržnimi pogoji idr.). Prejeti izkazi interesa s kakršnimi koli tovrstnimi elementi bodo obravnavani kot neprimerni.

 

Vse zainteresirane investitorje vabimo, da nam pisno izkažejo svoj interes za transakcijo v MLM (v nadaljevanju: »izkaz interesa«). Izkaz interesa mora vsebovati naslednje elemente:

 1. predmet izkaza interese: nakup 100% lastniškega deleža v družbi MLM;
 2. podatke o interesentu: naziv interesenta, njegov točen naslov, matično in davčno številko, kontaktno osebo interesenta;
 3. ponujeno ceno, ki se določi v skladu z 2. točko;
 4. znesek dodatnih finančnih sredstev, ki bi jih interesent zagotovil, in način vložka v družbo (dokapitalizacija, finančno posojilo, drugo);
 5. informacije glede nepremičnine MLM v Mariboru:
  1. navedbo, ali interesent želi, da SDH odkupi nepremičnino MLM po pogojih, kot so navedeni v 3. točki;
  2. navedbo, ali interesent želi, da SDH odda odkupljeno nepremičnino družbi MLM v najem po pogojih, kot so navedeni v 3. točki, ter navedbo, kakšno zavarovanje bo zagotovljeno kot jamstvo za znesek enoletne najemnine;
 6. informacijo, ali bodo (preostale) obveznosti MLM do SDH odplačane takoj ali želi interesent, da jih SDH reprogramira v skladu s pogoji, kot so navedeni v 4. točki, ter kakšna oblika zavarovanja je predvidena (obstoječa, nadomestna);
 7. informacijo o načrtu ohranitve delovnih mest in morebitnih zavezah v zvezi s tem, ki bi jih bil zainteresirani investitor pripravljen podati.
   

Izkaz interesa je potrebno posredovati v pisni obliki, na e-naslov SDH mlm.interes@sdh.si, z navedbo zadeve »IZKAZ INTERESA ZA TRANSAKCIJO V MLM«.

 

SDH s tem vabilom preverja interes zainteresiranih investitorjev za nakup delnic MLM in zagotovitev dodatnih sredstev družbi MLM ter na podlagi tega vabila ni zavezan k sprejemu ponudbe ali sklenitvi pogodbe o prodaji delnic in drugih transakcijskih dokumentov z nobenim od potencialnih investitorjev. Odločitev SDH, da ne sprejme izkaza interesa, ni razlog za kakršnokoli odgovornost (vključujoč odškodninsko) SDH na podlagi tega vabila.

Nazaj na novice