Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 10. 2017

SDH državnemu zboru poslal Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016

Ljubljana, 23. oktober 2017 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016. SDH je ob tem upošteval priporočila dobre prakse, zapisane v Smernicah OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti.

Iz podatkov o poslovanju družb v letu 2016 je razvidno, da se je rast donosnosti lastniškega kapitala naložb RS in SDH po letu 2015 nadaljevala tudi v letu 2016 in se še približala ciljni donosnosti iz strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Skupni ROE portfeljev RS in SDH je v letu 2015 znašal 4,7 %, v letu 2016 pa že 6,0 %. Pri tem velja poudariti, da je visoka donosnost kapitala obeh portfeljev dosežena kljub dejstvu, da portfelj RS predstavlja dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje pomembnih družbenih interesov. Strategija upravljanja je zastavila strateške cilje v družbah s kapitalsko naložbo države, ki so opredeljene kot strateške ali pomembne, ter skupni gospodarski cilj kapitalskih naložb države v obliki ciljne donosnosti portfelja. Pri tem je treba upoštevati, da se navedena cilja – uresničevanje določenih strateških ciljev, ki so pogosto povezani tudi z javnimi sredstvi, in visoka donosnost – pogosto izključujeta, kar zavira doseganje še višje donosnosti portfelja kapitalskih naložb države.

K dobrim poslovnim rezultatom družb v upravljanju so v preteklem letu, poleg dobrega dela njihovih uprav, nadzornih svetov in zaposlenih v samih družbah, prispevale še izboljšane gospodarske razmere (3,1-odstotna rast BDP v letu 2016, rast zaposlenosti, zasebne potrošnje), po obsežnih dokapitalizacijah bank v letih 2013 in 2014 pa se rezultati kažejo tudi v največjih bankah v državni lasti, ki sta za leto 2016 izplačali rekordne dividende. Rezultati upravljanja pa niso dobri samo z vidika rasti dobičkonosnosti lastniškega kapitala glede na preteklo leto in z vidika višine izplačanih dividend. Dobičkonosnost nekaterih pomembnejših družb v portfelju je rasla hitreje tudi v primerjavi s primerljivimi podjetji (t. i. benchmarking). Tu se kaže udi vloga SDH kot aktivnega lastnika, ki družbam, s posluhom za njihove razvojne cilje in s poznavanjem specifik njihovega poslovanja, vztrajno zastavlja ambiciozne cilje in bdi nad njihovim uresničevanjem.

 

Zaključeni prodajni postopki in aktivnosti pridobivanja kapitalskih naložb

Do konca leta 2016 je bilo prodanih osem kapitalskih naložb s seznama 15 podjetij, ki ga je potrdil Državni zbor RS v letu 2013. V letu 2016 so bile prodane delnice družbe Adria Airways, d. d., dokončno je bila realizirana tudi prodaja družbe Nova KBM, d. d. Prav tako je SDH prodal 7 manjših kapitalskih naložb, ki so bile opredeljene kot portfeljske.

V letu 2017 sta bili uspešno zaključeni še dve pomembnejši transakciji, in sicer prodaja delnic družbe Paloma, d. d., in družbe Cimos, d. d. SDH je sodeloval tudi pri aktivnostih, povezanih s postopkom statusnega preoblikovanja družbe Geoplin, d. o. o., ter podpisal tudi menjalno pogodbo (ki še ni realizirana), na podlagi katere bo Petrol, d. d., postal večinski lastnik družbe Geoplin, d. o. o., RS pa večinski lastnik v družbi Plinovodi, d. o. o., pri čemer bo RS v družbi Geoplin, d. o. o., Ljubljana, obdržala 25-odstotni delež.

SDH je v letu 2016 vodil tudi nekatere aktivnosti, povezane s pridobitvijo kapitalskih naložb. Po odplačnem prenosu terjatev in obveznic Save, d. d., od DUTB, d. d. in po uspešno izvedeni prisilni poravnavi v družbi Sava, d. d., je SDH pridobil 22,56-odstotni lastniški delež. Lastniške deleže je v svojem imenu oziroma v imenu RS pridobival tudi v družbi Polzela, d. o. o. in v družbi Petrol, d. d., kjer je bil postopek nakupa 3,03-odstotnega deleža zaključen v letu 2017.

 

V letu 2017 je RS prejela več kot 200 mio EUR dividend

Leto 2017 je bilo z vidika prejetih dividend rekordno. Družbe z neposrednim lastniškim deležem RS in v upravljanju SDH so za poslovno leto 2016 izplačale 211 mio EUR dividend, kar je za 69 mio EUR ali za 49 % več kot leto prej. Najvišje dividende sta izplačali obe banki v 100-odstotni državni lasti – Abanka, d. d. in NLB, d. d. –, skupaj 133 mio EUR. SDH je iz naslova udeležbe v dobičku v družbah, v katerih ima sam lastniške deleže, v letu 2017 (za poslovno leto 2016) prejel 46 mio EUR oziroma za 2,1 mio EUR (4,8 %) več kot leto prej.

 

Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016

 

Konferenca SDH, 23. 10. 2017   

   

   

   

Nazaj na novice