Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 6. 2016

Odziv SDH na navedbe uprave Luke Koper

Navedbe glede domnevne tržne manipulacije oziroma zlorabo notranjih informacij je SDH zavrnil kot neutemeljeno že dne 16. 6. 2016 v odzivu SDH na SEOnet objavo Luke Koper, d. d.

 

Pod preglednico s podatki, ki so se kasneje nekateri od njih  izkazali za napačne, je bilo navedeno: »vir: podatki družbe« in upravičeno se je lahko domnevalo, da je Luka Koper svoje podatke o poslovanju z ustrezno skrbnostjo pred objavo preverila. Od dne 17. 6. 2016, brez kakršnih koli pojasnil glede umika na spletu teh analiz in podatkov ni mogoče več zaslediti. Upravičeno se zastavlja vprašanje ali ni družba sama z objavo teh podatkov kršila nekatere določbe ZTFI in podzakonskih aktov.

 

Glede očitka o »napeljevanju h kaznivemu dejanju neenakomerne obveščenosti delničarjev« pa je potrebno poudariti, da ima vsak delničar skladno s 305. in 306. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki urejata pravico delničarja do obveščenosti pravico družbi podati zahtevek za posredovanje podatkov, do katerih je po oceni delničar upravičen. Vendar pa je družba v tem primeru dolžna vse podatke, ki jih posreduje enemu delničarju, dati tudi vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo. Enakomerno obveščenost delničarjev je v vsakem primeru dolžna zagotoviti družba in ne delničar. Vsak delničar ima torej pravico od družbe zaprositi za podatke, uprava družbe pa je tista, ki je dolžna presoditi o odločitvi o posredovanju teh podatkov. V skladu s citiranim členom ZGD-1 je tudi SDH kot delničar Luke Koper izrazil interes za pridobitev podatkov o poslovanju. Na podlagi navedenega so zato tovrstni zahtevki delničarjev skladni z ZGD-1 in se ne morejo obravnavati kot napeljevanje h kaznivemu dejanju.

 

Najpomembnejši cilj delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseganje boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje njunega premoženja, tako iz vidika prihodkov iz naslova dividend kakor tudi iz vidika vrednosti kapitalske naložbe. SDH zato odločno zavrača vse zlonamerne izjave uprave Luke Koper.

Nazaj na novice