Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 17. 5. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 16. 5. 2016

Na redni seji, dne 16. 5. 2016, se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in potrdil revidirano letno poročilo SDH za poslovno leto 2015. NS SDH je dal pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu za leto 2015, ki ga je pripravila revizijska družba Deloitte Revizija, d. o. o.

 

Prav tako je NS SDH sprejel sklep, s katerim predlaga skupščini SDH, Vladi RS, da na podlagi sprejetega letnega poročila za poslovno leto 2015 in pozitivnega mnenja o revizijskem poročilu za poslovno leto 2015 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi SDH ter nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2015.

 

V nadaljevanju se je NS SDH seznanil s študijo izvedljivosti v zvezi s postopkom privatizacije NLB, d. d., ki jo je pripravil finančni svetovalec Deutsche Bank in podal soglasje k odplačnemu prenosu terjatev in obveznic do Save, d.d., iz DUTB na SDH in KAD, vendar le pod določenimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred podpisom Pogodbe o odplačnem prenosu terjatev in obveznic. 

Nazaj na novice