UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

Upravljanje kapitalskih naložb v številkah 

dejavne kapitalske naložbe v letu 2017
RS 51
SDH 25
ROE portfelja v letu 2017
RS 6,3 %
SDH 8,9 %
znesek dividend, prejetih v letu 2018 (za poslovno leto 2017) je znašal (v EUR)
RS 446,9 mio
SDH 40,4 mio
vsota knjigovodskih vrednosti deležev naložb na 31. december 2017 (v EUR)
RS 10.213.059.893
SDH 675.609.588

Strateški pogled

Naša strategija, cilji in načela upravljanja stremijo k dvigovanju nivoja korporativnega upravljanja. Skrbimo za dolgoročno uresničevanje ekonomskih, nacionalno strateških ter trajnostnih interesov družb v lasti SDH in države. Vsem pomembnejšim družbam letno zastavljamo strateške in ekonomsko-finančne ciljne kazalnike uspešnosti. Splošni cilj podjetij z lastništvom države je uspešno, dobičkonosno, gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih učinkovito opravljanje nalog posebnega javnega interesa.

Strategija, cilji, načela  upravljanja

Naloge in način upravljanja

Ključni dokumenti upravljanja

Pregled naložb

Skrbno in odgovorno upravljamo strateške, pomembne in portfeljske naložbe v svoji lasti in v lasti RS. Oglejte si trenutno sestavo našega portfelja in portfelja RS s pregledom deležev posameznih panog in sektorjev ter seznamom vseh neposrednih kapitalskih naložb. Dvajset največjih družb v upravljanju po vrednosti kapitalskih deležev vam podrobneje predstavimo z osebnimi izkaznicami in podatki o poslovanju v preteklem letu.

Sestava portfelja

Seznam naložb

Ključne dejavnosti upravljanja kapitalskih naložb države

  • Imenovanje strokovnih, kompetentnih in odgovornih članov NS, ki so etično in poslovno neoporečni.
  • Implementacija Kodeksa upravljanja in  Priporočil in pričakovanj na ravni družb za dvig korporativne kulture v posameznih podjetjih.
  • Spremljanje uspešnosti poslovanja po posameznih družbah (Q poročila, periodični sestanki z NS in/ali upravami družb, sestanki glede načrtovanja poslovanja).
  • Priprava in udeležba na letnih skupščinah družb.
  • Vrednostno usmerjeno upravljanje podjetja povezuje zunanje cilje z operativnim vodenjem (finančni in strateški cilji, določeni v strategiji upravljanja in letnem načrtu upravljanja, jasno postavljeni cilji poslovodstva in NS).
  • Izvajanje ostalih pravic delničarja / družbenika.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Skrb za uspešnost

Naše upravljanje je ciljno naravnano. Rezultati dejavnega in odgovornega upravljanja, ki obsegajo tako izbor nadzornikov, spremljanje in nadzor uspešnosti poslovanja družb, zastavljanje strateških in ekonomsko-finančnih ciljnih kazalnikov uspešnosti, razvoj in implementacija dobre prakse korporativnega upravljanja ter skrbna priprava na letne skupščine družb se kažejo na koncu v poslovanju družb in donosnosti lastniškega kapitala (ROE). Oglejte si podrobna poročila o upravljanju v preteklih letih ter natančne preglede vseh ključnih podatkov o poslovanju družb in posameznih sektorjev portfelja. Primerjate lahko tudi zneske prejetih dividend SDH in RS v preteklih letih.

Rezultati upravljanja

Dividende