UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

Ključni podatki o upravljanju kapitalskih naložb v lasti RS in SDH za leto 2021

Ciljni ROE portfelja RS in SDH v letu 2021 iz Letnega načrta upravljanja
4,2 %
ROE portfelja RS in SDH v letu 2021
6,1 %
Ciljni znesek dividend portfelja RS in SDH v letu 2022 (za poslovno leto 2021) iz Letnega načrta upravljanja (skupaj z dividendami, odvisnimi od soglasij regulatorjev)
182,8 mio EUR
Znesek prejetih dividend portfelja RS in SDH v letu 2022 (za poslovno leto 2021)
190,7 mio EUR
Knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. decembra 2021
10,3 mrd EUR
Aktivnih kapitalskih naložb v upravljanju na dan 31. 12. 2021
62

Strateški pogled

Naša strategija, cilji in načela upravljanja stremijo k dvigovanju nivoja korporativnega upravljanja. Skrbimo za dolgoročno uresničevanje ekonomskih, nacionalno strateških ter trajnostnih interesov družb v lasti SDH in države. Vsem pomembnejšim družbam letno zastavljamo strateške in ekonomsko-finančne ciljne kazalnike uspešnosti. Splošni cilj podjetij z lastništvom države je uspešno, dobičkonosno, gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih učinkovito opravljanje nalog posebnega javnega interesa.

Strategija, cilji, načela  upravljanja

Naloge in način upravljanja

Ključni dokumenti upravljanja

Pregled naložb

Skrbno in odgovorno upravljamo strateške, pomembne in portfeljske naložbe v svoji lasti in v lasti RS. Oglejte si trenutno sestavo našega portfelja in portfelja RS s pregledom deležev posameznih panog in sektorjev ter seznamom vseh neposrednih kapitalskih naložb. Dvajset največjih družb v upravljanju po vrednosti kapitalskih deležev vam podrobneje predstavimo z osebnimi izkaznicami in podatki o poslovanju v preteklem letu.

Sestava portfelja

Seznam naložb

Prodaje kapitalskih naložb

Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH načrtujemo za naložbe za katere letni načrt upravljanja, ki ga potrdi Vlada RS, predvideva prodajne aktivnosti.


Prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu RS so nakazani v proračun RS, prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH pa so namenjeni SDH, ki jih uporabi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.


V nadaljevanje je prikazan seznam kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH, predvidenih za prodajo v posameznem letu, ki se posodablja.


Če bi želeli izraziti interes za nakup katere izmed kapitalskih naložb oziroma pridobiti dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje kapitalske naložbe, vas naprošamo, da zanimanje izrazite po pošti ali telefaksu ali preko kontaktnega elektronskega naslova: prodajanalozb@sdh.si 

Ključne dejavnosti upravljanja kapitalskih naložb države

  • Imenovanje strokovnih, kompetentnih in odgovornih članov NS, ki so etično in poslovno neoporečni.
  • Implementacija Kodeksa upravljanja in  Priporočil in pričakovanj na ravni družb za dvig korporativne kulture v posameznih podjetjih.
  • Spremljanje uspešnosti poslovanja po posameznih družbah (Q poročila, periodični sestanki z NS in/ali upravami družb, sestanki glede načrtovanja poslovanja).
  • Priprava in udeležba na letnih skupščinah družb.
  • Vrednostno usmerjeno upravljanje podjetja povezuje zunanje cilje z operativnim vodenjem (finančni in strateški cilji, določeni v strategiji upravljanja in letnem načrtu upravljanja, jasno postavljeni cilji poslovodstva in NS).
  • Izvajanje ostalih pravic delničarja / družbenika.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Skrb za uspešnost

Naše upravljanje je ciljno naravnano. Rezultati dejavnega in odgovornega upravljanja, ki obsegajo tako izbor nadzornikov, spremljanje in nadzor uspešnosti poslovanja družb, zastavljanje strateških in ekonomsko-finančnih ciljnih kazalnikov uspešnosti, razvoj in implementacija dobre prakse korporativnega upravljanja ter skrbna priprava na letne skupščine družb se kažejo na koncu v poslovanju družb in donosnosti lastniškega kapitala (ROE). Oglejte si podrobna poročila o upravljanju v preteklih letih ter natančne preglede vseh ključnih podatkov o poslovanju družb in posameznih sektorjev portfelja. Primerjate lahko tudi zneske prejetih dividend SDH in RS v preteklih letih.

Rezultati upravljanja

Dividende