UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

Ključni podatki o upravljanju kapitalskih naložb v lasti RS in SDH za leto 2020

Ciljni ROE portfelja RS in SDH skupaj v letu 2020 iz Letnega načrta upravljanja
5,9 %
Ocena doseženega ROE portfelja RS in SDH v letu 2020
4,2 %
Ciljni znesek dividend portfelja RS in SDH v letu 2021 (za poslovno leto 2020) iz Letnega načrta upravljanja
91,9 mio EUR
Knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. december 2020
9,9 mrd EUR
Aktivnih kapitalskih naložb v upravljanju na dan 31.12.2020
69
Število zaposlenih v družbah portfelja SDH
71.000
Dodana vrednost na zaposlenega družb portfelja SDH
73.000 EUR

Upravljanje kapitalskih naložb v številkah 

Strateški pogled

Naša strategija, cilji in načela upravljanja stremijo k dvigovanju nivoja korporativnega upravljanja. Skrbimo za dolgoročno uresničevanje ekonomskih, nacionalno strateških ter trajnostnih interesov družb v lasti SDH in države. Vsem pomembnejšim družbam letno zastavljamo strateške in ekonomsko-finančne ciljne kazalnike uspešnosti. Splošni cilj podjetij z lastništvom države je uspešno, dobičkonosno, gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih učinkovito opravljanje nalog posebnega javnega interesa.

Strategija, cilji, načela  upravljanja

Naloge in način upravljanja

Ključni dokumenti upravljanja

Pregled naložb

Skrbno in odgovorno upravljamo strateške, pomembne in portfeljske naložbe v svoji lasti in v lasti RS. Oglejte si trenutno sestavo našega portfelja in portfelja RS s pregledom deležev posameznih panog in sektorjev ter seznamom vseh neposrednih kapitalskih naložb. Dvajset največjih družb v upravljanju po vrednosti kapitalskih deležev vam podrobneje predstavimo z osebnimi izkaznicami in podatki o poslovanju v preteklem letu.

Sestava portfelja

Seznam naložb

Ključne dejavnosti upravljanja kapitalskih naložb države

  • Imenovanje strokovnih, kompetentnih in odgovornih članov NS, ki so etično in poslovno neoporečni.
  • Implementacija Kodeksa upravljanja in  Priporočil in pričakovanj na ravni družb za dvig korporativne kulture v posameznih podjetjih.
  • Spremljanje uspešnosti poslovanja po posameznih družbah (Q poročila, periodični sestanki z NS in/ali upravami družb, sestanki glede načrtovanja poslovanja).
  • Priprava in udeležba na letnih skupščinah družb.
  • Vrednostno usmerjeno upravljanje podjetja povezuje zunanje cilje z operativnim vodenjem (finančni in strateški cilji, določeni v strategiji upravljanja in letnem načrtu upravljanja, jasno postavljeni cilji poslovodstva in NS).
  • Izvajanje ostalih pravic delničarja / družbenika.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Skrb za uspešnost

Naše upravljanje je ciljno naravnano. Rezultati dejavnega in odgovornega upravljanja, ki obsegajo tako izbor nadzornikov, spremljanje in nadzor uspešnosti poslovanja družb, zastavljanje strateških in ekonomsko-finančnih ciljnih kazalnikov uspešnosti, razvoj in implementacija dobre prakse korporativnega upravljanja ter skrbna priprava na letne skupščine družb se kažejo na koncu v poslovanju družb in donosnosti lastniškega kapitala (ROE). Oglejte si podrobna poročila o upravljanju v preteklih letih ter natančne preglede vseh ključnih podatkov o poslovanju družb in posameznih sektorjev portfelja. Primerjate lahko tudi zneske prejetih dividend SDH in RS v preteklih letih.

Rezultati upravljanja

Dividende