Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 5. 2015

Nadzorni svet sprejel nekonsolidirano in konsolidirano Letno poročilo družbe in skupine SDH za 2014

Ljubljana, 19. 5. 2015 - Nadzorni svet se je sestal na svoji redni seji in med pomembnejšimi sklepi je sprejel tudi nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo družbe in skupine SDH. Prav tako je obravnaval tudi Poročilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto ter se seznanil z dejavnostmi na področju upravljanja kapitalskih naložb ter prodajnih postopkov.

 

Leto 2014 je bilo za upravljanje državnega premoženja prelomno, saj je bil sprejet nov Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki je omogočil preoblikovanje Slovenske odškodninske družbe v Slovenski državni holding (SDH)  in tako združil upravljanje državnega premoženja pod eno streho. Že konec leta 2012 je SOD prevzel v upravljanje vse naložbe Republike Slovenije, v oktobru 2014 pa je bila z družbo D.S.U. sklenjena pogodba o odkupu kapitalskih naložb v imetništvu D.S.U., medtem ko bo postopek pripojitve PDP predvidoma zaključen v prvi polovici leta 2015. S tem bo dosežen cilj zakona, to je koncentrirano upravljanje državnih naložb, kar bo zmanjšalo stroške upravljanja in dolgoročno povečalo donosnost in vrednost teh naložb. 

 

Na dan 31. 12. 2014 je bil SDH delničar ali družbenik v 30 aktivnih gospodarskih družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, upravljal pa je 64 aktivnih kapitalskih naložb RS (brez vzajemnih skladov). Tako obsežen in raznovrsten portfelj naložb SDH in RS nam nalaga izjemno odgovornost za uspešnost upravljanja. V preteklem letu je zato SDH sprejel številne akte in izvajal dejavnosti za izboljšanje korporativnega upravljanja na ravni družb kot tudi na ravni SDH. Med pomembnejšimi dokumenti smo sprejeli prenovljen Kodeks upravljanja, Politiko upravljanja, izboljšan pravilnik za kadrovanje nadzornikov, priročnik za člane nadzornih svetov ter Priporočila in pričakovanja upravljavca. Za aktivne člane nadzornih svetov pa smo mesečno izvajali izobraževanja. Prav tako smo z družbami začeli izvajati periodične sestanke z nadzornimi sveti in/ali upravami družb, katerih namen je izvajanje bolj neposredne diskusije o tekočih vprašanjih in hitrejše definiranje ukrepov za reševanje morebitnih težav. SDH na periodičnih sestankih izraža tudi svoja pričakovanja glede rezultatov poslovanja, prav tako pa spremlja tudi kvartalne podatke in morebitna odstopanja. Periodični sestanki ob zaključku poslovnega leta so namenjeni tudi načrtovanju poslovanja za naslednje leto.

 

V preteklem letu so bile izvajane številne aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH, ki smo jih na podlagi sprejetega sklepa DZ RS pričeli v letu 2013.  Realizirane so bile pogodbe o prodaji naslednjih kapitalskih naložb v imetništvu SDH: Helios, d. d, Aerodrom Ljubljana, d. d., Letrika, d. d.. in Salus, d. d. Skupna kupnina, ki jo je SDH v letu 2014 prejel za navedene naložbe, je znašala 40,5 mio EUR. Kupnina za lastniške deleže RS je bila nakazana v proračun RS.

 

Znesek prejetih dividend v letu 2014 (za poslovno leto 2013) se je v primerjavi z letom prej povečal. Prihodki od dividend domačih družb za SDH so v letu 2014 znašali 34,8 milijonov EUR (8,4 % rast glede na leto 2013). Dividende iz lastniških deležev RS so bile nakazane v proračun RS.

 

Čisti poslovni izid družbe je v letu 2014 znašal 58,4 mio EUR.

 

Na dan 31. 12. 2014 je imel SDH evidentiranih skupaj cca. 334 nerešenih denacionalizacijskih zahtevkov. Predmet reševanja so večinoma le še najzahtevnejši denacionalizacijski zahtevki.

 

SDH je redno poravnaval vse obveznosti upravičencem v denacionalizaciji in po drugih zakonih. V letu 2014 je bilo izplačanih 144,8 mio EUR iz naslova denacionalizacije in 11,9 mio EUR iz naslova izplačanih odškodnin v imenu in za račun RS.

 

Nadzorni svet je obravnaval tudi Poročilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za prvo trimesečje 2015, kot to določa ZSDH-1.Pooblaščenec, ki je bil na funkcijo imenovan s 1. 1. 2015, je v tem času izvedel številne dejavnosti za izboljšanje notranje urejenosti družbe v smeri večje skladnosti in integritete. Med drugim je uprava na njegov predlog sprejela več navodil s področja ukrepov za prepoznavo in preprečevanje tveganj korupcije, nasprotja interesov, nedovoljenih nejavnih političnih in interesnih vplivov na sprejemanje odločitev ter drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj. Glede omenjenih navodil je pooblaščenec izvedel tudi interna usposabljanja zaposlenih, aktivno pa se odziva tudi na zaprosila članov uprav ali posameznih zaposlenih glede različnih mnenj ali pa proaktivno predlaga izboljšave.

 

Nadzorni svet se je seznanil tudi z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH in pregled skupščin. Prav tako se je seznanil tudi z informacijo o prodajnih aktivnostih.

 

Letno poročilo 2014

Nazaj na novice