Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 26. 5. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 25. 5. 2016

Dne 25. 5. 2016 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in se med drugim seznanil z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d. d., na dan 30. 4. 2016 in izvedenih skupščinah družb in sklicanih skupščinah na dan 30. 4. 2016 ter z informacijo o aktivnostih SDH v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb na dan 30. 4. 2016.

 

NS SDH je podal soglasje k sklenitvi Aneksa št. 1 k Sporazumu o statusnem preoblikovanju družbe Geoplin d. o. o.

 

Nazaj na novice