Zgodovina

Naši največji mejniki in prelomnice.

Zgodovina Slovenskega državnega holdinga (SDH)

 • 2022

  Pripojitev DUTB

  Na podlagi 1. odst. 36. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)  z dnem 30. december 2022 DUTB kot pravna oseba preneha obstajati. V skladu s 3. odst. 36. člena navedenega zakona bodo na dan prenehanja DUTB vse premoženje ter pravice in obveznosti DUTB prešle na Slovenski državni holding, d. d., ki kot univerzalni pravni naslednik vstopa v vsa pravna razmerja, ki so bila dotlej sklenjena med DUTB in tretjimi osebami.

  SDH s pripojitvijo DUTB pridobiva tudi novi dejavnosti, in sicer upravljanje terjatev ter upravljanje nepremičnega in premičnega premoženja. 

 • 2014

  Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

  Slovenski državni holding, d. d., je nastal z dnem uveljavitve ZSDH-1, dne 26. 4.2014, s prevzemom pristojnosti in obveznosti s strani Slovenske odškodninske družbe (SOD). Sprememba  firme (imena iz Slovenska odškodninska družba v Slovenski državni holding) pa je bila vpisana v sodni register dne 11. 6. 2014, hkrati s spremembo statuta družbe. SDH je s tem prevzel pristojnosti in obveznosti SOD in nadaljeval z upravljanjem kapitalskih naložb v lasti SOD in Republike Slovenije. SDH poleg nalog, skladno s tem zakonom, uresničuje vsa svoja pooblastila, pristojnosti, pravice in obveznosti družbe SOD pred preoblikovanjem.

 • 2012

  Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH)

  Z uveljavitvijo tega zakona AUKN preneha obstajati. Upravljanje naložb Republike Slovenije, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN, pa v imenu in za račun Republike Slovenije v skladu s tem zakonom izvršuje uprava SOD. SOD z dnem uveljavitve tega zakona prevzame zaposlene, ki so do uveljavitve tega zakona na AUKN opravljali naloge po zakonu, ki ureja upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

 • 2010

  AUKN

  Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije-  AUKN je bila ustanovljena z Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, delovati je je začela 1. 12. 2010. Agencija je bila odgovorna za samostojno, neodvisno in strokovno vodenje postopkov upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

 • 2000

  Zakon o javnih skladih

  Zakon o javnih skladih – ime Slovenski odškodninski sklad, ustanovljen po zakonu o Slovenskem odškodninskem skladu, se spremeni v Slovenska odškodninska družba, d. d., (SOD), ki nadaljuje delo pod tem imenom.

 • 1996

  Obveznice SOS2E

  Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad -  Na zahtevo imetnikov materializiranih obveznic so bile te zamenjane za obveznice, izdane v nematerializirani obliki, saj so bile vse nadaljnje serije obveznic izdane kot nematerializirani vrednostni papirji. Do vključno četrte serije je obveznica nosila oznako SOS2 in je bila izdana v apoenih po 100 DEM. S sklepom o peti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d. d., so bile obveznice izdane v apoenih po 51,13 EUR in so zato dobile oznako SOS2E. Za izpolnjevanje obveznosti je bilo izdanih osem serij obveznic v skupnem številu 18.700.000 obveznic, na račune imetnikov pa je bilo preknjiženih 17.270.471 obveznic SOS2E.

 • 1995

  Obveznice SOD

  Sklep o izdaji prve serije obveznic Slovenskega odškodninskega sklada - Prva serija obveznic je bila izdana dne 1. 1. 1995 v materializirani obliki kot pisne listine.

 • 1993

  Ustanovljen Slovenski odškodninski sklad

  Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu – z dnem uveljavitve zakona o Slovenskem odškodninskem skladu  19. 2. 1993 je bil ustanovljen Slovenski odškodninski sklad, d.d.

  • Ustanovitelj RS,
  • dejavnost sklada: Sklad je finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.
  • Sredstva za kritje obveznosti sklada: izdaja obveznice in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi zakona o Slovenskem odškodninskem skladu  in drugih zakonov