Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 1. 2015

SDH imenoval pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Urh Bahovec je z januarjem 2015 pričel opravljati funkcijo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto v Slovenskem državnem holdingu. Krepitev integritete korporativnega upravljanja je ena od prioritetnih nalog Slovenskega državnega holdinga, ki želi z uveljavljanem etičnih načel in transparentnosti poslovanja postati vzor podjetjem, ki jih upravlja.

 

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju SDH) se je s formalnim preoblikovanjem po Zakonu o SDH (ZSDH-1) zavezal k še višjim standardom integritete poslovanja. Zato je že v juniju 2014 začel postopek za izbiro pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto. Med prijavljenimi kandidati na javnem razpisu je bil v skladu s postopkom kot najprimernejši izbran Urh Bahovec, k čemur je podal soglasje tudi nadzorni svet SDH. Urh Bahovec v SDH prihaja z dolgoletnimi izkušnjami s področja skladnosti poslovanja, večino teh je pridobil v Agenciji za trg vrednostnih papirjev in pri opravljanju vodstvenih funkcij v drugih finančnih družbah. Funkcijo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto je na SDH prevzel z začetkom januarja 2015.

 

Močna integriteta SDH je bistvenega pomena za izvajanje poslanstva SDH, še posebej pri upravljanju kapitalskih naložb in razpolaganju z njimi. K temu SDH stremi tako z implementacijo zakonskih določil, kot tudi z uveljavljanjem kodeksov in pravilnikov delovanja, ki jih je uprava sprejela z namenom, da zagotovi transparentno delovanje SDH, ki bo vzor korporativnega upravljanja družb. Pri tem gre predvsem za zavezo k etičnemu delovanju, v skladu z najvišjimi pričakovanji in standardi, vse s ciljem uvesti dobre prakse korporativnega upravljanja in plemenititi premoženje, ki ga upravlja SDH.

 

Prva naloga pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto bo priprava načrta integritete ter predlogov uresničevanja načrta integritete ter v skladu s tem tudi vzpostavitev in umestitev funkcije pooblaščenca znotraj SDH. Sicer pa bodo naloge pooblaščenca predvsem ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje upravi, nadzornemu svetu, notranji reviziji in ostalim zaposlenim SDH glede krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj korupcije, nasprotja interesov ter drugih neetičnih in protipravnih ravnanj. Ob tem bo svetoval tudi družbam, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv ter redno sodeloval s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do informacij javnega značaja ter revizije.

 

 

Nazaj na novice