Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 10. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 14. 10. 2015

Dne 14. 10. 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju NS SDH), ki je obravnaval in se seznanil s pomembnejšimi aktivnostmi pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH ter izvedenih skupščinah družb, prav tako pa tudi o prodajnih aktivnostih naložb RS in SDH.

 

NS SDH je sprejel odločitev o višini plačil za zunanje člane komisij nadzornega sveta SDH, podal pa je tudi soglasje k sklenitvi dodatka št. 2 k Mandatni pogodbi z Odvetniško pisarno Schoenherr v zvezi s postopkom dokapitalizacije družbe Paloma, d. d.

 

NS SDH se je podrobneje seznanil s problematiko v družbi Polzela, d. d., in s predstavitvijo rešitev v zvezi z njo ter podal soglasje k Letnemu načrtu upravljanja z delnicami družbe Goriške opekarne, d. d. Poleg tega se je NS SDH seznanil z dejanskim stanjem družbe Sava, d.d., in načrtovanih aktivnostih v zvezi s proučitvijo možnosti za odkup terjatev.

 

NS SDH se je seznanil tudi z Letnim poročilom upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2014, ki ga bo SDH v skladu z ZSDH-1 poslal državnemu zboru.

Nazaj na novice