Prijava nepravilnosti

Prijavite nepravilnosti v državnih družbah

 

Prijava nepravilnosti

Prijavite zaznane sume nepravilnosti v državnih družbah!

Za uveljavljanje urejenega in poštenega upravljanja in uspešnosti nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države (seznam družb se nahaja na spletnih straneh SDH, poglavje Upravljanje naložb), s katerimi upravlja Slovenski državni holding (SDH), se  obračamo tudi na vse posameznike, ki so v družbah zaznali sume nepravilnosti oziroma sume protipravnih dejanj.

Vsi, ki so seznanjeni s kakršnokoli obliko suma nepravilnosti pri poslovanju družb s kapitalsko naložbo države, lahko o tem obvestijo SDH oziroma podajo prijavo nepravilnosti. Prijave in obvestila bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali, v skladu s pristojnostmi SDH. Če bo v SDH s strani pristojnih oseb sprejeta ocena, da je prijava nepravilnosti take narave, da je potrebno obvestiti tudi druge pristojne institucije (KPK, ministrstva, policija ipd.), lahko SDH prijavo posreduje tudi le-tem, pri čemer poskrbi za ustrezno zaupnost podatkov.

Prijavo lahko podate anonimno (obrazec spodaj) ali pa se odločite za razkrijete svoje identitete, kar omogoča nadaljnjo komunikacijo s SDH.

 

Komu prijaviti nepravilnost ?

Vse prijete prijave, ne glede na način prejema (e-naslov: prijava.nepravilnosti@sdh.si, poštna pošiljka elektronski pošta…) in naslovnika v SDH,  kateremu je bila prijava poslana, prejme pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto (v nadaljevanju: pooblaščenec). Pooblaščenec prijave pregleda in oceni, skladno z internimi postopki  ter določi način nadaljnje obravnave.

Vsem prijaviteljem priporočamo, da v primeru želje po popolni anonimnosti pri posredovanju prijave uporabljajo spletni obrazec »Anonimna prijava« (spodaj). Če se odločijo za podrobnejša razkritja priporočamo uporabo elektronskega naslova prijava.nepravilnosti@sdh.si, saj bo le v tem primeru pooblaščenec prva in edina oseba, ki bo prejela prijavo. Če bo prijavitelj razkril svojo identiteto, kar je zaželeno z vidika morebitne komunikacije med prijaviteljem in pooblaščencem, bo skupaj s pooblaščencem lahko dogovoril tudi način nadaljnjega razkrivanja identitete drugim pristojnim osebam v SDH ali način zaščite zaupnosti identitete.

 

Zakaj je pomembno odkrivanje nepravilnosti ?

SDH si prizadeva za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje državnih družb, ki bodo zagotavljale dolgoročen razvoj in zaposlovanje. Nepravilnosti in protipravna dejanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov posamezne družbe in povzročajo še ostale negativne posledice.

 

Kako prijaviti nepravilnosti ?

Prijave o morebitnih nepravilnostih v družbah s kapitalsko naložbo države lahko prijavite preko spodnjega spletnega obrazca "Anonimna prijava", elektronskega naslova prijava.nepravilnosti@sdh.si, po pošti, na druge  naslove e-pošte SDH ali osebno.

V primeru osebne prijave pristojna oseba (pooblaščenec, upravljavec naložbe…) o tem sestavi zapisnik, ki se šteje za uradno prijavo. Prijavitelj mora jasno definirati družbo, v kateri je zaznal nepravilnost ter tudi natančno opredeliti zaznano nepravilnost oziroma dejanje.

Če se boste odločili za pošiljanje prijave nepravilnosti z dokumentacijo po pošti, jo lahko pošljete na naslov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava nepravilnosti«.

V primeru, da bo pristojni organ ocenil, da prijava nepravilnosti ni dovolj konkretna in je zato ni mogoče obravnavati, bo prijavitelja pozval k dopolniti prijave. Če je prijava nepravilnosti podana anonimno in se izkaže za nepopolno, pristojni organ ne more pozvati prijavitelja na dopolnitev prijave in take prijave ne obravnava.

Prijave nepravilnosti bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali, v okviru pristojnosti, ki jih ima SDH.  Prosimo vas, da v prijavi navedete čim več dejstev oziroma okoliščin posamezne nepravilnosti (kdaj in kje se je zgodila, podatki o domnevnem kršitelju, opis kršitve idr.) in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju podane prijave nepravilnosti.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Prijava nepravilnosti