Anonimna prijava

Prijavite nepravilnosti v državnih družbah

 

Anonimna prijava

Prijavite nepravilnosti v državnih družbah

Za uveljavljanje urejenega in poštenega upravljanja in uspešnosti nadzora v državnih družbah se Slovenski državni holding (SDH), obrača tudi na vse posameznike, ki so zaznali sume nepravilnosti oziroma protipravna dejanja.
Vsi, ki so seznanjeni s kakršnokoli obliko nepravilnosti pri poslovanju državnih družb, jo lahko prijavijo tudi SDH, ki v imenu Republike Slovenije upravlja njene kapitalske naložbe. Prijave in obvestila bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali. 

Če upravljavec, vodja oddelka za upravljanje kapitalskih naložb in/ali uprava SDH ocenijo, da je prijava nepravilnosti take narave, da je potrebno obvestiti tudi druge pristojne institucije (npr. KPK, ministrstva, policija, ipd.), lahko pristojni organ prijavo posreduje tudi le-tem, pri čemer poskrbi za ustrezno zaupnost podatkov.

 

Komu prijaviti nepravilnost?

Pristojni organ za prejem prijave o nepravilnosti je pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto. 

 

Zakaj je pomembno odkrivanje nepravilnosti?

SDH si prizadeva za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje državnih družb, ki bodo zagotavljale dolgoročen razvoj in zaposlovanje. Nepravilnosti in protipravna dejanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov posamezne družbe in povzročajo še ostale negativne posledice.

 

Kako prijaviti nepravilnosti?

Prijave o morebitnih nepravilnostih v državnih družbah lahko prijavite bodisi preko spodnjega spletnega obrazca "Anonimna prijava", bodisi po pošti, e-pošti: prijava.nepravilnosti@sdh.si ali osebno.

V primeru osebne prijave, pristojni organ o tem sestavi zapisnik, ki se šteje za uradno prijavo. Prijavitelj mora na zapisnik pred pristojnim organom jasno definirati družbo, v kateri je zaznal nepravilnost, ter tudi natančno opredeliti zaznano nepravilnost oziroma dejanje.

Prijavo nepravilnosti z dokumentacijo lahko pošljete tudi po pošti, in sicer na naslov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava nepravilnosti« ali po e-pošti: prijava.nepravilnosti@sdh.si. V primeru, da bo pristojni organ ocenil, da prijava nepravilnosti ni dovolj konkretna in je zato ni mogoče obravnavati, bo prijavitelja nemudoma pozval na dopolnitev prijave. Če je prijava nepravilnosti oddana po pošti anonimna in se izkaže za nepopolno, v tem primeru pristojni organ ne more pozvati prijavitelja na dopolnitev prijave in take prijave ne obravnava.

Prijave o nepravilnosti oddane preko spodnjega spletnega obrazca "Anonimna prijava" bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali. Prijave so zajamčeno anonimne, zato vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov (razen, če želite, da se na vas tudi osebno obrnemo, potem sporočite tudi svoje kontaktne podatke. V vseh primerih bomo varovali vašo identiteto). V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja (kdaj in kje se je zgodilo, podatki o domnevnem kršitelju, opis kršitve, idr.) in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti. 

 

Anonimna prijava